W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem należy:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa,
 • wysłać e-mail na adres: sekrtariatkw@mazowsze.straz.pl ,
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 55 95 107,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

I. W jaki sposób złożyć dokumenty za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP)?

Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=kwpspwarszawa

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

 

II. Jaki są inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu?

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KW PSP w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres: sekretariatkw@mazowsze.straz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do Kancelarii KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 na następujących nośnikach danych:

1. pamięć masowa USB.

2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KW PSP w Warszawie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF,
 • ODT, TXT,XML,
 • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
 • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG

 

IV. Skargi i wnioski

Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15:30 - 17:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP tel. (22) 55 95 104.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (22) 55 95 161.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa w godz. 7:30-15:30

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

- faxem na nr (22) 55 95 108

- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr tel. (22) 55 95 161.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (KW PSP w Warszawie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

V. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  informuje, że:

 • Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, kontakt: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 55 95 104.
 • U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl 
 • Podane przez Panią(a) dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego związanego z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów właściwego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach.
 • Przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści skargi, wniosku lub petycji oraz inne niezbędne w procesie ich rozpatrzenia.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, jednakże mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Podane przez Panią(a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ma Pani(-) prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, ma Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a w przypadku ich niepodania złożony wniosek, skarga lub petycja mogą zostać bez rozpatrzenia.
 • Dane osobowe przekazane zostały Administratorowi przez osobę składającą wniosek, skargę lub petycję. Mogą być także pozyskiwane w procesie rozpatrzenia wniosku, skargi lub petycji także od innych stron postępowania, w szczególności od organów państwowych, instytucji publicznych i niepublicznych, ze źródeł publicznie dostępnych oraz od osób, których wniosek, skarga lub petycja dotyczy.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:52 Karol Kierzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1.0 25.11.2020 11:52 Karol Kierzkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}