W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Praca i służba w Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Płocku trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w środę, w godz. 15.00-16.30, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem.

Korespondencja wpływająca do urzędu rejestrowana jest w sekretariacie Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej. Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez sekretariat - po zadekretowaniu przez komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Po załatwieniu sprawy komórka organizacyjna informuje Komendanta o sposobie załatwienia sprawy lub przedkłada stosowne pismo do aprobaty i podpisania. 

Wysyłka korespondencji następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce nadawczej oraz stosownej adnotacji przez pracownika sekretariatu.

Wszystkie sprawy, wpływające do urzędu (w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną), których nadawców nie można będzie ustalić pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

Doręczone do KM PSP w Płocku dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy
  o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku
  w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF,
 • ODT, TXT,XML,
 • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
 • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG
{"register":{"columns":[]}}