W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia


Historia ochrony przeciwpożarowej na ziemi leżajskiej

Z kart historii odczytujemy, że Rada Miasta w Leżajsku 4 marca 1868 r. przyjęła statut straży ogniowej dostosowany do warunków miasta Leżajska w/g wzorca z Krakowskiej Straży Ogniowej. Naczelnikiem został wybrany asesor miejski, właściciel apteki Jan Marescha, a z-cą wiceburmistrz Jan Kiszczakiewicz. Podstawowym zadaniem wynikającym ze statutu było niesienie społeczeństwu zorganizowanej pomocy w razie zagrożenia życia lub mienia przez pożary i inne kataklizmy.
Na przełomie XIX i XX wieku Komendantem Ochotniczej Straży Ogniowej był Józef Szelewicz (na zdjęciu).

Józef Szelewicz Komendant Straży Ogniowej Ochotniczej w Leżajsku na przełomie XIX i XX.
Józef Szelewicz
Komendant Straży Ogniowej Ochotniczej w Leżajsku na przełomie XIX i XX.

Przełomowym w działaniach Leżajskiej OSP był rok 1938, bowiem wtedy zakupiono samochód strażacki zwany autopogotowiem w Unii Strażackiej we Lwowie.
Pierwszą jednostką dającą podstawy powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Leżajsku był Posterunek Straży Pożarnej powstały w 1950 r.
Komendę Powiatową w lutym 1956 r., w nowopowstałym powiecie Leżajskim, tworzył delegowany z Jarosławia Komendant ppor. Kazimierz Szakiel.

mł. bryg. Kazimierz Szakiel Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w roku 1956
mł. bryg. Kazimierz Szakiel
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w roku 1956

Z dniem 1 sierpnia 1956 r. na Komendanta Powiatowego Straży powołany został, przybyły z Jarosławia, st. asp. Zdzisław Szal, a od 1 listopada 1960 r. ppor. Jerzy Lechowicz.

kpt. poż. Zdzisław Szal Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w latach 1956-1963
kpt. poż. Zdzisław Szal
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w latach 1956-1963

bryg. Jerzy Lechowicz Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w latach 1963-1965
bryg. Jerzy Lechowicz
Komendant Powiatowy Straży Pożarnychw Leżajsku w latach 1963-1965

W dniu 1.09.1965 r. funkcję Komendanta Powiatowego w Leżajsku objął ppor. Władysław Pelczar. Dzięki niemu powstała nowoczesna strażnica Zawodowej Straży Pożarnej oraz wiele strażnic w OSP.
Sukcesy strażaków z Leżajska były widoczne nie tylko w rejonie własnego działania. Na uwagę zasługiwały wyniki w szkoleniu, sukcesy sportowe; zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym. Jednostka nie narzekała na brak pracy – Leżajsk przodował w statystykach pożarowych. Szczególnie duża palność występowała na terenach wiejskich i w lasach. Największe pożary tego okresu to: bardzo groźny, o dużych rozmiarach i stratach pożar obiektu produkcyjnego i magazynowego w Leżajskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego (akcja gaśnicza trwała miesiąc), pożary stodół w PGR Dąbrowica i Spółdzielni Produkcyjnej w Dębnie, wybuch i pożar na wydziale żywic w Zakładach Chemicznych N. Sarzyna, pożar Biblioteki „Proświta” oraz kilkunastu budynków w Grodzisku Dolnym, pożar mostu na rzece San. ZSP i OSP brały udział w kilku akcjach przeciwpowodziowych na rzekach San i Wisłok

st. bryg. mgr Władysław Pelczar Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w latach 1965-1982
st. bryg. mgr Władysław Pelczar
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych w Leżajsku w latach 1965-1982

Po objęciu przez p.płk. mgr W. Pelczara funkcji Komendanta w KR SP Rzeszów w 1982 r. komendantem w Leżajsku został dotychczasowy z-ca kpt. poż. Bronisław Grzywna, który tę funkcję sprawował przez 6 lat do 31 marca 1988 r. W tym okresie plagą były pożary łąk i torfowisk oraz pożary lasów. Sukcesem było przeszkolenie strażaków ochotników i rezerwistów oraz kontynuacja dobrej współpracy z Zarządami Gminnymi ZOSP i OSP oraz samorządem lokalnym.

st. kpt. poż. Bronisław Grzywna Komendant Rejonowy PSP w Leżajsku w latach 1982-1988
st. kpt. poż. Bronisław Grzywna
Komendant Rejonowy PSP w Leżajsku w latach 1982-1988

Od 1 kwietnia 1988 r. Komendantem Rejonowym został st. kpt. inż. Józef Wnęk, pracujący w tut. Komendzie od 1980 r. W tym czasie na terenie rejonu funkcjonowała Zawodowa Straż Pożarna w Leżajsku i Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna w Nowej Sarzynie.

bryg. inż. Józef Wnęk Komendant Rejonowy PSP w Leżajsku w latach 1988-1999
bryg. inż. Józef Wnęk
Komendant Rejonowy PSP w Leżajsku w latach 1988-1999

Z dniem 1.07.1992 r. powołano jednostki PSP w miejsce poprzednio istniejących struktur. Samo przekwalifikowanie nie dotyczyło tylko nazwy jednostek, ale także i zakresu działań oraz częściowo granic rejonu, obejmując także miasto i gminę Sokołów Młp. Wraz ze zwiększeniem zakresu obowiązków nastąpił wzrost ilości interwencji. OSP przeszły pod finansowanie gmin. W tym czasie rozpoczęto tworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 14 krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Rozpoczęta została inwestycja modernizacji strażnicy JRG Leżajsk i JRG Nowa Sarzyna.
W rocznicę 600-lecia Miasta Leżajska i 130-lecia ochrony p.poż. na Ziemi Leżajskiej w dowód szczególnego wyróżnienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał JRG PSP w Leżajsku sztandar.
Z chwilą utworzenia powiatów bryg. inż. Józef Wnęk przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Komendantem Powiatowym PSP został st. kpt. inż. Józef Golec, który poprzednio zajmował stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Łańcucie.

Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku w latach 1999-2009
bryg. mgr inż. Józef Golec
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku w latach 1999-2009

bryg. mgr inż. Józef Golec podjął starania w zakresie poprawy usprzętowienia JRG oraz stanu obiektów strażnic. Za jego kadencji wprowadzono na stan nowe samochody: GCBA, SOp Lanos, Skw Lublin 3, SOp Toyota Corolla, SOp Mitsubishi Outlander, podnośnik PMT 25D Volvo oraz SRD Renault, oddano do użytku nowoczesną strażnicę w JRG N. Sarzyna, wyremontowano odzyskany na drodze prawnej obiekt KP PSP, a także dwa pozostałe budynki JRG PSP Leżajsk. Wymieniono bramy i posadzkę w garażach, wykonano odprowadzenie wody opadowej, podjazdy garażowe oraz zainstalowano instalację odciągu spalin. Wykonano dachy dwuspadowe kryte blachą oraz docieplenie z elewacją. W obu jednostkach powstały nowoczesne kotłownie gazowe. W strażnicy w Leżajsku powstało Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Rozbudowywany został system informatyczny oraz system selektywnego alarmowania. Realizacja w/w zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu całej załogi oraz inwestycjom centralnej i budżetowej. Zmorą tamtych lat było występowanie anomalii pogodowych (śnieżyce, wichury, bardzo intensywne opady deszczu), powodujące zagrożenia na znacznym obszarze, których skutki i następstwa były trudne do przewidzenia. Znacznie wzrosła liczba skomasowanych akcji ratowniczo – gaśniczych prowadzonych przez strażaków. Nowe zagrożenia spowodowały powstanie szeregu specjalności ratowniczych tj. ratownictwo chemiczno-ekologiczne oraz przeciwpowodziowe, w których przodowały jednostki z naszego powiatu. Ambitna, dobrze przygotowana załoga oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy i sprawność organizacyjna dawały skuteczność działania w każdych warunkach.
W dniu 25 lutego 2009 r., po ponad 30 latach służby w PSP,  bryg. mgr inż. Józef Golec przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku z dniem 26 lutego 2009 r. został powołany mł. bryg. mgr inż. Bogdan Kołcz.

st. bryg. dr inż. Bogdan Kołcz Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku w latach 2009-2018
st. bryg. dr inż. Bogdan Kołcz
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku w latach 2009-2018

W trakcie swej długoletniej służby st. bryg. Bogdan Kołcz systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe. W 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wymagania narodowe wobec specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego w rozpoznawaniu zagrożeń chemicznych” uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi.
St. bryg. Bogdan Kołcz kierował wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas zwalczania pożarów, zagrożeń chemicznych, powodziowych, usuwania skutków po gwałtownych burzach, anomaliach pogodowych m. in. takich jak: akcja usuwania skutków po huraganach, intensywnych opadach deszczu w latach 2007 – 2016 na terenie powiatu leżajskiego, akcją prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków po powodzi w 2010 r., akcją zwalczania dużego pożaru supersamu „Pilawa” w Leżajsku w dniu 27 sierpnia 2011 r. i wieloma innymi. Był organizatorem dużych ćwiczeń powiatowych i wojewódzkich.
Podpisał porozumienie i organizował współpracę ze strażakami z Krems w Austrii w zakresie szkoleń, ćwiczeń i wymiany doświadczeń zawodowych.
Przyczynił się do wymiany znacznej części wyeksploatowanego taboru samochodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu leżajskiego. Za jego kadencji wymieniono na nowe 17 samochodów pożarniczych, 7 przyczep i 2 kontenery, dzięki czemu przekazano do jednostek OSP 17 pojazdów pożarniczych oraz 96 pozycji sprzętowych. W tym czasie zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych, m. in. rozbudowę i przebudowę obiektów Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym budowę nowoczesnego stanowiska kierowania wraz z siecią strukturalną i salą konferencyjną, wymianę kompleksową kostki na placu wewnętrznym i zewnętrznym komendy, wymianę bram garażowych w JRG w Nowej Sarzynie i remont posadzek garażowych oraz odnowienie elewacji budynków w jednostkach w Nowej Sarzynie i Leżajsku. Dzięki staraniom Pana Komendanta łączna wartość działań inwestycyjnych, pozyskanych pojazdów i sprzętu specjalistycznego wyniosła prawie 18 mln zł.
St. bryg. Bogdan Kołcz był współorganizatorem specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego funkcjonującej na poziomach gotowości operacyjnej ABC. Za jego kadencji wdrożono w KP PSP w Leżajsku mobilne laboratorium z modułem chemicznym, radiologicznym, biologicznym funkcjonujące jako zespół rozpoznania chemicznego na terenie województwa podkarpackiego.
W dniu 30 maja 2018 r., po prawie 30 latach służby w PSP,  st. bryg. dr inż. Bogdan Kołcz przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

 st. bryg. mgr inż. Józef Kludys Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku od 1.09.2018 r.
 st. bryg. mgr inż. Józef Kludys
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku od 1.09.2018 r.

Od 1 czerwca 2018 r. pełnienie obowiązków komendanta powiatowego powierzono st. bryg. mgr inż. Józefowi Kludysowi. Z dniem 1 września 2018 r. został on powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Leżajsku.

{"register":{"columns":[]}}