W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa Ustawa o petycjach t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018 r. poz. 870).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać

 1. Listownie na adres: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn.
 2. Doręczyć osobiście – do sekretariatu KW PSP, ul. Niepodległości 16, w godzinach 7.30-15.30.
 3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa o petycjach t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018 r. poz. 870).


Działając zgodnie z art.14. ustawy t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2022 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2021 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2021 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2020 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2019 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2018 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Działając zgodnie z art.14. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195) Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, iż w 2017 roku nie wpłynęła do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie żadna petycja.


Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2021 13:02 Krzysztof Pardo
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Jurewicz - specjalista wydział organizacji i nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 28.06.2023 07:00 Krzysztof Pardo
Petycje 2.0 22.06.2022 14:05 Krzysztof Pardo
Petycje 1.0 20.07.2021 13:02 Krzysztof Pardo

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}