W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Mówiąc o historii Komendy Wojewódzkiej trudno jest nie nawiązać do dziejów zaszczytnej służby pożarniczej w Polsce. Walka z ogniem podejmowana była przez ludzi już w zamierzchłych czasach. Działalność ta, mimo ofiarnego wysiłku ze strony osób gaszących pożary, najczęściej przynosiła tylko znikome rezultaty. Ogień przeważnie okazywał się silniejszy niż ludzie.

Pierwsze wzmianki o zorganizowanych działaniach walki z ogniem w Polsce pochodzą z XIV wieku. Statut Wiślicki z 1347 roku surowo nakazywał karać sprawców pożaru. Zgodnie z nim podpalacze mieli być spaleni. Została również podjęta uchwała o powszechnym obowiązku ratowania dobytku przed pożarami. W gaszeniu musieli brać udział wszyscy dorośli mieszkańcy grodu. Osobom, które zauważyły ogień, a także i tym które pierwsze przybyły do jego gaszenia z własnymi wiadrami i beczkami przyznawano nagrody pieniężne. Ci, którzy przyszli do pożaru z pustymi rękami płacili grzywnę, ponieważ podejrzewano, że chcieli kraść.

 

Najstarsze zapiski dotyczące ochrony przeciwpożarowej na War­mii i Mazurach znaleźć można w tzw. wilkierzu olsztyńskim, który zawierał zbiory przepisów wydanych przez radę miejską. Czytamy w nim:

„Jak budnicy w bęben bicie usłyszą, albo inną jaką pogłoskę co się dzieje, gdy się lasy palą, albo gdy się ogień gdzie indziej wznieci, tak zaraz każdy powinien z wiadrem swoim opuściwszy robotę przed panem burmistrzem stanąć i czym prę­dzej tam biec, gdzie mu naznaczone będzie. Jeśli tego nie uczynił, takowy nie tylko surową karę otrzyma, lecz innym dla przykładu z miasta wygnany będzie. Zakazuje się żeby przy świecach żadnego lnu albo konopi nie klepano albo wiązano w budach. Żaden budnik nie ma sieczki przy świecy rżnąć, ani słomy na strychu chować, tudzież z zapaloną drzazgą po stajniach albo ulicach chodzić".

W roku 1771 rada miasta Olsztyna podejmuje uchwałę o powoła­niu drużyny strażackiej składającej się z 12 ochotników, wyposa­żonych w 4 drabiny, w tym 2 przewoźne i dwie sikawki konne. W roku 1881 powstaje w Olsztynie najstarsza na Warmii i Mazu­rach jednostka OSP. O tym jak ona działała pisze Alojzy Śliwa w swej książce „Spacerki po Olsztynie":

„Na wzgórku wznoszącym się koło toru kolejowego, po lewej stronie tunelu stał wysoki drewniany słup na którym wisiał dzwo­nek. W razie pożaru w tej dzielnicy dzwoniono nim na alarm. Na­tomiast w śródmieściu, koło ratusza istniał inny, „żywy" dzwonek alarmowy. Był nim strażak, mistrz szklarski Joachim Skibowski, zwany popularnie „Skibą". Było to zacne chłopsko z wąsiskami jak wiechcie oraz tęgim brzuszyskiem napęczniałym od piwska. Ten nieco śmiesznie prezentujący się obywatel w razie wybuchu ognia biegał szybko po mieście i dmuchał w swą ogromną trąbę wydoby­wając z niej tak „miłe głosy", że ludzie aż uszy sobie zatykali. Takimi sygnałami alarmowymi posługiwano się wówczas w Olsztynie”.

