W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem mgr Dorotą Smyk, tel. +48 47 711 8160, fax. +48 47 711 8159, e-mail  kppspha@straz.bialystok.pl Tą samą drogą można składać również wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także wnosić skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Hajnówce przy ulicy 11-go Listopada 4.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne

Budynek składa się z 4 kondygnacji. Do budynku (parter) prowadzi jedno wejście od ul. 11-go Listopada 4 bez ograniczeń progowych, umożliwiające wjazd  wózkiem przy którym umieszczono dzwonek przyzywający  oraz drugie wejście schodami na pierwsze piętro . Osoby korzystające z budynku podlegają weryfikacji przez podoficera dyżurnego. Do załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej zostaje poproszony pracownik odpowiedniej komórki organizacyjnej.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, W budynku nie ma platformy przy schodowej oraz windy. Istnieje toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 1. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Miejsce parkingowe znajduję się na wewnętrznym placu komendy, do którego prowadzi wjazd przez bramę główna – chęć wjazdu należy zgłosić pod nr tel. 47 711 81 60.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  umożliwiony jest w następujący sposób:

 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku:

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego na bramie wjazdowej na plac komendy przy ulicy 11-go Listopada 4 lub dzwoniąc na następujący numer telefonu: 47 711 81 60.  Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd  na parter  budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 • Osoba niewidoma lub niedowidząca

Chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego na bramie głównej przy ulicy 11-go Listopada 4 lub dzwoniąc pod następujący numer telefonu: 47 711 81 60. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 24.02.2021 14:04 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 3.0 24.02.2021 14:02 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 2.0 24.02.2021 13:58 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 13:53 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP