W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

Skargi i wnioski

I. Skargi i wnioski można: 

  1. Przesłać listownie, na adres:
    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1 Maja 101 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  2. Przesłać faksem, na numer: (41) 2516331.
  3. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP /cj6gpn726w/skrytka
  4. Przesłać elektronicznie na adres mailowy: skarzysko@straz.kielce.pl
  5. Doręczyć osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,  ul. 1 Maja 101 26-110 Skarżysko-Kamienna. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.     
  6. Złożyć ustnie do protokołu w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 101, 26-110 Skarżysko-Kamienna, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Osoby zainteresowane złożeniem skargi do protokołu proszone są o przesłanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat skargi. Zgłoszenia mogą być składane w formach wskazanych w pkt 1-5.

Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

II. Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek:

Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji.

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.

W skardze i wniosku należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Korespondencja adresowana do właściwego organu, a nadesłana jedynie „do wiadomości” Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej lub skierowana do wielu adresatów – bez wskazania oczekiwań wobec Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – po zapoznaniu się z jej treścią, może być pozostawiona bez podjęcia dalszych działań.

 

III. Informacja dotycząca przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej (lub zastępca)  przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w raz w tygodniu w poniedziałek
w godzinach od 10:00 do 16:30.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie przedmiot sprawy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub na adres mailowy: skarzysko@straz.kielce.pl, a także doręczone osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie.

 

IV. Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem  skargi  może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem  wniosku  mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Informacji szczegółowych w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków udziela Sekcja Organizacyjno-Kadrowa  Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, telefonicznie pod numerem 478018524 lub 41 25 11 757 w. 1140

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 10:37 st. kpt. Tomasz Kandyba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Kandyba/Anna Wesołowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 06.07.2023 09:01 st. kpt. Tomasz Kandyba
Skargi i wnioski 2.0 05.07.2023 14:07 st. kpt. Tomasz Kandyba
Skargi i wnioski 1.0 04.12.2020 10:37 st. kpt. Tomasz Kandyba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}