W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

"Przegląd Międzynarodowy": nr 2/2021

30.04.2021

W kolejnym numerze tegorocznego Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o pracach Komisji Europejskiej nad stworzeniem systemu weryfikacji wieku, o "poradniku cyfrowego obywatela" stworzonym wspólnie przez francuskie organy regulacyjne oraz o brytyjskich wytycznych w sprawie reklam tworzonych z udziałem zwierząt.

Parlament Europejski


Rozporządzenie w sprawie treści terrorystycznych zatwierdzone


Parlament Europejski zatwierdził unijne rozporządzenie zobowiązujące dostawców usług hostingowych do usuwania treści nawołujących do terroryzmu w ciągu godziny od zgłoszenia. Jest to ostatni etap procesu legislacyjnego, a rozporządzenie wejdzie w życie 12 miesięcy po jego opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE. W międzyczasie poszczególne kraje UE będą musiały wyznaczyć organ wykonawczy i ustalić kary dla firm, które nie będą przestrzegać nowych zasad. 


Rozporządzenie obejmuje teksty, obrazy, nagrania dźwiękowe i wideo, w tym transmisje na żywo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do nich lub przyczyniają się do nich, zawierają instrukcje dotyczące takich przestępstw lub nakłaniają ludzi do udziału w grupie terrorystycznej. Zgodnie z definicją przestępstw zawartą w dyrektywie UE w sprawie zwalczania terroryzmu, obejmie ona również materiały zawierające wskazówki dotyczące wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej i innych rodzajów broni do celów terrorystycznych.


Dostawcy usług hostingowych będą musieli usunąć lub uniemożliwić dostęp do treści oznaczonych jako terrorystyczne we wszystkich państwach UE w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia od właściwego organu. 


Parlament podkreślił w oświadczeniu, że nie będzie ogólnego obowiązku filtrowania lub monitorowania treści pod kątem szkodliwych materiałów. Jednakże w przypadku, gdy właściwe organy krajowe ustalą, że dostawca usług hostingowych jest narażony na treści terrorystyczne, będzie on musiał podjąć szczególne środki w celu zapobieżenia ich rozpowszechnianiu. Do niego też należeć będzie wówczas decyzja, jakie konkretne środki podjąć, bez obowiązku stosowania zautomatyzowanych narzędzi.
Ponadto dostawcy usług hostingowych będą musieli publikować roczne sprawozdania z przejrzystości działań, jakie podjęli w celu powstrzymania rozpowszechniania treści terrorystycznych.


Źródło: Telecompaper, 30.04, EU approves one hour deadline to take down online terrorism content

 

Komisja Europejska


Prace nad systemem weryfikacji wieku


Komisja Europejska poinformowała, że grupa dwunastu czołowych instytucji akademickich, organizacji pozarządowych i dostawców technologii z całego kontynentu otrzymała dofinansowanie ze środków UE na stworzenie transgranicznego systemu weryfikacji wieku i zgody rodziców w Internecie. Celem tego 18-miesięcznego projektu jest umożliwienie usługodawcom weryfikacji wieku użytkowników w celu ochrony ich przed szkodliwymi treściami oraz zagwarantowania, że młodsze dzieci uzyskają zgodę rodziców przed udostępnieniem danych osobowych.


W oświadczeniu Komisja stwierdziła, że system euCONSENT zostanie opracowany z udziałem dzieci i młodzieży, pod kierunkiem wiodących ekspertów akademickich, organizacji pozarządowych i innych kluczowych podmiotów zajmujących się prawami dziecka i bezpieczeństwem w Internecie. Organizacje takie jak EU Kids Online, Eurochild i COFACE - Families Europe będą regularnie wnosić wkład w prace zespołu projektowego, któremu doradzać będzie panel ekspertów pod przewodnictwem Johna Carra, jednego z największych światowych autorytetów w dziedzinie korzystania z Internetu i technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież.


Jak poinformowała Komisja, nowy system zostanie wprowadzony w 2022 r., po zakończeniu fazy pilotażowej, w której będzie uczestniczyć ponad 1 500 dzieci, młodzieży i rodziców z co najmniej trzech państw członkowskich UE. Wdrożenie mechanizmów ochrony dzieci i zgody rodziców jest wymagane mocą dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).


