W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w przypadku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

 

W związku z powyższym prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku znajdującego się na powyższej stronie wraz z kopią załączników właściwych dla danego obiektu, w postaci:

 

1. Kserokopii dokumentu potwierdzającego uzgodnienie instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Oświadczenia wykonawcy instalacji potwierdzające jej wykonanie zgodnie z aktualnie panującymi przepisami i projektem instalacji (jeżeli został sporządzony). Dokument powinien posiadać datę oraz podpis wykonawcy lub kierownika robót instalacyjnych ze wskazaniem uprawnień energetycznych,

3. W przypadku występowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy przedłożyć protokół przeglądu okresowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym odcięcie zasilania do inwertera (strona AC) oraz/lub urządzeń zasilania rezerwowego w  przypadku zadziałania urządzenia przeciwpożarowego.

 

Następnie, wniosek można przesłać drogą pocztową, złożyć osobiście w kancelarii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kmpsp07@straz.lodz.pl.

 

UWAGA: Powyższe zgłoszenie zostanie rozpatrzone tylko w przypadku, jeżeli właściwym terenowo organem, zajmującym się nadzorem z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Państwa adresu inwestycji, jest KM PSP w Łodzi.

                                                                                                     

W przypadku prawidłowo zgłoszonych wniosków postepowanie administracyjne uważa się za zakończone, o czym wnioskodawca nie jest formalnie informowany. Jeśli zgłoszenie będzie zawierało nieprawidłowości, uniemożliwiające przyjęcie zgłoszenia, zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na początku zgłoszenia.

Materiały

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej
Zgłoszenie​_mikroinstalacji​_​_fotowoltaicznej.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}