W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura Organizacyjna

Schemat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:40 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Schemat Organizacyjny 1.0 08.12.2020 14:40 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce

st. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk

tel. +48 47 711 81 60

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:41 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce 4.0 13.11.2021 18:16 st. kpt. Mariusz Kobać
Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce 3.0 12.11.2021 10:47 st. kpt. Mariusz Kobać
Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce 2.0 12.11.2021 10:40 st. kpt. Mariusz Kobać
Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce 1.0 08.12.2020 14:41 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Bajko

tel. +48 47 711 81 62

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce 1.0 08.12.2020 14:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce

mł. bryg. mgr inż. Piotr Sienkiewicz

tel. +48 47 711 81 54


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce

st. kpt. Mariusz Kobać

tel. +48 47 711 81 55


Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy:

I. Działania ratowniczo - gaśnicze:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych podczas pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 5. sprawowanie nadzoru nad planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby w jednostce ratowniczo – gaśniczej;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. udział w aktualizacji:
 1. stanu gotowości operacyjnej,
 2. procedur ratowniczych,
 3.  dokumentacji operacyjnej;
 1. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

II. Zadania operacyjne:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 8. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby SK KP PSP;
 9. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 10. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 11. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 12. nadzorowanie gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz analizowanie gotowości operacyjno – technicznej, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 13. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 14. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 17. bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

 

III. Zadania szkoleniowe:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

IV. Zadania obronne oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 3. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
 4. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 5. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie;
 6. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 3.0 10.12.2020 10:00 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 2.0 10.12.2020 09:58 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1.0 08.12.2020 14:42 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce

mgr Dorota Smyk

tel. +48 47 711 81 60, fax. +48 47 711 81 59,

e-mail  kppspha@straz.bialystok.pl


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należą
w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 12. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 13. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:44 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych 1.0 08.12.2020 14:44 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Marcin Karpiuk

tel. +48 47 711 8170


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych należą w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:45 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 2.0 12.11.2021 09:40 st. kpt. Mariusz Kobać
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 1.0 08.12.2020 14:45 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

Główny Księgowy

st. ogn. mgr Irena Wolińska 

tel. +48 47 711 81 75


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansów należy
w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;

analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:46 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów 1.0 08.12.2020 14:46 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

mł. ogn. mgr Anna Ignatowicz

tel. +48 47 711 81 85


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych należą
w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 6. sprawowanie nadzoru nad planowaniem, ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu służby w jednostce ratowniczo – gaśniczej,
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:47 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych 3.0 12.11.2021 09:53 st. kpt. Mariusz Kobać
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych 2.0 10.12.2020 10:01 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych 1.0 08.12.2020 14:47 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

mł. ogn. mgr inż. Paweł Pruszyński

tel. +48 47 711 81 90,

Mariusz Kruk

tel. +48 47 711 81 91.


Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należą
w szczególności zadania:

I. Zadania kwatermistrzowskie:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 9. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 10. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 11. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

II. Zadania techniczne:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, paliwami, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 6. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 7. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 8. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej.

 

III. Zadania w zakresie systemów łączności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

IV. Zadania informatyczne:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 12. nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

V. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:52 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 2.0 10.12.2020 10:02 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 1.0 08.12.2020 14:52 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}