W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Czad oszukuje zmysły.

06.09.2021

Na białym tle przedstawione są trzy grafiki oka, ucha oraz nosa z umieszczonymi obok nich czerwonymi krzyżykami symbolizującymi, że czadu nie widać, nie słychać oraz nie czuć. Dodatkowo grafiki przedstawiające miejsca i okoliczności powstania czadu tj. kominek, piecyk gazowy, zaklejona kratka wentylacyjna

W dniu 5 września 2021 roku o godz. 03:36 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla mieszkańców budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stary Kornin.
Po dojeździe zastępów straży pożarnej zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych na miejsce zdarzenia  ustalono, że wszyscy mieszkańcy (dwoje dorosłych oraz trójka dzieci) znajdowali się na zewnątrz budynku. Dokonano sprawdzenia wnętrza budynku detektorem wielogazowym, który potwierdził występowanie w budynku tlenku węgla. P
rzybyłe dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego zajęły się wszystkimi osobami poszkodowanymi, które zostały zabrane do szpitala w Hajnówce na badania kontrolne. Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że prawdopodobną przyczyną pojawienia się tlenku węgla było zbyt szybkie zamknięcie szybrów odprowadzających spaliny w dwóch piecach kaflowych.

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy
o obowiązkach właścicieli budynków wynikających z art. 62 ust. 1
ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie
z którym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
   i wentylacyjnych
   );
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ponadto zgodnie z § 34 ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
  – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Zainstaluj także w swoim domu czujkę dymu oraz tlenku węgla!!!

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020--2021

 

Opracował:  kpt. Marcin Karpiuk, KP PSP w Hajnówce