W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

W roku 1921 powołano Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Z dniem 28 listopada 1933 związek zmienił nazwę na Związek Straż Rzeczpospolitej Polskiej a jednocześnie ta organizacja została uznana za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Jego głównym założeniem było czuwanie nad całokształtem pracy Straży Pożarnych. Zadanie to wykonywano za pośrednictwem okręgów wojewódzkich (związki wojewódzkie uległy likwidacji ) i oddziałów powiatowych.

ZAWODOWA STRAŻ w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 1925-1965

Pierwsze wzmianki o działaniu straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej spotykamy już w 1925 r. Były to organizacje ochotnicze, które wykazywały się dużą aktywnością działania podczas II wojny światowej i bezpośrednio po niej. W latach 1948 - 1955 kierownictwo nad strażą pożarną sprawował Jan Kuliński. W tym czasie nastąpiły zmiany ustawowe dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 4 lutego 1950 roku sejm uchwalił ustawę o ochronie p.poż i jej organizacji. Na mocy tego aktu prawnego został powołany urząd centralny- Komenda Główna Straży Pożarnych, która podlegała Ministrowi Gospodarki Komunalnej. Od 1954 roku nadzór nad ochronną przeciwpożarową przejął Minister Spraw Wewnętrznych. W tym samym czasie przy prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych powołano Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej i Komendy Powiatowe Straży Pożarnej przy Powiatowych Radach Narodowych. Zlikwidowaniu uległy urzędy wojewódzkie, starostwa oraz oddzielne organy samorządowe. Ustawa określiła, że wszyscy pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe stanowią Korpus Techniczny Pożarnictwa, na czele którego stoi Komendant Główny Straży Pożarnych. W 1952 roku, na mocy wyżej cytowanej ustawy powołano w Skarżysku-Kamiennej zawodową straż pożarną. Jej siedzibą były dwa budynki przy ul. Świerczewskiego. Znajdował się tam garaż oraz barak, który stanowił skromne zaplecze techniczne. Pomieszczenie dla załogi znajdowały się w drugim budynku po drugiej stronie ulicy. Włożono wiele wysiłku na wyremontowanie placu wokół strażnicy. Załoga liczyła 15 osób i pracowała na dwie zmiany tj. 24godzin służby, a po niej 24godziny wolne. W tym czasie wyposażenie straży stanowiły samochody gaśnicze z motopompą oraz drabiną D- 16. Na okres dziewięciu miesięcy funkcję komendanta objął Pan Antoni Wach. Należy zwrócić uwagę na specyfikę zawodu strażaka zaraz po wojnie. W latach powojennych praca strażaka miała podwójne niebezpieczeństwo. Pierwsze wynikało z zagrożenia pożarowego, drugie z nagromadzonych w domach i lasach materiałów wybuchowych, amunicji itp. Wspomniałem o trudach zawodu strażaka, o jego mniej niż skromnej egzystencji w strażnicy oraz ubogim wyposażeniu w sprzęt . Z dniem 01.09.1955 r. stanowisko Komendanta objął Pan por. Stanisław Nawrocki. Za pierwszoplanowe zadanie przyjął sobie wybudowanie nowej strażnicy . Po długich zabieganiach Urząd Miasta w Skarżysku przydzielił plac pod budowę. Były to tereny bagniste przy ul. 1-go Maja w tej samej dzielnicy miasta tj. "Dolna Kamienna". Wszystkie te aspekty przyczyniły się do działań zmierzających do poprawy sytuacji. Wiele wysiłku kosztowało uzbrojenie terenu posadowienie, ław pod fundamenty. Budowa trwała do 1965 r. Strażacy budowali swą strażnicę własnymi rękami. Z dniem 1 listopada 1965 r. przyprowadzono samochody i sprzęt gaśniczy do nowoczesnego jak na ówczesne czasy obiektu.

