W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kontrole i odbiory obiektów

1. Kontrole obiektów

Dokumenty wymagane podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych podstawowych:
1) pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,
2) umowę zawartą pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem),
3) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
4) protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),
5) aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.,
6) książkę obiektu budowlanego,
7) dane o obiekcie:
– data budowy,
– wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
– powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,
– powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
– dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,
8) umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,
9) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami,
10) dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu,
11) dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który takie kwalifikacje posiada.

 

2. Przekazanie obiektów do użytkowania

Dokumenty wymagane podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych odbiorowych:
1) pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,
2) decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę,
3) projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),
4) projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych,
5) dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
6) dokumentację powykonawczą,
7) dziennik budowy,
8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych podpisane również przez projektanta oraz inspektora nadzoru (o ile został wyznaczony),
9) deklaracje własności użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urządzenia przeciwpożarowe służące ochronie przeciwpożarowej,
10) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
11) protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnego przejść
i przepustów instalacyjnych oraz elementów budowlanych,
12) protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych).

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy wzór dla INWESTORA
Zawiadomienie-o-zakończeniu-budowy​_wzór​_dla​_INWESTORA.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:49 mł. bryg. Grzegorz Bajko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kontrole i odbiory obiektów 1.0 08.12.2020 13:49 mł. bryg. Grzegorz Bajko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}