I dalej A. Śliwa pisze:

„[...] Warmiacy pamiętają, że do roku 1872 obok starego ratusza stały drewniane beczki, które napełniano wodą by się nie rozpadły i gotowe były do gaszenia ognia. Ojcowie miasta zakupili co prawda sikawki, lecz radni nie uchwalili pieniędzy na budowę studni. Gdy z biegiem czasu budynek straży pożarnej przy Rybnym Targu, obok Wysokiej Bramy (dzisiejszy plac Świerczewskiego) nie mógł już pomieścić sprzętu, wykonano w 1910 roku nową strażnicę stojącą do dziś przy ul. Niepodległości, a w pobliżu niej stajnię dla koni. W ten spo­sób miejska ochotnicza straż mogła ruszyć w każdej chwili do akcji. Dopiero w 1923 r. olsztyńska straż pożarna została zmotory­zowana. Ma się rozumieć, że daleko jej było wówczas do dzisiejszego wyposażenia".

Ustawa międzywojenna z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami nie była dostosowana do potrzeb państwa socjalistycznego. Nie zaspokajała wzrastających wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zaszła więc potrzeba regulacji prawnej zadań ochrony przeciwpożarowej w Polsce Ludowej.

Już 1 grudnia 1944 r. w Ministerstwie Administracji Publicznej utworzono Główny Inspektorat Pożarnictwa. Do jego zadań między innymi należała organizacja ochrony przeciwpożarowej w kraju, dysponowanie kierowniczą kadrą dowódczą i planowanie potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

W województwie, obok inspektoratu pożarnictwa, a następnie oddziału do spraw ochrony przed pożarami i innymi klęskami, powstał zarząd okręgu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zachodzące w kraju przemiany objęły wiele dziedzin naszej gospodarki, w tym również ochronę przeciwpożarową. Zmiany te zapoczątkowała ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji z dnia 4 lutego 1950 roku. Powołała ona centralny organ administracji państwowej — Komendę Główną Straży Pożarnych. Na jej czele stanął Komendant Główny Straży Pożarnych. Przy prezydiach wojewódzkich, powiatowych (miast wydzielonych) rad narodowych utworzono komendy straży pożarnych. Im też powierzono fachowe kierownictwo i nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej. Do podstawowych zadań komend należała organizacja straży pożarnych. sprawowanie nadzoru nad ich działalnością, zapobieganie pożarom i walka z nimi. planowanie potrzeb wyposażenia technicznego i szkolenie pożarnicze.

Pierwszym Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych został mianowany kpt. poż. Jan Teichert, który od wiosny 1946 r. był Komendantem Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie. We wrześniu 1950 r. na stanowisku komendanta wojewódzkiego nastąpiła zmiana. Objął je ppor. poż. Bolesław Mazurkiewicz. W tym czasie poza nim w skład komendy wojewódzkiej wchodzili: kierow­nik oddziału Akcji Zapobiegawczej, główny księgowy, sekretarka i maszynistka.

Od marca 1953 r. stanowisko Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie powierzono kpt. poż. Tadeuszowi Hornzielowi. Na stano­wisku tym pracował nieprzerwanie do 1981 r. Jesienią 1981 r. płk poż. Tadeusz Hornziel przeszedł wstan spoczynku. Jego miejsce zajął długoletni zastępca Komendanta Wojewódzkiego płk poż. Wa­lenty Szymański. Po śmierci płk Walentego Szymańskiego obowiązki Komen­danta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Olsztynie z dniem 1 listopada 1985 roku powierzono płk poż. mgr Stanisławowi Mikulakowi. Z dniem 13 lipca 1991 roku  został on odwołany na własną prośbę. Do czasu powołania nowego Komendanta jego obowiązki pełnił płk poż. inż. Tadeusz Jakubik. Dnia 21 sierpnia 1991 roku na Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Olsztynie mianowany został ppłk poż. inż Leszek Duszkiewicz.