Źródło: Telecompaper, 27.04, EU to launch cross-border online age verification system in 2022

 

Francja


Współpraca organów regulacyjnych


Cztery francuskie niezależne organy regulacyjne: organ ochrony danych (CNIL), Wysoki Urząd ds. Rozpowszechniania Utworów i Ochrony Praw w Internecie (HADOPI), Rzecznik Praw Obywatelskich i organ regulacyjny sektora audiowizualnego (CSA) przygotowały wspólnie „zestaw pedagogiczny cyfrowego obywatela”, zawierający instruktaże, wskazówki praktyczne, gry edukacyjne i raporty. Regulatorzy poruszają cztery kluczowe tematy: prawa w świecie online; prywatność w sieci; prawa autorskie w Internecie oraz konsekwencje korzystania z ekranów. Zestaw dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej każdego z organów. Głównymi jego adresatami są nauczyciele, rodzice i dzieci, ale, jak wskazują autorzy, dorośli również mogą znaleźć pożyteczne wskazówki i informacje, pomocne w lepszym zrozumieniu mechanizmów rządzących cyfrowym światem i bardziej bezpiecznego poruszania się w nim.


Źródło: EPRA, 20.04, Regulators and cooperation: spotlight on the French toolkit for citizens in the digital age

 

Hiszpania


Współregulacja w dziedzinie reklamy telewizyjnej


Hiszpański regulator CNMC i Stowarzyszenie na rzecz Samoregulacji Komunikacji Komercyjnej (AUTOCONTROL) podpisały porozumienie w celu promowania współregulacji reklam w telewizji.
Zgodnie z dokumentem, CNMC uznaje przydatność samoregulacji reklamy telewizyjnej zarządzanej przez AUTOCONTROL, która pomaga zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących reklamy. Jednocześnie stwierdza się, że CNMC będzie wspierać system samoregulacji reklamy telewizyjnej nie zaprzestając wykonywania swoich funkcji, w szczególności tych, które dotyczą kontroli i sankcji w zakresie usług komunikacji audiowizualnej.


Porozumienie przewiduje też utworzenie Komisji składającej się z trzech przedstawicieli CNMC (z których jeden będzie pełnił funkcję przewodniczącego) oraz trzech przedstawicieli AUTOCONTROL (z których jeden będzie pełnił funkcję sekretarza), która będzie odpowiedzialna za wdrożenie i stałe monitorowanie stosowania porozumienia, za zapewnienie jego przestrzegania oraz za rozwiązywanie konfliktów lub rozbieżności, odbywając w tym celu okresowe spotkania.


Źródło: Broadband TV News, 20.04, Major step in Spanish TV ad regulation

 

Wielka Brytania


Kontrola konkurencji na rynku platform – nowy regulator


W Wielkiej Brytanii rozpoczęła działalność Jednostka ds. Rynków Cyfrowych (DMU), funkcjonująca w ramach Urzędu ds. Rynków i Konkurencji (Competition and Markets Authority – CMA). Nowy regulator ma kontrolować, czy giganci technologiczni, tacy jak Facebook i Google, nie wykorzystują swojej dominacji na rynku do wypierania konkurencji i tłumienia innowacji w sieci. Ma nadzorować ich plany pod kątem zapewnienia konsumentom większego wyboru i kontroli nad danymi, promować konkurencję w Internecie i reagować na nieuczciwe praktyki, często pozostawiające firmom i konsumentom mniejszy wybór i proponujące droższe towary i usługi.


Nowa jednostka, której zadaniem ma być egzekwowanie systemu prokonkurencyjnego wobec platform o znaczącej sile rynkowej, czyli posiadających tzw. strategiczny status rynkowy, rozpoczęła działalność jeszcze przed przyjęciem przepisów przyznających jej pełne uprawnienia. Rząd zwrócił się do niej o przeprowadzenie analizy, w jaki sposób mogłyby funkcjonować kodeksy postępowania, regulujące stosunki między platformami cyfrowymi a grupami, takimi jak małe przedsiębiorstwa, które polegają na nich w zakresie reklamowania się lub korzystania z ich usług w celu dotarcia do swoich klientów. DMU ma również współpracować z organem regulacyjnym Ofcom w celu zbadania, w jaki sposób kodeks mógłby regulować stosunki między platformami a dostawcami treści, takimi jak wydawcy wiadomości. 


