W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, z siedzibą w Kolnie, ul. Strażacka 3, tel. 47 711 82 10, fax: 47 711 82 09, e-mail: kppspko@straz.bialystok.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 47 711 70 76, fax: 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie 6 ust 1 lit c RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, ul. Strażacka 3, tel. (47 711 82 10, fax: 47 711 82 09, e‑mail: kppspko@straz.bialystok.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 47 711 70 76, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e‑mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1) i 4) RODO.

 

Klauzula informacyjna dla petentów - Milczące załatwienie sprawy


W przypadku milczącego załatwienia sprawy w oparciu o art. 122 a –h ustawy Kodeks postepowania administracyjnego dane osobowe stron w postaci: imię, nazwisko, adres do korespondencji,  dane kontaktowe, przetwarzane są w celu załatwienia sprawy oraz prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej - na podstawie  art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, adres: ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno, tel.: 47 711 82 10, e-mail kppspko@straz.bialystok.pl. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe i niezbędne do właściwego załatwienia sprawy. Nie będą one jednak podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane w wyżej wymienionych celach przez okres do dwóch lat następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego gdzie okres ich dalszego przechowywania zależy od szczegółowego charakteru sprawy i określony jest przez Instrukcje kancelaryjną właściwą dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Każda osoba, której dane dotyczą posiada  prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

Media społecznościowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w serwisach społecznościowych Facebook (Meta) oraz platforma X (dawny Twitter).

Administrator

W związku z prowadzeniem strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kolnie w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), platforma X (dawny Twitter), Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 18-500 Kolno, ul. Strażacka 3; e-mailem: kppspko@straz.bialystok.pl, telefonicznie : 47 711 82 10, fax: 47 711 82 09

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach zamieściły posty, wpisy, a także, które:

 • dokonały subskrypcji strony KP PSP w Kolnie  poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.
 • wykonały reakcję na stronie/kanale KP PSP w Kolnie  
  w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych KP PSP w Kolnie  poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Komendant Powiatowy PSP, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
 • Twitter International Unlimited Company, Data Protection Officer One Cumberland Place, Fenian, Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND
 • X Corp., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA

Każdy z podmiotów będących współadministratorem Komendanta Powiatowego PSP, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Facebook

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień
i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych
i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony
z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

X

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczba serduszek, liczba odpowiedzi (komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.x.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu X, znajdą się na stronie: https://gdpr.x.com/

 

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, e-mailem. iod@straz.bialystok.pl ,telefonicznie : 47 711 70 76, fax: 85-653-72-16

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron Komendy Powiatowej PSP w serwisach społecznościowych Facebook,  Twitter w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach, w związku z art. 6 ust. 1 lit a), e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook,  Twitter stron Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie mogą być przekazywane:  

 • podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  i teleinformatycznych KP PSP w Kolnie, w których dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe w momencie pojawienia się informacji w internecie, mogą automatycznie zostać przekazane poza EOG.

Natomiast Facebook, X mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. 

Platforma X może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://x.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://x.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone. YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne
w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center; X na zasadach określonych regulaminem serwisu https://x.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn.zm.).

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji oraz wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia względem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej można realizować:

listownie na adres siedziby administratora: 18-500 Kolno, ul. Strażacka 3; e-mailem: kppspko@straz.bialystok.pl, telefonicznie : 47 711 82 10, fax: 85-653-72-16

WAŻNE – Korespondencja kierowana do KP PSP w Kolnie powinna zawierać imię
i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulicę
 i numer domu/mieszkania). Korespondencja niezawierająca imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej pozostawiona będzie bez rozpoznania.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
https://x.com/en/privacy;

 

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

 • Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, X z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
 • W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 • Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania, przy czym ma dostęp do tego typu danych stworzonych przez administratora głównego danego medium społecznościowego.

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}