W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakres działania i kompetencje

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego PSP.

Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu kozienickiego obejmujący:

 • powierzchnię 916,96 km²,
 • 59 997 mieszkańców,
 • miasto Kozienice oraz gminy: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów.

 

Komendą Powiatową kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych oraz dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

 

Zadania Komendanta Powiatowego PSP wynikają z:

 • Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2019,poz. 1499 ze zm.),
 • Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019, poz.1372 ze zm.),
 • innych ustaw i przepisów wykonawczych.

W szczególności Komendant Powiatowy PSP:

 1. jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej ( art.11a ust.1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej),
 2. do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy (art.13 ust. 6 i 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ):

1)  kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;

2)   organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3)   organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4)   dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

5)   kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

6)   analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7)   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8)   współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;

8a)  współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;

9)   rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10)  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

11)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

12)  wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

13)  wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

14)  organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

15)  szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

16)  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

17)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

18)   współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

19)   przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

20)   realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, Komendant Powiatowy uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

 1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
 2. wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą spowodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,

Ponadto Komendant Powiatowy PSP:

 1. przynajmniej raz w roku składa informację Radzie Powiatu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką komendant jest obowiązany składać w każdym czasie,
 2. wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
 3. informuje niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,
 4. współpracuje z zarządem powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu, przedkłada do projektu planu budżetu powiatu, plan budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 5. współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
 6. przedkłada staroście do zatwierdzenia program działania Komendy Powiatowej,
 7. uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
 8. przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawcze zgodnie z przepisami wykonawczymi w tym zakresie,
 9. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 10. uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowe, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
 11. opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
{"register":{"columns":[]}}