W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)

13.03.2020

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł [1]

Cel naboru

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy" [2] jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i  ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Ponadto realizacja projektów przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska naturalnego, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez przywracanie prawidłowego stanu mokradeł.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego z poniższych rodzajów działań:

  1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk;
  2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
  3. mapowanie i ocena usług ekosystemów;
  4. zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia Rezultatu Programu: „Poprawa stanu środowiskowego ekosystemów” oraz Wyniku Programu 2.4 „Działania związane z  ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w  sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020r. (...)

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

[1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3159 PLN.
[2] Zgodnie z Umową w sprawie Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” realizowaną w ramach MF EOG 2014-2021.

Materiały

Regulamin naboru
1​_Regulamin​_naboru​_20200313.pdf 0.29MB
Warunki formalne Programu
2​_Warunki​_formalne​_20200313.pdf 0.10MB
Kryteria oceny merytorycznej I i II stopnia
3​_Kryteria​_merytoryczne​_I​_i​_II​_stopnia​_FMG.pdf 0.80MB
Karta oceny wniosku - warunki formalne
4​_Karta​_oceny​_wniosku​_-​_warunki​_formalne​_(wzór).pdf 0.16MB
Karta oceny merytorycznej I stopnia
5​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_(wzór).pdf 0.28MB
Karta oceny merytorycznej II stopnia
6​_Karta​_oceny​_MERYTORYCZNA​_II​_STOPNIA​_FMG​_v02032020.pdf 0.47MB
Podręcznik dotyczący zawierania partnerstw
7​_Podręcznik​_dotyczący​_zawierania​_partnerstw​_20200313.pdf 0.26MB
Metodyka kalkulacji kosztów pośrednich (wytyczne)
8​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich-wyt​_20200313.pdf 0.27MB
9 Podręcznik wnioskodawcy - dla obszaru ŚRODOWISKO - wersja z 26.06.2020.pdf
Podręcznik​_wnioskodawcy​_-​_dla​_obszaru​_ŚRODOWISKO​_-​_wersja​_z​_26062020.pdf 0.72MB
Wzór umowy o dofinansowanie - Program Środowisko, Energia i Zmiany klimatu
10​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.33MB
Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
11​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB
Wzór listu intencyjnego (w języku angielskim) - aktualizacja ver. 23.06.2020
12​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
Katalog standaryzowanych kosztów jednostkowych dla działań edukacyjnych
13​_katalog​_standaryzowanych​_kosztów​_jednostkowych.pdf 0.15MB
Ogłoszenie o naborze Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (FMG)
Ogłoszenie​_o​_naborze​_Działania​_związane​_z​_ochroną​_ekosystemów​_prowadzone​_przez​_oganizacje​_pozarządowe​_(FMG)​_-​_ver​_2020-05-05.pdf 0.44MB