W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1. Zmiany przepisów prawa.

2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.

3. Życia zbiorowego.

4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. W przypadku braku właściwości, KM PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KM PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
  ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec
 • Osobiście – codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie Komendanta Miejskiego PSP przy ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec ,
 • Za pośrednictwem: platformy ePUAP: /KMPSPSosnowiec/skrytka,
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W roku 2017 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie wpłynęła żadna petycja.

W roku 2018 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie wpłynęła żadna petycja.

W roku 2019 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie wpłynęła żadna petycja.

W roku 2020 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie wpłynęła żadna petycja.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:24 st. kpt. Tomasz Dejnak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Organizacyjno Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 09.04.2021 07:37 st. kpt. Tomasz Dejnak
Petycje 2.0 12.02.2021 09:35 st. kpt. Tomasz Dejnak
Petycje 1.0 08.12.2020 08:24 st. kpt. Tomasz Dejnak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}