MIEJSKA STRAŻ POŻARNA w SKARŻYSKU 1965-1975

Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach na bazie nowo wybudowanej strażnicy, powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego . W Ośrodku przeprowadzano kursy na potrzeby Zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Doceniając starania Komendanta Nawrockiego Skarżysko - Kam otrzymało w 1971 roku drabinę mechaniczną 25 m na podwoziu Stara 25. Remiza posiadała 5 boksów, 4 garażowe i 1 warsztat mechaniczny. Wraz z biegiem lat okazały się one niewystarczające na skutek zapotrzebowania na coraz większą ilość sprzętu wyposażeniowego. Z tego względu od 1972 rozpoczęto budowę budynku warsztatowo- garażowego. Dzieła tego nie dokończył Pan Komendant Nawrocki. Plany przerwała mu nagła jego śmierć w październiku 1972 roku. Rozpoczęte dziania kontynuował ppor. poż. Wiesław Ostrowski, któremu powierzono pełnienie obowiązków komendanta. Zakończenie prac związanych z budową budynku warsztatowego przypadły na rok 1973. Zadanie to kończył kpt. poż. Benedykt Remlinger, który rozpoczął kierowanie tą jednostką. W tym czasie wykonano plac ćwiczeń dla strażaków wzorując się na tzw. " małpim gaju", basen przeciwpożarowy oraz letnie kino. Położono asfalt przed budynkiem warsztatowo- gospodarczym ,wybudowano stacje paliw. W roku 1974 straż otrzymała nowoczesny jak na ówczesne czasy ciężki samochód gaśniczy na podwoziu Tatry. Tak więc straż skarżyska stała się strażą do sprzęt owioną i posiadającą własną stację paliw, która czyniła ją niezależną od innych. Komendant Remlinger kładł duży nacisk na estetykę obiektu, dokonał modernizacji pomieszczeń biurowych i terenu wokół strażnicy.

