W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronat honorowy

Zasady udzielania patronatu honorowego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

I. Wskazania ogólne

Niniejsze zasady regulują postępowanie w związku z udzieleniem przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Staży Pożarnej zwanego dalej „Komendantem”, patronatu honorowego projektowi lub działaniu, zwanych dalej „przedsięwzięciem”, na wniosek organizatora przedsięwzięcia zwanego dalej „organizatorem”.

II. Istota wsparcia honorowego

 1. Objęcie przedsięwzięcia przez Komendanta patronatem honorowym jest wyróżnieniem, a także wyrazem poparcia dla działań podejmowanych
  w ramach danego przedsięwzięcia.
 2. Przedsięwzięcie, które patronatem honorowym obejmuje Komendant musi mieć bezpośredni związek z zakresem działań podejmowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
 3. Komendant może objąć patronatem honorowym przedsięwzięcie o zasięgu, randze i znaczeniu regionalnym i lokalnym, którego cel i forma uzasadniają zaangażowanie autorytetu urzędu Komendanta.
 4. Patronat honorowy nie może obejmować całokształtu działalności oraz stałej działalności osób i organizacji, a także przedsięwzięć mających charakter komercyjny, lobbystyczny lub reklamowy.
 5. Objęcie patronatem honorowym nie jest jednoznaczne z zadeklarowaniem osobistego udziału Komendanta w przedsięwzięciu, a także z deklaracją wsparcia materialnego, organizacyjnego lub merytorycznego ze strony Komendanta.
 6. Decyzja Komendanta w sprawie objęcia honorowym patronatem ma charakter uznaniowy. Nie wymaga tym samym uzasadnienia i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 7. Komendant ma prawo odmówić objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia bez podania przyczyny decyzji odmownej.
 8. W kwestii przedsięwzięć, które odbywają się cyklicznie, patronat honorowy Komendanta przyznawany jest każdorazowo na bieżącą edycję. Co roku wymagany jest nowy wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym przez Komendanta.

 

III. Warunki i tryb ubiegania się o objęcie patronatem honorowym

 1. Organizator składa pisemny wniosek o objęcie przez Komendanta patronatem honorowym przedsięwzięcia (wniosek stanowi załącznik nr 1 do zasad przydzielania patronatu honorowego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP) na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.
 2. Wniosek o udzielenie przez Komendanta patronatu honorowego powinien zawierać:

a) nazwę i kompletne dane teleadresowe wnioskodawcy, w tym dane do komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia oraz za kontakt;

b) podstawowe dane o przedsięwzięciu, w tym: nazwę, termin, miejsce, cel, określenie zasięgu i przewidywaną liczbę uczestników;

c) listę współorganizatorów oraz patronatów honorowym i medialnych;

d) informacje o źródłach finansowania oraz odpłatności uczestnictwa
w przedsięwzięciu.

 1. Wnioski o objęcie honorowym patronatem Komendanta należy przesyłać
  w następujących formach:

a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
ul. Domaniewska 40,
02-672 Warszawa;

b) pozostawiając wniosek w kancelarii ogólnej KW PSP w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40.

 1. Komendant po zakończeniu rozpatrywania wniosku udziela organizatorowi pisemnej odpowiedzi, jak również może podjąć decyzję o zamieszczeniu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie informacji o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowy.

 

IV. Korzystanie z udzielonego wsparcia honorowego

 1. Organizator powiadamia współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia o objęciu przez Komendanta patronatem honorowym, również poprzez zamieszczenie stosownej informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z przedsięwzięciem.
 1. W materiałach promocyjnych i informacyjnych organizator zamieszcza informację o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym Komendanta,

uprzednio przesyłając projekt materiałów promocyjnych do zatwierdzenia przez Komendanta na adresy e-mail:

 • sekretariatkw@mazowsze.straz.pl,
 • organizacyjny@mazowsze.straz.pl;
 1. Organizator przedstawi Komendantowi, drogą mailową, krótkie sprawozdanie o przedsięwzięciu w ciągu 14 dni od dnia zakończeniu jego realizacji.

 

V. Wycofanie wsparcia honorowego

 1. Komendant ma prawo do cofnięcia zgody na objęcie patronatem honorowym przedsięwzięcia. Nie wymaga to uzasadnienia. Taka decyzja Komendanta zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego wycofania materiałów promocyjnych i informacyjnych zawierających informacje o patronacie honorowym Komendanta oraz zaprzestania posługiwania się informacją o udzieleniu przez Komendanta patronatu honorowego.

Materiały

Wniosek o udzielenie patronatu format .doc
Patronat.doc 0.04MB
Wniosek o udzielenie patronatu format .docx
Patronat.docx 0.02MB
Wniosek o udzielenie patronatu format PDF
Patronat.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}