W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula Informacyjna - Ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
  w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. 
  Klimontowska 21, tel. 323631846, fax. 323630940, e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –
  st. sekc. Anna Gawron
  , (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36,  tel. +48 47 851 51 80, e-mail: agawron@katowice.kwpsp.gov.pl) oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – str. Aleksandra Albera (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 55 11, email: aalbera@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu,  z którego zostało wykonane połączenie  dotyczące powiadomienia o zdarzeniu;
  2.  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00, fax. +48 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula Informacyjna - Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
  w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. 
  Klimontowska 21, tel. +48 32 363 18 46, fax. +48 32 363 09 40, e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –
  st. sekc. Anna Gawron:

(40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36,  tel. +48 47 851 51 80, e-mail: agawron@katowice.kwpsp.gov.pl) oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – str. Aleksandra Albera (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36,

tel. +48 47 851 55 11, email: aalbera@katowice.kwpsp.gov.pl).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków
  i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. 1040).
 3. Odbiorcami  Pani / Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Przetwarzanie danych osobowych w SWD PSP

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań.pdf 0.20MB
Odpowiedzialność i zadania jednostek chrony przeciwpożarowej
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_jednostek​_ochrony​_ppoż.pdf 0.21MB
Podział zadań współadministratorów
Podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:42 st. kpt. Tomasz Dejnak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 11.07.2023 10:58 asp. Magdalena Mikowicz
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 10.01.2022 12:19 asp. Magdalena Mikowicz
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 10.01.2022 12:12 asp. Magdalena Mikowicz
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 12.02.2021 09:44 st. kpt. Tomasz Dejnak
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 27.01.2021 08:30 st. kpt. Tomasz Dejnak
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 08.12.2020 08:42 st. kpt. Tomasz Dejnak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}