W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przegląd Międzynarodowy nr 3/2022

W trzecim numerze tegorocznego Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o oficjalnym rozpoczęciu projektu European Newsroom, odrzuceniu przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa apelacji Russia Today w sprawie uchybień związanych z obowiązkiem zachowania należytej bezstronności, wytycznych Ofcomu dotyczących kwot utworów europejskich w usługach na żądanie w Wielkiej Brytanii oraz przyjęciu przez belgijskiego regulatora CSA Kodeksu postępowania w sprawie reklam seksistowskich, hiperseksualnych i opartych na stereotypach płciowych.

UNIA EUROPEJSKA

Oficjalne rozpoczęcie projektu European Newsroom

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oficjalnie zainicjowali projekt European Newsroom.

Po opublikowaniu otwartego zaproszenia do składania wniosków o wartości 1,76 mln euro w grudniu 2021 r. wybrano konsorcjum europejskich agencji prasowych do prowadzenia niezależnej komunikacji zewnętrznej na tematy dotyczące UE. Finansowanie Komisji Europejskiej pokryje koszty operacyjne projektu do końca 2023 roku.

European Newsroom ma siedzibę w Belgii. Tworzą go korespondenci z 18 agencji prasowych, w tym Polskiej Agencji Prasowej, koordynowanych przez Deutsche Presse-Agentur. Prace redakcyjne rozpoczęły się w lipcu 2022 roku. Ostatnio do European Newsroom dołączyła ukraińska agencja prasowa Ukrinform, która zwolniona jest z opłat za dostęp do usług.

Oprócz regularnej pracy dla swoich macierzystych agencji, korespondenci wspólnie opracowują streszczenia wiadomości na temat spraw europejskich, wymieniając się kanałami informacyjnymi oraz oferując odbiorcom na całym kontynencie wszechstronną, wielojęzyczną, profesjonalną i paneuropejską perspektywę dotyczącą spraw europejskich.

European Newsroom zapewnia również szkolenia mające na celu wyposażenie korespondentów w narzędzia i umiejętności w zakresie przeciwdziałania rosnącej dezinformacji.

Źródło: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-newsroom-press-agencies

WIELKA BRYTANIA

Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa nie będzie rozpatrywał apelacji Russia Today od decyzji Ofcom dotyczących uchybień związanych z obowiązkiem zachowania należytej bezstronności.

Sąd Najwyższy potwierdził, że nie będzie rozpatrywał odwołania Russia Today od decyzji brytyjskiego regulatora Ofcom stwierdzających poważne i powtarzające się naruszenia przez RT zasad nadawczych.

W 2019 r. Ofcom nałożył grzywnę w wysokości 200 000 funtów na RT po decyzji stwierdzającej, że nadawca ten wielokrotnie nie zachował należytej bezstronności w siedmiu programach informacyjnych i publicystycznych emitowanych w marcu i kwietniu 2018 r.

RT bezskutecznie zakwestionował decyzje Ofcom w Sądzie Najwyższym i Sądzie Apelacyjnym, a następnie zwrócił się o zgodę na wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego, jednak ten odrzucił wniosek rosyjskiego nadawcy.

Źródło: https://www.ofcom.org.uk/news-centre/2022/supreme-court-will-not-hear-rt-appeal

Kwoty utworów europejskich w VoD: Ofcom publikuje wytyczne zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej

Od czasu transpozycji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do systemu prawnego Wielkiej Brytanii (wymóg wynikający z warunków umowy o wystąpieniu z UE), europejskie kwoty utworów i wymogi dotyczące eksponowania tych utworów mają w Wielkiej Brytanii zastosowanie do usług wideo na żądanie. We wrześniu 2022 r., po konsultacjach publicznych, Ofcom opublikował nowe wytyczne dla dostawców VoD dotyczące ich obowiązków związanych z utworami europejskimi. Niniejsze wytyczne uzupełniają dokument dotyczący zasad i wytycznych, wydany przez Ofcom w grudniu 2021 r., określający wszystkie ustawowe wymagania dla dostawców usług wideo na żądanie i wyjaśniający, w jaki sposób Ofcom rozumie te wymagania.