Zachodzące w kraju przemiany społeczne i polityczne zapowiadały duże zmiany w strukturach jednostek zawodowej ochrony przeciwpożarowej. Wstępne prace nad reformą rozpoczęły się pod koniec 1990 roku. Opracowana została koncepcja organizacji ochrony przeciwpożarowej w kraju. Zwieńczeniem tych prac było przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dwóch podstawowych aktów prawnych z tego zakresu, mianowicie:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pożarowej; regulowała obowiązki obywateli, jednostek gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, regulowała zasady finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej i organizację działań ratowniczych;

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej; powoływała w miejsce dotychczasowych jednostek nową formację, właśnie „Państwową Straż Pożarną”, określała jej organizację, zasady pełnienia służby, uprawnienia i obowiązki strażaków. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku – nie oznaczała jednak natychmiastowego powstania nowej formacji. Nakładała jednak obowiązek podjęcia prac przygotowawczych w zakresie organizacyjnym, do powołania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, powołano na terenia województwa olsztyńskiego:

- 1 komendę wojewódzką;

- 6 komend rejonowych;

- 13 jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przydzielono 36 etatów, a jej strukturę organizacyjną tworzyły następujące komórki:

- Wydział Planowania Operacyjnego;

- Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;

- Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy;

- Wydział Kwatermistrzowski;

- Wydział Finansowy;

- Samodzielne Stanowisko d/s BHP i Spraw Obronnych.

Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 15 czerwca 1992 roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powołał st. kpt. inż. Grzegorza Kniefela, dotychczasowego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim. Jego zastępcą został mł.bryg. Wojciech Bastek, dotychczasowy wicekomendant  wojewódzki straży. Państwową Straż Pożarną na terenie województwa warmińsko–mazurskiego tworzyły:

- 1 komenda wojewódzka,

- 17 komend powiatowych (miejskich),

- 24 jednostki ratowniczo–gaśnicze.

Dwuletni okres funkcjonowania struktur Państwowej Straży Pożarnej pozwolił na wypracowanie wniosków, które usprawniły zarządzanie i zwiększyły efektywność działań. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zarządzeniem Nr 4 z dnia 31 maja 1994 roku określił nowe struktury organizacyjne komend wojewódzkich. Dostosowując się do wymagań powyższego zarządzenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej w Olsztynie powołano nowe komórki organizacyjne:

- Wydział Kadr i Szkolenia;

- Samodzielną Sekcję d/s Technicznych;

- Samodzielną Sekcję d/s Informatyki i Łączności.

Po reformie administracyjnej naszego państwa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 22 lutego 1999 roku na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim powołał mł. bryg. inż. Grzegorza Kniefela.

27 sierpnia 2002 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, w którym została określona aktualna struktura organizacyjna. W chwili obecnej  Państwową Straż Pożarną na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego tworzą:

- 1 komenda wojewódzka,

- 19 komend powiatowych (miejskich),

- 24 jednostki ratowniczo-gaśnicze.

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP - 2006r.

tablo_2006

 

Pracownicy KW PSP - 2006r.

pracownicy_2006

 

Z dniem 10 lutego 2006 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołany został st. bryg. inż. Józef Zajączkiewicz.

W dniach 24-25 czerwca 2006 r. KW PSP w Olsztynie zorganizowała Uroczyste Obchody Jubileuszu 125 lat Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach. Podczas Uroczystego Apelu, w dniu 25 czerwca 2006 r. Komendzie nadano sztandar, jako symbol zaufania społecznego oraz wzorowej i zaangażowanej służby na rzecz bezpieczeństwa pożarowego województwa. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył sztandar Złotym Znakiem ZOSP RP.

 

Nadanie sztandaru

nadanie sztandaru

 (fot. Ryszard Ołów)

Z dniem 1 września 2006 roku, Komendant Główny PSP powierzył pełnienie obowiązków Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Dariuszowi Przeradzkiemu, natomiast z dniem 29 września 2006 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mianował mł. bryg. mgr inż. Dariusza Przeradzkiego na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

23 kwietnia 2008 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał st. bryg. inż. Marka Szczecha na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jego zastępcami zostali bryg. Mariusz Mierzejewski i mł. bryg. Jan Słupski.

