W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Leżajsku w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w godzinach pracy komendy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Komendanta tel. (017) 2421459.

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
ul. Opalińskiego 6
37-300 Leżajsk

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: kplezajsk@podkarpacie.straz.pl


Tryb rozpatrywania
Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2020 13:48 str. Piotr Rybak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 26.05.2022 11:51 st. str. Piotr Rybak
Skargi i wnioski 2.0 26.05.2022 11:49 st. str. Piotr Rybak
Skargi i wnioski 1.0 19.11.2020 13:48 str. Piotr Rybak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}