W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: asp. Tomasz Rokomiński.
 • E-mail: operacyjny@kozienicestraz.pl
 • Telefon: 48 611 78 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
 • Adres: ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
 • E-mail: kozienice@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 48 611 78 98

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach prowadzi wejście posiadające niewysoki próg. Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą się dostać do budynku bezpośrednio z placu parkingowego przez bramę garażową.

Bezpośrednio przy wejściu do budynku w pomieszczeniu „biura przepustek” znajduje się osoba odpowiedzialna za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Budynek Komendy nie posiada windy, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenie na parterze, w którym osoby niepełnosprawne będą obsługiwane przez poszczególnych funkcjonariuszy.

Do budynku Komendy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.