W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

         Adres:

ul. Firlika 9-14

71-637 Szczecin

E-mail:  kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl 

Tel.   91 480-88-03 - kancelaria

Fax:  91 480-88-04 - fax kancelaria 

Fax:  91 480-88-02 - fax sekretariat

        Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
        /KWPSP_Szczecin/skrytka

 

Redakcja BIP:


– sekc. Cezary Rynkun
nr. tel: 91 480 88 48

e-mail: bip@szczecin.kwpsp.gov.pl


FOTOWOLTAIKA

Dla zawiadomień o zakończeniu budowy urządzeń fotowoltaicznych wykonanych na terenie na przykład m. Szczecin  odpowiada właściwy terenowo dla lokalizacji inwestycji Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, sytuacja dla Komend Powiatowych jest analogiczna.

 


Korespondencja, która jest adresowana na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestrów korespondencji w kancelarii ogólnej a następnie przekazywana do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo na komórkę organizacyjną, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego na poszczególne komórki organizacyjne zajmuje się kancelaria ogólna. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez kancelarię ogólną i przekazywana adresatowi.

 

Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:

 • odręczną,
 • korespondencyjną,
 • inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

Załatwienie spraw może być:

 • tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, jeśli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis kancelarii celem wysłania adresatowi.

Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe:

 • należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu,
 • gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów wymienionych w pkt 1, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.

 

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Dodatkowo w każdą środę po godzinach urzędowania tj. od godz. 15.30 do godz. 16.00.

 

Skargi i wnioski można składać w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

Skargi i wnioski rozpatrują pracownicy KW PSP zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Informację dotyczącą pracownika rozpatrującego skargę lub wniosek można uzyskać
w Kancelarii KW PSP w Szczecinie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Głównego PSP  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00).

 


Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania, rozstrzygania

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych".

                Korespondencję przyjmuje kancelaria i rejestruje ją ilościowo w rejestrze kancelaryjnym, a podania składane do protokołu przyjmują właściwi referenci zgodnie z podziałem czynności i przekazują kierownikowi wydziału. Następnie kancelaria przekazuje


Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za pośrednictwem sekretariatu następującą korespondencję:

 • adresowaną imiennie do komendanta,
 • dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu,
 • skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jego pracowników,
 • protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez organy nadrzędne lub inne organy kontrolne.

Komendant przeglądając korespondencję:

 • decyduje, którą korespondencję załatwia osobiście ,
 • pozostałą korespondencję przekazuje do załatwienia właściwym naczelnikom wydziałów, kierownikom sekcji bądź samodzielnym stanowiskom pracy komendy z adnotacją dotyczącą sposobu i terminu załatwienia sprawy.
 • umieszcza dyspozycję dotyczącą aprobaty załatwienia sprawy bądź podpisania czystopisu.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy sekcji i samodzielne stanowiska pracy przeglądają korespondencję:

 • adresowaną do nich imiennie,
 • zawierającą ponaglenie i interwencję,
 • wymagającą osobistego przyjęcia do wiadomości, zajęcia stanowiska lub wydania wstępnych poleceń dotyczących sposobu ich załatwienia.

Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych wydziałów lub pracowników, przekazuje się ją wydziałowi lub pracownikowi, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP wydaje decyzje administracyjne:

a)       w I instancji:

 • w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • w sprawach socjalno – bytowych dotyczących emerytów i rencistów pożarnictwa,
 • w sprawach sprzeciwu odnośnie programu zapobiegania awariom oraz w sprawach zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

b)       w II instancji:

 • w postępowaniu odwoławczym, którego przedmiotem są odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych / miejskich PSP w sprawach przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli w drodze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono działanie lub bezczynność Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Sąd przesyła odpis skargi Komendantowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt sprawy chyba, że Komendant uwzględni skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki wydaje postanowienia w sprawach uzgadniania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozpatruje także zażalenia na postanowienia komendantów powiatowych / miejskich PSP wydawane w sprawie przekazywania obiektów do użytkowania.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP rozpatruje:

 • skargi w szczególności na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komendantów powiatowych / miejskich PSP albo przez ich pracowników albo przez pracowników komendy wojewódzkiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
 • wnioski w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności,
 • petycje dotyczące wykonywanych zadań z zakresu administracji publicznej.

 

Terminy załatwiania i rozstrzygania spraw

a) wszelkie sprawy (w tym sprawy, które rozstrzygane są w drodze decyzji- nie będących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, zarządzenia , rozkazy, wytyczne, instrukcje itp.) wpływające do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej załatwiane są bez zbędnej zwłoki,

b) jeżeli sprawa zgodnie z kpa jest sprawą o charakterze indywidualnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej to jest załatwiana w następujących terminach:

 • niezwłocznie, jeżeli jest rozstrzygana w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 • terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana,
 • terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania- w postępowaniu odwoławczym.

c) petycje, skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich wniesienia. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby są zawiadamiani o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień- a także o stanie rozpatrzenia skargi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia.

d) odpowiedzi na skargi wniesione do NSA, których przedmiotem są działania lub bezczynność Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego sporządza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu skargi.

 

Do terminów powyższych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, a także w przypadku zwłoki z przyczyn niezależnych od organu pracownik właściwy do załatwienia sprawy zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy w terminie strona może złożyć zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Komendant uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Ponadto pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku powiadomienia stron o wyznaczenia nowego terminu albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 21:10 Cezary Rynkun
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cezary Rynkun
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 19.0 02.04.2024 07:56 sekc. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 18.0 21.03.2024 14:50 Krystian Król
Dane kontaktowe 17.0 21.03.2024 14:47 Krystian Król
Dane kontaktowe 16.0 20.03.2024 14:07 Krystian Król
Dane kontaktowe 15.0 09.08.2023 13:06 Krystian Król
Dane kontaktowe 14.0 10.05.2022 09:45 bryg. Krzysztof Kosowicz
Dane kontaktowe 13.0 10.05.2022 09:43 bryg. Krzysztof Kosowicz
Dane kontaktowe 12.0 18.03.2022 10:59 st. str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 11.0 18.03.2022 10:58 st. str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 10.0 04.11.2021 07:28 st. str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 9.0 31.05.2021 11:20 st. str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 8.0 04.05.2021 10:29 str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 7.0 26.03.2021 11:32 str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 6.0 26.03.2021 08:30 str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 5.0 04.02.2021 14:36 str. Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 4.0 30.12.2020 14:35 bryg. Krzysztof Kosowicz
Dane kontaktowe 3.0 29.11.2020 21:27 Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 2.0 29.11.2020 21:26 Cezary Rynkun
Dane kontaktowe 1.0 29.11.2020 21:10 Cezary Rynkun

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}