Źródło: Advanced Television, 07.04, UK watchdog to boost online competition

 

Wytyczne w sprawie reklam przedstawiających zwierzęta


Brytyjski Urząd ds. Standardów Reklamowych (Advertising Standards Authority – ASA), niezależny organ regulacyjny ds. reklamy, opublikował zestaw wskazówek dotyczących reklam z udziałem zwierząt. Zwraca uwagę, że treści dotyczące zwierząt wywołują często silne emocje, stąd wszelkie nieprawidłowości skutkują nadsyłaniem do ASA licznych skarg.

  • Nadużywanie obrazów - Reklamy nie mogą zawierać niczego, co mogłoby obrażać, spowodować niepotrzebny strach lub niepokój. Jeśli przedstawiane są zdjęcia zwierząt, które mogą zostać uznane za niepokojące, ważne jest, aby dokładnie rozważyć, czy jest to uzasadnione w kontekście tego, co jest reklamowane. Marketerzy, którzy chcą stworzyć „humorystyczne” reklamy przedstawiające zwierzęta w sytuacjach lub środowiskach, które mogą być niebezpieczne, powinni upewnić się, że wszelkie niebezpieczne scenariusze są fikcyjne w sposób oczywisty i że nie ma żadnych sugestii, że zwierzęciu stała się lub stanie się krzywda.
  • Opieka - Niezależnie od treści reklamy, wszystkie zwierzęta muszą być pod dobrą opieką i nie powinny być krzywdzone ani niepokojone w trakcie tworzenia reklamy. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy weterynarza lub innego odpowiedniego eksperta w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt, aby zapewnić, że są one odpowiednio traktowane i otoczone opieką podczas produkcji.
  • Ryzyko naśladowania - Niezależnie od tego, jak lekka jest realizacja, należy zachować ostrożność podczas przedstawiania scen potencjalnie szkodliwych dla zwierząt i mogących prowadzić do szkodliwego naśladowania.  Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku pokazywania zwierząt jedzących coś, co może im zaszkodzić, aby mieć pewność, że nie doprowadzi to do niebezpiecznego naśladownictwa. 
  • Testy na zwierzętach - Wiwisekcja jest tematem kontrowersyjnym, budzącym silne emocje po obu stronach debaty, dlatego marketerzy powinni zadbać o to, aby nie wysuwać twierdzeń wykraczających poza posiadane dowody, niezależnie od tego, jak bardzo zależy im na sprawie. Marketerzy, którzy twierdzą, że nie testują na zwierzętach, nie powinni testować produktu lub jego składników na zwierzętach, ani pozyskiwać składników od dostawców, którzy testowali je na zwierzętach. 
  • Ostrożność wobec oświadczeń medycznych dotyczących zwierząt - Jeśli dany produkt nie jest licencjonowany przez Dyrekcję ds. Leków Weterynaryjnych, wszelkie bezpośrednie lub dorozumiane twierdzenia, że produkt jest skuteczny w leczeniu niekorzystnych stanów zdrowotnych u zwierząt, mogą naruszać przepisy, niezależnie od posiadanych dowodów. Twierdzenia dotyczące korzyści zdrowotnych produktów muszą być poparte solidnymi dowodami klinicznymi.

Źródło: ASA, 15.04, Paws and clause: avoiding an advertising cat-astrophe when featuring animals

 

Kara za wprowadzające w błąd stwierdzenia na temat Covid-19


Brytyjski organ regulacyjny ds. mediów, Ofcom, nałożył karę finansową w wysokości 125 tys. GBP (147 tys. EUR) na religijny kanał satelitarny Loveworld, po tym jak dochodzenie wykazało, że po raz drugi w ciągu roku złamał on zasady nadawania.


Ofcom stwierdził, że treści informacyjne i kazania publikowane w trakcie 29-godzinnego programu  Światowy Dzień Modlitwy (The Global Day of Prayer) – przedstawiały potencjalnie szkodliwe, niepoparte dowodami teorie na temat koronawirusa, nie zapewniając widzom odpowiedniej ochrony.


