W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że: 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 101, tel. 41 2511757 fax. 41 2516331, e-mail: skarzysko@straz.kielce.pl) 
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Edyta Kucel, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail:  iod@straz.kielce.pl
 3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust 1lit. c, d, e rozporządzenia RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.  
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.   
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. 
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 − wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia RODO.   

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 usta 1 i 4 rozporządzenia RODO.   

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku - Kamiennej , a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej (26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 101,  tel. (41) 251 17 57, fax. (41) 251 17 57, e–mail: skarzysko@straz.kielce.pl).  
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Edyta Kucel, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel. 41 3653204,    fax. 41 3653203, e – mail: iod@straz.kielce.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego    w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania  Pani/Pana  danych  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. 
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa      w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
obowiązek​_informacyjny.pdf 0.12MB
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożarowych.pdf 0.11MB
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów.pdf 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.09.2021 10:17 st. kpt. Tomasz Kandyba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Ubysz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 9.0 08.08.2022 09:02 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 8.0 07.04.2022 12:13 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 7.0 27.09.2021 15:06 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 27.09.2021 15:03 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 27.09.2021 15:00 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 27.09.2021 14:55 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 27.09.2021 14:51 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 27.09.2021 14:48 st. kpt. Tomasz Kandyba
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 27.09.2021 10:17 st. kpt. Tomasz Kandyba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}