W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy zaczął funkcjonować od 1995 roku zorganizowany przez Państwową Straż pożarną. Podstawowym założeniem w budowie KSRG było stworzenie jednolitego i spójnego układu skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

Zadania KSRG

Podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego prowadzą działania w zakresie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz ratownictwa medycznego, które obejmują:

 • Rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia

 • Zabezpieczenie strefy działań ratowniczych oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

 • Włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz bezpieczeństwo ratowników.

 • Dotarcie i wykonanie dostępu oraz ewakuacje osób poszkodowanych, udzielenie im pomocy przedmedycznej.

 • Przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób i ratowników.

 • Ewakuacja i ratowanie ludzi, zwierząt, środowiska oraz mienia przed skutkami pożarów;

 • Ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju.

 • Dostosowanie sprzętu oraz technik i środków do rodzaju, skali i miejsca zdarzenia;

 • Likwidacja, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia

 • Uruchomienie dodatkowych sił i środków podmiotów KSRG

 • Oddymianie, przewietrzanie strefy zagrożenia

 • Stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych służących do ewakuacji z akwenów wodnych lub terenów powodziowych

 • Ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu terenu

 • Oświetlenie miejsca zdarzenia

 • Obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub innych mediów

 • Stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych

 • Związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych

 • Prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej

 • Wstępne sprawdzenie niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego oraz ich zabezpieczenie, z wyłączeniem przesyłek o zagrożeniu wybuchowym

 • Rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie segregacji pierwotnej oraz udział w segregacji wtórnej

 • Zastosowanie technik i sprzętu niezbędnych do ratowania życia i zdrowia w zależności od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych

 • Zapewnienie ciągłości realizowanego przez podmioty KSRG procesu ratowania osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

 • Współpraca z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w czasie realizacji medycznych działań ratowniczych przed przeprowadzeniem segregacji wtórnej, również w punkcie pomocy medycznej

Zakres działania i kompetencje

Zadania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wynikają z:

 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.),
 • Statut Powiatu,
 • Innych ustaw i przepisów wykonawczych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z Regulaminu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 W szczególności Komendant Powiatowy PSP:

 • jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 • w razie stwierdzenianaruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do: nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczęństwo powstania pożaru,
 • przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu. Na polecenie starosty informację taką Komendant jest obowiązany składać w każdym czasie,
 • wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
 • informuje niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,
 • współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu, przedkłada do projektu palnu budżetu powiatu, plan budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
 • przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania Komendy Powiatowej PSP,
 • przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
 • zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
 • przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawcze zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie,
 • czestniczy w pracy Powioatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • W Komendzie Powiatowej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, jest właściwy do mianowania na stanowisko słuzbowe, przenoszenia na inne, powierzania pełnienia obowiązków słuzbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach słuzbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
 • uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się prowadzenie imprezy,
 • opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej.

Ponadto zadania Komendanta Powiatowego są następujące:

 • Kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 • Organizowanie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych,
 • Organizowanie na obszarze powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
 • Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • Współdziałanie z Komendantem Gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 • Rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • Oracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • Wstępne ustalanie przyczyn oraz okolicznosci powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowych zagrożeń,
 • Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Współpraca z kierownictwem Starostwa, Zarządem Powiatu i Kierownictwami służb administracji zespolonej.

Zasady kierowania, nadzoru podziału kompetencji i uprawnień:

 • Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację: dotyczącą zobowiązań majątkowych, kierowaną do Komendy Wojewódzkiej PSP, organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowychi organizacji społecznych szczebla powiatowego i wojewódzkiego; decyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego,
 • zastrzega sie do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania i nadzorowania komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych wyżej,
 • Dokumentacja przedstawiona do podpisu Komendantowi Powiatowemu powinna być uprzednio parafowana przez Zastępcę Komendanta Powiatowego, jeśli została przygotowana przez Wydział Operacyjno Kontrolno - Rozpoznawczy, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania lub Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą,
 • Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podlegającą bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu parafuje kierujący tą komórką,
 • Doumentację, z której mogą wynikać zobowiązania finansowe i majątkowe Komendy Powiatowej podpisuje Komendant Powiatowy oraz Główny Księgowy.

Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,
 • podpisywanie pismw zakresie działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez Komendanta Powiatowego lub jego Zastępcy,
 • organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
 • wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
 • określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
 • zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 • wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej,
 • zapewnienie właściwych organizacyjno - technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podległego personelu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • przestrzeganie przepisów zawartych w ustwie o ochronie informacji niejawnych.
{"register":{"columns":[]}}