KOMENDA REJONOWA w SKARŻYSKU 1975-1992

Rok 1975 przyniósł kolejne zmiany w naszym państwie . Nastąpił nowy podział administracyjny. Z 17 województw powstało 49 nowych. Zlikwidowano powiaty, a w zamian wprowadzono rejony, jako organ pośredni między województwem , a gminą . Obszarem działania Komendy Rejonowej w Skarżysku -Kam. Obejmowały miasto Skarżysko-Kam., miasto i gmina Suchedniów oraz gmina Bliżyn, Bodzentyn i Zagnańsk . Obsadę osobową komendy stanowiły 75 osoby, które pracowały w systemie zmianowym oraz codziennym (ośmiogodzinnym) . Pan Remlinger został komendantem rejonowym i kontynuował rozpoczęte przez siebie prace przyczyniające się do poprawy pracy strażaków . Komenda pełniła rolę koordynatora nad ochroną przeciwpożarową w rejonie. W działaniach wykorzystywano ochotnicze straże pożarne oraz Zawodową Straż Pożarną, której komendantem był pełniący jednocześnie funkcje komendant rejonowy. Dla polepszenia możliwość napraw pojazdów został wykonany kanał najazdowy. Aby polepszyć warunki, składowania sprzętu przeznaczonego do remontu postawiono wiatę o konstrukcji metalowej. Posadzono żywopłot obok chodników na placu strażnicy. W maju 1982 r. Pan ppłk. poż. Remlinger odszedł na inne stanowisko a pełnienie jego obowiązków (na okres trzech miesięcy) Komendant Wojewódzki powierzył Panu ppor. poż . inż. Stanisławowi Gackowi. Natomiast od września 1982 roku do października 1983 roku komendą rejonową kierował ppor. poż. Kazimierz Prokop. W roku 1983 Pan Prokop przeszedł na inne stanowisko służbowe, a po nim z dniem 15.10.1983 r. kierowanie Komendą obejął Pan por. poż. inż. Bogdan Kraśnicki. Z jego inicjatywy została powołana rada pracownicza wspólnie z którą nakreślił szeroki plan przebudowy naszej strażnicy. Na pierwszy plan wysunęła się modernizacja stanowiska kierowania. Przebudowano wnętrze oraz zamontowano nowy stół dyspozytorski. Bardziej funkcjonalny okazał się podział 4 sal sypialnych na 8 mniejszych. Aby zadbać o estetykę tych sal lamperię pomalowaną farbą olejną zastąpiono płytami meblowymi. Wyremontowano również kuchnię oraz łazienkę, co ułatwiało utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Pan Komendant zwrócił większą uwagę na ważny aspekt jakim jest sport. Zawodnicy zawodowej straży pożarnej w Skarżysku-Kam. zaczęli odnosić dobre wyniki współzawodnictwie sportowym. Dla polepszenia możliwości terenowych został wybudowany stały tor treningowy a na wiosnę 1984 r. rozpoczęto budowę ściany do wspinania przy użyciu drabiny hakowej. Jesienią został rozegrany turniej czterech w spinalni, który obejmował miasta: Ostrowiec, Starachowice, Skarżysko-Kam, Kielce. W turnieju brali udział zawodnicy z całego kraju. Mimo wykorzystania dużego zakresu prac remontowych nie wpływały one na pogorszenie prowadzonych działań. Dokonano wymiany sygnalizacji alarmowej oraz zamontowano radiowęzeł, który polepszył komunikowanie się służby dyżurnej z załogą. W1986 roku przystąpiono do przebudowy dachu i remontu instalacji elektrycznej .Duży wysiłek i wkład prac na rzecz jednostki nie przeszkodził w zdobyciu I miejsca w piłce siatkowej na szczeblu województwa. Na początku roku 1987 pan kpt. poż. Kraśnicki złożył raport o zwolnienie z zajmowanego stanowiska i z dniem 8.03.1987 r. zakończył służbę. Mimo tak odpowiedzialnego stanowiska, po raz kolejny postawiono na młodego oficera pożarnictwa i z dniem 9.09.1987 r. kierowanie jednostką powierzono Panu ppor. poż. mgr inż. Jerzemu Kurkowi . Nowemu komendantowi przypadło w udziale dokończenie rozpoczętej inwestycji. Dokończono wykonanie więźby dachowej na budynku gospodarczym oraz modernizacji instalacji elektrycznej . Inwestycje rozliczono w roku 1987. W wyniku zaoszczędzonych pieniędzy zakupiono nowy kolorowy telewizor na stołówkę. Z powodu braku możliwości ładowania butli do aparatów powietrznych, uruchomiono sprężarkę, która od kilkunastu lat stała bezużyteczna w magazynie . W tym celu przystosowano pomieszczenie poprzez wydzielenie części pomieszczenia bazy środków gaśniczych . Od tego czasu zaczęto systematycznie dokonywać przeglądów masek i aparatów powietrznych dla swoich strażaków a także dla Komendy Rejonowej z Końskich . W 1987 r. został zakupiony projektor kinowy. Dzięki temu istniała możliwość wyświetlania filmów o różnej tematyce. Strażakom dawało to poczucie spokoju i dodatkowo pozwalało spędzać w miły sposób czas wolny od akcji i szkoleń. W 1987 r. w mistrzostwach województwa pracownicy skarżyskiej straży obronili tytuł mistrza w piłce siatkowej. W tym czasie zaadaptowano pomieszczenia zaplecza sekretariatu na kasę, umożliwiając tym samym bezpieczne wypłacenia pieniędzy. Strażacy posiadali sprzęt do ratownictwa drogowego ale nie mieli możliwości przewiezienia go na teren akcji. Do tego celu przerobiono w swoim warsztacie mało wykorzystywaną przyczepkę wężową. Po kilku latach w 1993 r. przekazano ją do komendy rejonowej w Busku - Zdroju. Doceniając duże zaangażowanie dla jednostki zostają przydzielone dwa samochody ciężkie tj. Jelcz 004. Mając tak nowy sprzęt zastanawiano się w jaki sposób można poprawić możliwości konserwacyjne. W tym miejscu należy wspomnieć o Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie, która przekazała myjkę parowo-wodną. Urządzenie to pozwoliło na dokładne mycie samochodów do konserwacji, co w rezultacie pozwala na długie użytkowanie jednego pojazdu. Trzeba zaznaczyć, że te pojazdy służą do chwili obecnej. W celu usprawnienia stanowiska do mycia pojazdów wykonano z płyt betonowych odpowiednie stanowisko, które posiada osadnik pozwalający na nie zapiaszczenie kanalizacji burzowej. W budynku strażnicy uruchomiono Rejonowy Punkt Napraw i Konserwacji sprzętu Silnikowego. W w/w punkcie dokonuje się napraw nie tylko dla potrzeb jednostki ale również dla ochotniczych straży. Strażacy wykorzystując również swoje umiejętności manualne dla dobra jednostki. Prace remontowe przez nich wykonywane przyczyniają się do oszczędności finansowych w wyniku których mogliśmy zakupić drugi kolorowy telewizor na Rejonowe Stanowisko Kierowania. Zakupiono również części do maszyn do obróbki drewna. Poprawiono także wystrój świetlicy, na której odbywają się wszystkie spotkania okolicznościowe oraz zebrania pracownicze. Wśród strażaków bardzo prężnie działało Koło Obrony Kraju. Członkowie tego koła zbudowali strzelnice dla broni pneumatycznej. Strzelnica służy do chwili obecnej. 1991 r. to duży sukces reprezentacji komendy w sportach pożarniczych, która uzyskuje na wojewódzkich zawodach w klasyfikacji generalnej III miejsce. Straż w takim kształcie działa do 30 czerwca 1992 roku.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