 

W roku 2008 zacieśniona została współpraca międzynarodowa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Litwą. Wynikiem wielokrotnych spotkań trójstronnych było podpisanie Deklaracji o współpracy między Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Naczelnikiem Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Celem podpisanej Deklaracji jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności działań dla ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska w obliczu istniejących zagrożeń, w szczególności w komunikacji drogowej i kolejowej oraz związanych z pożarami zalesionych terenów przygranicznych, możliwym oddziaływaniem skutków awarii przemysłowych, skażeniem wód śródlądowych i cieków wodnych oraz wybrzeża morskiego. Deklaracje podpisano 19 listopada 2008 r. Dnia następnego, 20 listopada, w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Było ono efektem ustaleń podjętych 27 czerwca 2008 r. podczas II Posiedzenia Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko–Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, w Gdański oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008 r.

W tym roku jednostki ratowniczo-gaśnicze woj. warmińsko-mazurskiego wzbogaciły się o 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem terenowym, drabinę mechaniczną SD-30, 2 podnośniki SHD-25, 4 samochody operacyjne, 3 samochody ratownictwa wodnego, 2 samochody lekkie kwatermistrzowskie, 2 łodzie ratownicze i sprzęt specjalistyczny o łącznej wartości 14,6 mln zł.

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP - 2009r.

tablo 2009

 

Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP - 2011 r.

tablo 2011

 

Z dniem 30 kwietnia 2009 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech – po 31.latach służby - odszedł na emeryturę. Na stanowisku Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, z dniem 1 maja 2009 r., zastąpił go dotychczasowy zastępca – mł. bryg. Jan Słupski. Jego zastępcami zostali bryg. Mariusz Mierzejewski i st. bryg. Mirosław Rutecki.

 

W 2009 r. pozyskaliśmy następnych 25 samochodów i sprzęt specjalistyczny o wartości ponad 19 mln zł. Były to: 2 samochody ciężkie ratowniczo-gaśnicze, 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym, 10 podnośników mechanicznych SHD-25, 2 ciężkie samochody ratownictwa technicznego, 1 nośnik kontenerowy wraz z kontenerem inżynieryjno-technicznym, 1 lekki samochód ratownictwa chemicznego, 3 samochody operacyjne, 1 mikrobus.

W 2009 r. oddany został do użytku zmodernizowany budynek koszarowy w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej przy ul. Porannej w Olsztynie. Zbudowany na początku lat 70. budynek mieści 16 dwuosobowych pokoi (każdy z własnym węzłem sanitarnym), 2 sale wykładowe, całkowicie zmodernizowane pomieszczenia socjalne dla kadry instruktorskiej oraz przebudowane i unowocześnione garaże. Inwestycję tę rozpoczął w 2008 r. ówczesny Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Szczech.

Drugi ze zmodernizowanych budynków Ośrodka Szkolenia oddano do użytku w roku 2010. Mieści on kolejne sale wykładowe, konferencyjną oraz stanowiska do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Całość inwestycji została zrealizowana ze środków budżetowych i wyniosła prawie 5 mln 400 tys. zł.

Rok 2010 pozwolił także na zakup 32 nowych pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego, których łączna wartość wyniosła 27 mln 400 tys. zł. Jednostki ratowniczo-gaśnicze otrzymały: 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 12 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z modułem proszkowym, 2 podnośniki hydrauliczne SHD-25, 2 pojazdy specjalistyczne (nośnik kontenerowy z kontenerami dekontaminacyjnym, logistycznym i wężowym oraz samochód dowodzenia i łączności), 3 samochody operacyjne. Z 32. Samochodów, 24 zakupiono w ramach projektu unijnego pod nazwą „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. W 80% zakup ten sfinansowany, został ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

W roku 2011 za łączną kwotę 6 mln 544 tys. zł zakupiony został następny sprzęt specjalistyczny oraz 19 pojazdów: 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 1 samochód wężowy, autobus dla Ośrodka Szkolenia KW PSP, 2 ciężkie samochody kwatermistrzowskie, 1 podnośnik hydrauliczny SHD-25, 6 samochodów operacyjnych, 1 samochód kwatermistrzowski, 6 mikrobusów,

21 listopada 2011 r. ze stanowiska Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odwołany został st. bryg. Mariusz Mierzejewski. Jego miejsce zajął mianowany przez Komendanta Głównego PSP z dniem 19 marca 2012 r., mł. bryg. Michał Kamieniecki.

