W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przyjmuje interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy czwartek od godziny 14.00 do 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 32 363 18 46.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno - Kadrowa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15.30, tel. 32 363 18 46

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu,
ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec;

– osobiście w Sekretariacie KM PSP w Sosnowcu, przy ul. Klimontowskiej 21, w godz. 7.30-15.30;

adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu na platformie ePUAP:KMPSPSosnowiec/skrytka

 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;

– faxem na numer 32 363 18 42;

– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno – Kadrową pod nr. tel. 32 363 18 46.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Klauzula - skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z siedzibą w 41-200 Sosnowiec przy ul. Klimontowskiej 21 jako administrator danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w skargach/wnioskach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia/załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom/organom. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21, tel. 323631846, fax. 323630940, e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – st. sekc. Anna Gawron: (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36,  tel. +48 47 851 51 80, e-mail: agawron@katowice.kwpsp.gov.pl) oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – str. Aleksandra Albera (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 55 11, email: aalbera@katowice.kwpsp.gov.pl).
 1. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 3. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 4. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków w związku z  art. 226 kpa; art. 4 ust.2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  11 lipca 2014r. o petycjach.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2.   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:05 st. kpt. Tomasz Dejnak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Organizacyjno Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 11.07.2023 11:06 asp. Magdalena Mikowicz
Skargi i wnioski 2.0 08.04.2021 14:26 st. kpt. Tomasz Dejnak
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 08:05 st. kpt. Tomasz Dejnak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}