W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

bryg. mgr inż. Kamil Bieńkowski

adres e-mail: kbienkowski@kozienicestraz.pl

Bezpośrednio nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych w Komendzie Powiatowej:

 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
 • Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
 • Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach przyjmuje interesantów w poniedziałki
w godzinach 13.00 - 17.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem  tel. 486117898.
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

bryg. mgr inż. Paweł Kowalski

adres e-mail: z-cakomendanta@kozienicestraz.pl

Bezpośrednio nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych w Komendzie Powiatowej:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
 • Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

główna księgowa - mgr Gabriela Podlaska-Wiśniewska

adres e-mail: finanse@kozienicestraz.pl
tel. 486117898 wew. 804

Do głównych zadań stanowiska ds. finansowych należy:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych).
Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

kierownik sekcji - st.asp. Rafał Grabowski

adres e -mail: kadry@kozienicestraz.pl
tel. 486117898 wew. 807

inspektor - mgr Agnieszka Jastrzębska

adres e-mail: organizacyjny@kozienicestraz.pl
tel. 486117898 wew. 800

Do głównych zadań sekcji ds. organizacyjno-kadrowych należy:

1. w zakresie spraw kadrowych:

 •  realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 •  przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczych;
 •  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 •  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

2. w zakresie spraw organizacji i archiwizacji należy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
Samodzielne Stanowisko ds. Kwatermistrzowskich

starszy inspektor sztabowy - mł. asp. Paweł Szczepaniak

adres e-mail:kwatermistrz@kozienicestraz.pl
tel. 6117898 wew. 813

Do głównych zadań samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich należy:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł;
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych

starszy inspektor sztabowy -  mł.asp. Rafał Szczepaniak

adres e-mail:technik@kozienicestraz.pl
tel. 6117898 wew. 813

Do głównych zadań samodzielnego stanowiska ds. technicznych należy:

 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

dowódca JRG - bryg. mgr inż. Rafał Zielony

adres e-mail: dowodcajrg@kozienicestraz.pl
tel. 486117898 wew. 811

starszy inspektor - mł. asp. Michał Woźniak

adres e-mail: jrg@kozienicestraz.pl
tel. 486117898 wew. 812

Do głównych zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 • organizowanie i realizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 • realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

W skład jednostki ratowniczo-gaśniczej wchodzi dwóch strażaków pracujących w systemie codziennym, tj. dowódca i zastępca dowódcy oraz 34 strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym - podzielonych na trzy zmiany służbowe.

Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy

starszy inspektor - mł.kpt. inż. Cezary Adamiec

adres e-mail: prewencja@kozienicestraz.pl
tel. 6117898 wew. 805

technik - st. sekc. Wiktor Czubaj

adres e-mail: operacyjny@kozienicestraz.pl
tel. 6117898 wew. 818

Do głównych zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy:
 
1. w zakresie spraw operacyjnych:

 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

2. w zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3. w zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

4. w zakresie spraw łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

5. w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska.

W skład Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, w którym służbę pełni 6 strażaków w systemie zmianowym - podzielonych na trzy zmiany służbowe.

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:49 Agnieszka Jastrzębska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Jastrzębska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna 8.0 08.12.2023 10:35 st. asp. Rafał Grabowski
Struktura organizacyjna 7.0 08.12.2023 10:34 st. asp. Rafał Grabowski
Struktura organizacyjna 6.0 08.12.2023 10:19 Agnieszka Jastrzębska
Struktura organizacyjna 5.0 06.04.2023 10:55 mł. asp. Michał Woźniak
Struktura organizacyjna 4.0 12.05.2022 14:11 Agnieszka Jastrzębska
Struktura organizacyjna 3.0 15.11.2021 15:22 asp. Tomasz Rokomiński
Struktura organizacyjna 2.0 09.08.2021 13:26 asp. Tomasz Rokomiński
Struktura organizacyjna 1.0 22.03.2021 12:49 Agnieszka Jastrzębska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}