Rok 2012 to dalszy rozwój Państwowej Straży Pożarnej i następne zakupy najnowocześniejszego sprzętu. Za prawie 3 mln 560 tys. zł zakupiono sprzęt specjalistyczny oraz 9 samochodów: 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 1 ciężki samochód kwatermistrzowski, 1 lekki samochód rozpoznania chemicznego, 3 samochody operacyjne i 3 lekkie samochody kwatermistrzowskie.

Z dniem 2 października 2013 r. Minister Spraw Wewnętrznych odwołał st. bryg. Jana Słupskiego ze stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z dniem 3 października 2013 r. obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powierzono dotychczasowemu zastępcy st. bryg. Mirosławowi Ruteckiemu, a następnie z dniem 1 listopada Minister Spraw Wewnętrznych powołał st. bryg. Mirosława Ruteckiego na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jego zastępcami zostali bryg. Michał Kamieniecki i od 16 grudnia 2013 r. st. bryg. Mirosław Hołubowicz, dotychczasowy wieloletni Komendant Powiatowy PSP w Ełku.

W ramach posiadanych środków Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie wspiera każdego roku jednostki PSP poprzez zakupy sprzętu i umundurowania. Wsparcie dla komend powiatowych i miejskich PSP woj. warmińsko-mazurskiego w 2013 r. wyniosło ponad 583 tys. zł. W ramach projektów realizowanych z funduszy europejskich zakupione zostały: nośnik oraz kontener ze środkiem, samochód gaśniczy – ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do wody, średni samochód ratowniczo-gaśniczy, średni oraz ciężki zestawy narzędzi hydraulicznych, lekki samochód ratownictwa technicznego, średni samochód ratownictwa technicznego, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, specjalny pojazd SHD23 (podnośnik ratowniczy) o łącznej wartości ok. 6 mln 600 tys.

W 2014 r. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu System zielonych inwestycji - część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. W ramach tego programu przyznano komendzie wojewódzkiej limit środków na rok 2014 w wysokości 2.213.000,00 zł, dzięki czemu została przeprowadzona termomodernizacja budynków: przy ul. Niepodległości 16 oraz przy ul. Zientary Malewskiej 33. Efektem inwestycji jest zdecydowana poprawa parametrów użytkowych obiektów i podwyższenie standardu obszaru objętego ochroną konserwatorską, poprzez wzrost walorów estetycznych. Modernizacja funkcjonalna obiektów wraz z wymianą stolarki przyniosły efekty zmniejszenia wskaźników kosztów ich utrzymania oraz umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie. Wartość końcowa inwestycji to ponad 2 mln 294 tys. zł.

image006image004image002

( budynek KW PSP w Olsztynie – historycznie i dziś)

 

image010 image008

(budynek JRG2 PSP w Olsztynie – przed i po termomodernizacji)        

W 2014 r. zakupione zostały: samochód gaśniczy z modułem proszkowym, samochód ratownictwa wodnego, samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego za łączną kwotę 3.033.200 zł. Zakupy dokonane zostały w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

W roku 2015, po raz pierwszy w historii, uroczyste Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Olsztynie. Święto polskich pożarników miało miejsce 16 maja. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Krzysztof Łaszkiewicz - minister w Kancelarii Prezydenta RP, zastępca dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW - Edyta Muszyńska, parlamentarzyści, kierownictwo Komendy Głównej PSP z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami, Prezesem ZOSP RP druhem Waldemarem Pawlakiem, władze województwa z wojewodą warmińsko-mazurskim i marszałkiem województwa, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, władze powiatowe i gminne, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących.

Rok 2015 to również rok jubileuszu 20.lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Warmii i Mazurach. Z tej okazji w październiku odbyło się spotkanie, które stało się okazją do podziękowania służbom i instytucjom współpracującym ze strażakami za 20.letnią współpracę przy tworzeniu i udoskonalaniu ksrg.