W oparciu o powyższe dokumenty, dostawcy usług na żądanie zapewniają, by co najmniej 30% ich audycji w rozliczeniu rocznym stanowiły utwory europejskie oraz zapewniają wyeksponowanie tych treści. Definicja utworów europejskich obejmuje utwory pochodzące zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z państw należących do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej, takich jak Wielka Brytania.

Wytyczne Ofcomu są zgodne z definicjami i wytycznymi Komisji Europejskiej 2020/C 223/03 i szczegółowo opisują podejście regulatora:

  • Limit 30%: Ofcom stosuje wytyczne Komisji Europejskiej do definiowania i obliczania udziału utworów europejskich (na podstawie całkowitej liczby tytułów w katalogu, filmie telewizyjnym lub jednym sezonie serialu telewizyjnego odpowiadającego jednemu tytułowi, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności).
  • Elastyczne podejście do ekspozycji utworów europejskich: biorąc pod uwagę złożoność i różnorodność usług online, ocena tego wymogu skupi się na adekwatności środków wprowadzonych przez dostawcę w zależności od charakteru usługi i interfejsu użytkownika.
  •  Zwolnienia: dostawcy usług na żądanie mogą być zwolnieni z ww. wymagań, jeśli ich usługi charakteryzują się niskim obrotem, mają małą liczbą odbiorców lub gdy wymogi są niewykonalne/nieuzasadnione ze względu na charakter usługi. W celu wdrożenia tych wyłączeń Ofcom dostosowuje się do wytycznych Komisji Europejskiej (w oparciu o ten sam próg rocznych obrotów wynoszący 2 mln euro – 1,7 mln GBP – oraz liczbę sprzedaży usługi).
  • Sankcje: w oparciu o coroczne sprawozdania dostawców, w przypadku naruszenia lub jeśli organ regulacyjny uzna to za stosowne, Ofcom posiada uprawnienia do wszczęcia postępowania, wydania zawiadomienia o egzekucji oraz, w stosownych przypadkach, do nałożenia kary finansowej, która jest proporcjonalna do naruszenia i nie przekracza 5% rocznego obrotu lub
    250 000 GBP (w zależności od tego, która kwota jest większa).

Źródło: https://www.epra.org/news_items/european-works-quotas-on-on-demand-services-in-the-uk-ofcom-releases-its-guidance

BELGIA

Organ regulacyjny CSA przyjął współregulacyjny Kodeks postępowania w sprawie reklam seksistowskich, hiperseksualnych i opartych na stereotypach płciowych. Kodeks ten jest częścią realizacji Planu Praw Kobiet 2020-2024 rządu Federacji Walonia-Bruksela.

Kodeks powstał w wyniku apelu rządu do CSA o "przeprowadzenie ambitnej refleksji i opracowanie kodeksu postępowania dla wydawców" w walce z seksistowskimi i hiperseksualnymi reklamami, aby "ograniczyć ich wpływ, w szczególności na dzieci i nastolatki w procesie rozwoju", poprzez zapewnienie, "że informacje i obrazy rozpowszechniane w reklamach nie propagują negatywnych stereotypów dotyczących płci".

Kodeks ma na celu zapewnienie poszanowania równości płci i niedyskryminacji przy jednoczesnym zachowaniu wolności słowa. Ważnym etapem prac było sformułowanie precyzyjnych definicji, np. uprzedmiotowienia, hiperseksualizacji, czy wyidealizowanego przedstawiania ciała.

Badania o nazwie „Barometr Równości i Różnorodności” prowadzone przez CSA w przekazach handlowych usług radiowych i telewizyjnych pokazują złożoność przejawów seksizmu, wyrażanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, a nawet sumujących się w ramach jednego przekazu handlowego.

Kodeks zwraca szczególną uwagę na przekazy handlowe skierowane do małoletnich. CSA zaleca, by nadawcy analizowali je w świetle ww. kryteriów i zachęca ich do zachowania szczególnej czujności w odniesieniu do przekazów, które sami produkują, tj. autopromocji, dżingli i itp. Przekazy te, będąc pod całkowitą kontrolą nadawców, mogą być okazją do dekonstrukcji stereotypów i pokazania zróżnicowanych modeli ludzkiego ciała i ról społecznych.

Źródło: https://www.csa.be/110009/le-college-davis-du-csa-adopte-un-code-pour-lutter-contre-le-sexisme-dans-la-publicite/#

{"register":{"columns":[]}}