W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, z siedzibą w Leżajsku, ul. Opalińskiego 6.,
  17 2421459, fax 17 2426381, e-mail: kplezajsk@podkarpacie.straz.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Urszula Rędziniak, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224 mail: iod@podkarpacie.straz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadania realizowanego w imieniu publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w Systemie Wspomagania Decyzji PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.
 6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP w zakresie właściwości swojego działania.
 7. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są
  w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obwiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 9. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 10. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5, będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Dane te podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od ich uzyskania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Tel 22 5310300, fax. 22 5310301, Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 14:33 bryg. Wojciech Długosz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 22.11.2020 18:37 bryg. Wojciech Długosz
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 20.11.2020 12:25 str. Piotr Rybak
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 18.11.2020 14:33 bryg. Wojciech Długosz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}