W grudniu 2015 r., z udziałem Komendanta Głównego PSP, oddane zostały do użytku obiekty Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego oraz plac manewrowy w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Rok 2015 r. to dalsze doposażanie komend w sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania jednostek. W ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich zakupiono specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt o łącznej wartości ok. 17,5mln zł.

 

     Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP – 2015 r.

 image013

5 stycznia 2016 r.st. bryg. Mirosław Rutecki - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej uroczyście pożegnał się ze sztandarem i po   34. latach służby odszedł na emeryturę.

Z dniem 6 stycznia 2016 r. Komendant Główny PSP powierzył pełnienie obowiązków Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosławowi Hołubowiczowi, dotychczasowemu zastępcy. Od 6 lutego 2016 r. obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pełni bryg. Michał Kamieniecki, dotychczasowy zastępca komendanta wojewódzkiego.

Z dniem 6 marca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosława Hołubowicza. Funkcję jego zastępcy pełni bryg. Michał Kamieniecki.

Z dniem 9 grudnia 2016 r. Komendant Główny PSP – nadbryg. Leszek Suski powierzył obowiązki zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robertowi Flicińskiemu, dotychczasowemu naczelnikowi wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Olsztynie.

Rok 2017 obfituje w wiele ciekawych przedsięwzięć.

Jednym z ciekawszych, które warto wspomnieć, to wyprawa wysokogórska pn. KAUKAZ 2017, którą patronatem objęli komendant główny PSP oraz wojewoda warmińsko-mazurski. Trzech strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie w terminie 17.02-4.03.2017 r. zdobyło szczyt Kazbek (5033 m n.p.m.).

W dniach 4-9 kwietnia 2017 r., grupa 25 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z całego kraju odbyła wizytę studyjną w CERN-ie. To właśnie tam, w elitarnej jednostce straży pożarnej pracował nasz kolega, mł. bryg. Szymon Kokot-Góra, który zabezpieczał, m.in. Wielki Zderzacz Hadronów. Dzięki niemu, nasi strażacy mogli przekonać się, ile emocji i wiedzy może dostarczyć taka wizyta.

Strażacy naszego województwa lubią podnosić swoją sprawność fizyczną, która jest im niezbędna w pracy. Mistrzem Polski w pożarniczym torze przeszkód na 100 m został strażak z KP PSP w Ostródzie. Jednak to tylko jedno z wielu osiągnięć strażaków-sportowców w różnych dziedzinach Do uprawiania sportu zachęca szczególnie zastępca komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Michał Kamieniecki i, dając przykład, sam startuje w różnego typu zawodach, zwłaszcza w najcięższych biegach terenowych z przeszkodami.


Tablo kadra KM KP 2017 7 Small
Zmiany kadrowe również nie ominęły w tym roku województwa warmińsko-mazurskiego. Kilku komendantów powiatowych PSP pożegnało się ze służbą, przechodząc na zasłużoną emeryturę i przekazując pałeczkę młodszemu pokoleniu. Zaś 1 grudnia został odwołany dotychczasowy Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz. W dniu 4 grudnia 2017 r., podczas pełnej wzruszeń uroczystości, po 35 latach służby, komendant Hołubowicz pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Przez trzy i pół dekady komendant Hołubowicz pełnił różne funkcje: od 1988 r. był komendantem w wojewódzkim ośrodku szkolenia w Ełku, następnie został mianowany na stanowisko komendanta rejonowego PSP w Ełku, później został komendantem powiatowym PSP. Do komendy wojewódzkiej trafił w grudniu 2013 roku jako Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na komendanta wojewódzkiego został powołany w 2016 roku.
obraz05 obraz05

Jego obowiązki, dnia 2 grudnia, zostały powierzone zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Robertowi Flicińskiemu. Pełnił je do czasu objęcia stanowiska Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przez st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył powołanie z dniem 2 stycznia 2018 roku.
Tablo 2017 XI 1 kopia Small

{"register":{"columns":[]}}