W roku 1991 Sejm uchwalił ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej i o Państwowej Straż Pożarnej. W wyniku tych ustaw w 1992 roku nastąpiła zmiana wielkości rejonów, co spowodowało rozwiązanie w województwie kieleckim trzech rejonów tj. Skarżyska-Kam., Chmielnika i Włoszczowy. Na bazie komendy w Skarżysku powstaje Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza podległa pod Komendę Rejonową w Starachowicach. Dowódcą jednostki zostaje dotychczasowy komendant rejonowy kpt. Jerzy Kurek. Sprawność nowo powstałej jednostki zostały sprawdzone poprzez udział w gaszeniu pożarów lasów. Zastępy naszej jednostki brały udział w gaszeniu pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej. Ze względu na drogę między narodową E-7 jednostkę doposażono w samochód ratownictwa drogowego na podwoziu Polonez -Truck z pełnym wyposażeniem. Samochód ten pozwolił na sprawne prowadzenie akcji związanych z wypadkami drogowymi. Brak dofinansowania straży pożarnych spowodował, że stan techniczny budynku coraz bardziej się pogarszał. Budynek funkcjonował już 27 lat bez żadnego remontu kapitalnego. Jednak najbardziej dokuczała strażakom wadliwa konstrukcja stropodachu, który ciągle przeciekał w różnych miejscach. Postanowiono przeprowadzić przebudowe sposobem gospodarczym i tu ponownie strażacy wykazali się dużą fachowością i za niewielką kwotę wybudowali nową więźbę dachową oraz pokryli go eternitem. Z pomocą przyszły zakłady pracy takie jak Nadleśnictwo Skarżysko, Zakłady Drzewne w Bliżynie, projektantka pani Elżbieta Aulajtner. Ze środków finansowych wypracowanych przez strażaków zakupiono nowy oszczędny piec na miał węglowy oraz wymieniono okna w całej strażnicy. Powiększono również garaże i wymieniono bramy garażowe. W 1997 r. wykonano elewacje zewnętrzną oraz wymieniono drzwi wejściowe z jednoczesnym przebudowaniem schodów. W 1999 r. częściowo wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Strażacy udoskonalają swoją wiedzę poprzez szkolenia i ćwiczenia na nowym sprzęcie. Szczególna rolę w naszej jednostce pełni sport. Należy wspomnieć, że przez kilkanaście lat byliśmy mistrzami województwa w piłce siatkowej. Również od szeregu lat nie dajemy sobie odebrać mistrzostwa województwa w sportach pożarniczych. W reprezentacji województwa udział bierze kilku naszych zawodników, a dwóch zawodników tj. Dariusz Górzyński i Paweł Gładyś trafili do reprezentacji kraju. W uznaniu wkładu włożonej pracy przydzielono do jednostki nowe samochody takie jak: średni samochód gaśniczy (o dwu stopniowej autopompie z 60 m linią szybkiego natarcia) przystosowany do gaszenia pożarów mieszkań, samochód operacyjny oraz lekki samochód ratownictwa drogowego na podwoziu Forda. Kolejny rok to kolejny nowy pojazd, tym razem bardzo potrzebny i długo oczekiwany przez Skarżysko samochód ratownictwa chemicznego. Rok 1998 przynosi kolejne zmiany w naszym państwie. Sejm uchwala nowy podział administracyjny kraju. Następuje zmniejszenie liczby województw z 49 na 16. Powstaje nowy szczebel administracji samorządowej - powiat, ze starostą na czele. Skarżysko-Kam. zostaje stolicą powiatu.

KOMENDA POWIATOWA PSP w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Na podstawie ustaw samorządowych oraz po nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1999 r. powstaje Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kam. Pierwszym komendantem powiatowym zostaje dotychczasowy dowódca Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej mł. bryg. Jerzy Kurek. Ze względu na liczbę mieszkańców powiatu (do 100 tyś) komenda została zakwalifikowana do IV kategorii. Stan osobowy komendy powraca do wielkości sprzed 1992 roku i wynosi 75,5 etatu . Nowo powstałą komendę w dniu 26 kwietnia 1999 r. wizytował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Tomaszewski, Komendant Główny PSP nadbryg. Zbigniew Meres i Zastępca Komendanta Głównego st. bryg. Marek Jasiński. W wizytacji brał również udział wojewoda świętokrzyski Wojciech Lubawski. Załoga Komendy Powiatowej w Skarżysku wykazuje duże zaangażowanie podczas służby jak i w rywalizacji sportowo-pożarniczej. W roku 1999 podczas mistrzostw województwa w sportach pożarniczych zdobyliśmy I miejsce w klasyfikacji generalnej i staliśmy się mistrzami województwa. Lokatę tą utrzymaliśmy również w roku 2000, a reprezentacja województwa z udziałem 5-ciu zawodników z naszej jednostki zajęła III miejsce w kraju. Bardzo dużo czasu poświęcamy na szkolenia. Doskonalimy swoje umiejętności oraz uczymy się pracować z nowo otrzymanym sprzętem ratownictwa chemicznego. Rok 2000 to rok przygotowań do ufundowania i przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej.

{"register":{"columns":[]}}