W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komórki organizacyjne KM PSP w Płocku i ich zadania

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania,
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na obszarze działania, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się,
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 8. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 12. wykonywanie zadań w obszarze nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
  o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym, przepisów o substancjach zubożających warstwę ozonową, niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz wynikających z ustawy o odpadach.
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej,
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 16. nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pożarowego,
 17. redagowanie informacji o zdarzeniach dla Sądów, Prokuratur, Policji oraz osób prawnych,
 18. organizowanie kampanii społecznych.
 19. opiniowanie projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów oraz innych dokumentów planistycznych pod względem zgodności z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym.
W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.06.2021 13:20 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 3.0 24.06.2021 10:01 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 2.0 24.06.2021 09:24 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 1.0 23.06.2021 13:20 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Do zadań Wydziału Organizacyjno – Kadrowego należy w szczególności:
 
1. W zakresie spraw organizacyjnych:
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego,
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej,
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 6. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej,
 7. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej,
 8. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 9. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej,
 10. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego,
 11. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej,
 12. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy,
 13. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez oficera prasowego,
 14. realizowanie zadań z zakresu petycji, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Płocku.
 
2. W zakresie spraw archiwizacji:
 1. Prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.
 
3.  W zakresie spraw kadrowych:
 1. Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego,
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej,
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej,
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej,
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej,
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 10. bieżące ewidencjonowanie czasu służby pracowników ośmiogodzinnych,
 11. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy zatrudnionych w komendzie miejskiej,
 12. prowadzenie spraw upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych.

 

4. W zakresie działalności promocyjno – informacyjnej.
 1. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej Komendy Miejskiej PSP w Płocku przez oficera prasowego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 09:25 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Organizacyjno-Kadrowy 2.0 24.06.2021 10:16 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wydział Organizacyjno-Kadrowy 1.0 24.06.2021 09:25 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekcja Finansowa

Do zadań Sekcji Finansowej należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową,
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad    wykonywania budżetu, gospodarki środkami, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej,
 2. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 3. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej,
 4. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych. Kasa może być  w finansach tylko wtedy gdy jest więcej niż jedna osoba.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 09:24 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja Finansowa 3.0 24.06.2021 10:17 mł. kpt. Paweł Włochowski
Sekcja Finansowa 2.0 24.06.2021 10:02 mł. kpt. Paweł Włochowski
Sekcja Finansowa 1.0 24.06.2021 09:24 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wydział Kwatermistrzowski

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności: 

1.  W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 1. Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej,
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej,
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

2.  W zakresie spraw technicznych:                          
 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 5. prowadzenie warsztatu obsługowo – naprawczego sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.
 6. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 7. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,
 8. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 

3. W zakresie spraw informatyki:
 1. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowania sieci informatycznej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 2. zapewnienie niezbędnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 11. utrzymywanie w sprawności istniejącej w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych,
 12. nadzór nad stronami internetowymi Komendy Miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 09:25 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Kwatermistrzowski 1.0 24.06.2021 09:25 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wydział Operacyjny

Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

1. W zakresie spraw operacyjnych:
 1. administrowanie, nadzór, utrzymanie w sprawności oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4.  koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze działania,
 5.  przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7.  zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego.
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych,
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze działania pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania,
 16. prowadzenie rejestrów wynikających z polityki bezpieczeństwa danych osobowych komendy,
 17. bieżące ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego,
 18. redagowanie informacji o zdarzeniach dla osób fizycznych.
2.  W zakresie spraw szkolenia:
 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i OSP na obszarze działania,
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów   ksr-g na obszarze działania,
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
3. W zakresie spraw łączności:
 1. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania,
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszarze chronionym,
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 5. analizowanie stanu zabezpieczenie w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania,
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania,
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania nowoczesnych technik łączności,
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 09:26 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Operacyjny 1.0 24.06.2021 09:26 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno - nurkowego i chemicznego w jrg nr 1, ekologicznego i poszukiwawczo - ratowniczego w jrg nr 2, wysokościowego w jrg nr 3,
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania,
 8. udział w szkoleniu doskonalącym jednostek ksr-g,
 9. bieżące ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w jrg.

 

W zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń
 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 2. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,
 3. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 4. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej.
 5.  udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 09:26 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze 1.0 24.06.2021 09:26 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}