W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

13.03.2020

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 37 988 705 euro, tj. 163 955 451,90 zł [1]

1. Cel naboru

Celem głównym naboru [2], którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego [3] oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła.

Istniejący system ciepłowniczy musi w momencie zakończenia projektu zbliżyć się do spełnienia wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnego z Dyrektywą UE.

Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” zostanie osiągnięte poprzez wsparcie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym, w stosownych przypadkach, wymianę źródeł energii. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Warunkiem przeprowadzenia procesu modernizacji systemów ciepłowniczych jest, aby zastąpienie i/lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej energii przez nowe jednostki produkcyjne oparte było na energii odnawialnej i/lub gazie ziemnym i prowadziło do zmniejszenia zużycia stałych paliw kopalnych.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się w największym stopniu do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej i zwiększaniu świadomości społecznej dot. efektywności energetycznej.

2. Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, w szczególności obejmujące prace polegające na:

  • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
  • zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
  • zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
  • wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;
  • zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

Ponadto do dofinansowania kwalifikują się projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo [4] prace polegające na podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, mającym na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Wnioski składane w ramach naboru „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” nie mogą być składane jednocześnie w ramach naboru „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 3 Rezultatu programu: „Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach” oraz Wyniku 3.3 „Wspierana infrastruktura komunalna (ciepłownicza)”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy ws. Programu, podpisanej w Warszawie 7 lutego 2020.

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

 

Przypisy:

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN. Kwota dofinansowania w PLN jest orientacyjna. Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki będą wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej (EUR / PLN) odpowiednim dla miesiąca, w którym nastąpi wypłata środków.

[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” realizowanej w ramach MF EOG 2014-2021

[3] Definicja „efektywnego systemu ciepłowniczego” podana jest w „Podręczniku wnioskodawcy”.

[4] Rodzaje działań, które mogą być przeprowadzone w ramach projektów są wyszczególnione w „Podręczniku Wnioskodawcy”

 

 

 

Materiały

Regulamin naboru
1​_Regulamin​_naboru​_wraz​_z​_deklaracją​_bezstronności​_20200313.pdf 0.29MB
Warunki formalne
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia
3​_Kryteria​_merytoryczne​_systemy​_ciepłownicze​_20200313.pdf 0.24MB
Karta oceny wniosków - warunki formalne
4​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_20200313.pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia
5​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_I​_STOPNIA​_poprawa​_efektywności​_energetycznej​_20200313.pdf 0.15MB
6 Karta oceny MERYTORYCZNEJ II STOPNIA systemy ciepłownicze 2020.03.13
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNEJ​_II​_STOPNIA​_systemy​_ciepłownicze​_20200313.pdf 0.18MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_Partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich (wytyczne)
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wytyczne​_20200313.pdf 0.27MB
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ENERGIA​_-​_wersja​_z​_25062020.pdf 0.78MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu - Część ekologiczno – techniczna
13​_Załącznik​_ekologiczno-techniczny​_sieci​_ciepłownicze​_20200313.doc 0.11MB
Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu - Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 oraz szacowania strat ciepła
14​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_20200313.docx 0.53MB
Zakres Studium Wykonalności
15​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_sieci​_ciepłownicze​_20200313.pdf 0.31MB
Ogłoszenie o naborze Budowa modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła - zmiana terminu składania wniosków
202005​_Ogłoszenie​_o​_naborze​_Budowa​_modernizacja​_miejskich​_systemów​_ciepłowniczych​_i​_eliminacja​_indywidualnych​_źródeł​_ciepła​_-​_zmiana​_terminu​_składania​_wniosków.pdf 0.41MB