Program zawierał stwierdzenia, że pandemia jest „zaplanowanym” wydarzeniem stworzonym przez „głębokie państwo” dla niegodziwych celów, oraz że szczepionka jest „złowrogim” sposobem podawania „nanochipów” w celu kontrolowania i szkodzenia ludziom. W niektórych wypowiedziach twierdzono, że przeprowadzono „oszukańcze” testy, aby oszukać opinię publiczną co do istnienia wirusa i skali pandemii. Inni łączyli przyczynę Covid-19 z wprowadzeniem technologii 5G.


Ofcom podkreśla, że uzasadniona debata na temat oficjalnej reakcji na pandemię koronawirusa ma fundamentalne znaczenie dla rozliczania władz publicznych w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego – zwłaszcza gdy ograniczane są swobody publiczne i podejmowane złożone decyzje polityczne. Jednak potencjalnie szkodliwe twierdzenia, które padły w tym programie, nie były poparte żadnymi dowodami.


Fakt nieumieszczenia tych stwierdzeń w szerszym kontekście groził poważnymi szkodami dla widzów. Mogły one potencjalnie podważyć zaufanie do środków zdrowia publicznego wprowadzonych w celu zwalczania Covid-19 – w czasie, gdy liczba zachorowań, przyjęć do szpitala i zgonów w Wielkiej Brytanii rosła, a ludzie szukali wiarygodnych informacji na temat postępów w programie szczepień.


Ze względu na powagę naruszeń, regulator uznał, że oprócz upomnienia uzasadnione jest również zastosowanie sankcji ustawowej w postaci kary finansowej.


Źródło: Advanced Television, 31.03, Loveworld fined £125K for Covid conspiracy theories

 

Wiadomości branżowe


Oświadczenie nadawców dotyczące zmian w Kodeksie postępowania w sprawie dezinformacji


Przedstawiciele europejskich grup medialnych opublikowali wspólne oświadczenie, w którym wzywają Komisję Europejską do działań na rzecz zwiększenia zaufania do Kodeksu postępowania w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, przedstawiając 10 elementów, jakie powinny zostać uwzględnione w zapowiedzianych przez Komisję zmianach. Zdaniem autorów byłyby one szansą dla UE, aby zapewnić wysokie standardy w Internecie oraz skuteczne monitorowanie i dostosowanie do nowych zagrożeń, a dla platform pokazania, że są zaangażowane w ochronę i wzmocnienie pozycji obywateli europejskich. Wśród autorów oświadczenia znalazły się organizacje nadawców, zarówno prywatnych (ACT) jak publicznych (EBU) oraz środowiska dziennikarskie i naukowe.  Pierwsze litery zebranych postulatów w wersji angielskiej tworzą słowo "confidence" –zaufanie. 


Źródło : Euractiv, 16.04, EU Broadcasters on EU disinformation efforts

 

Zmiany w konsumpcji mediów mogą okazać się trwałe


Jak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez firmę Lucid, zmiany w zachowaniach widowni zapoczątkowane podczas pandemii Covid-19 okazują się być trwalsze, niż życzyliby sobie tradycyjni nadawcy. Blisko dwie trzecie respondentów badania przyznało, że dodało płatną usługę streamingową podczas pandemii, zaś 56% respondentów zaczęło w tym okresie korzystać z bezpłatnego streamingu. Skalę zjawiska widać na przykładzie bezpłatnego amerykańskiego serwisu Pluto TV, który na początku 2020 roku miał 22,4 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, a w ciągu roku odnotował wzrost 34-procentowy wzrost z 30 milionami użytkowników. 


Na pytanie, czy po ustaniu pandemii zamierzają zrezygnować z usługi streamingowej, 30% respondentów badania odpowiedziało pozytywnie, ale kolejne 40% deklaruje zamiar pozostania przy niej. Dane te w oczywisty sposób nie są miarodajne dla platform streamingowych, jako że dotyczą sytuacji hipotetycznej. Faktem jest jednak, że większość użytkowników informuje o wydłużeniu się czasu, jaki poświęcają na oglądanie treści audiowizualnych a dwie trzecie z nich nie przypuszcza, by czas ten się skrócił znacząco, gdy będą już zaszczepieni.


Źródło: NScreenMedia, 25.04, Most say TV streaming pandemic gains are permanent

 

Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska

{"register":{"columns":[]}}