W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, z siedzibą w Kolnie, ul. Strażacka 3, tel. 47 711 82 10, fax: 47 711 82 09, e-mail: kppspko@straz.bialystok.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 47 711 70 76, fax: 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie 6 ust 1 lit c RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, ul. Strażacka 3, tel. (47 711 82 10, fax: 47 711 82 09, e‑mail: kppspko@straz.bialystok.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 47 711 70 76, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e‑mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1) i 4) RODO.

 

Klauzula informacyjna dla petentów - Milczące załatwienie sprawy


W przypadku milczącego załatwienia sprawy w oparciu o art. 122 a –h ustawy Kodeks postepowania administracyjnego dane osobowe stron w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji,  dane kontaktowe, przetwarzane są w celu załatwienia sprawy oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej - na podstawie  art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, adres: ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno, tel.: 47 711 82 10, e-mail kppspko@straz.bialystok.pl. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe i niezbędne do właściwego załatwienia sprawy. Nie będą one jednak podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane w wyżej wymienionych celach przez okres do dwóch lat następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego gdzie okres ich dalszego przechowywania zależy od szczegółowego charakteru sprawy i określony jest przez Instrukcje kancelaryjną właściwą dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Każda osoba, której dane dotyczą posiada  prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}