W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15:30 - 17:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP tel. (22) 55 95 104.

 

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (22) 55 95 161.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa w godz. 7:30-15:30

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariatkw@mazowsze.straz.pl

- faxem na nr (22) 55 95 108

- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Wydziałem Organizacji i Nadzoru pod nr tel. (22) 55 95 161.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (KW PSP w Warszawie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  informuje, że:

  • Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, kontakt: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 55 95 104.
  • U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl 
  • Podane przez Panią(a) dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego związanego z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów właściwego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach.
  • Przetwarzaniem objęte są dane osobowe wskazane w treści skargi, wniosku lub petycji oraz inne niezbędne w procesie ich rozpatrzenia.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, jednakże mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Podane przez Panią(a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Ma Pani(-) prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, ma Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a w przypadku ich niepodania złożony wniosek, skarga lub petycja mogą zostać bez rozpatrzenia.
  • Dane osobowe przekazane zostały Administratorowi przez osobę składającą wniosek, skargę lub petycję. Mogą być także pozyskiwane w procesie rozpatrzenia wniosku, skargi lub petycji także od innych stron postępowania, w szczególności od organów państwowych, instytucji publicznych i niepublicznych, ze źródeł publicznie dostępnych oraz od osób, których wniosek, skarga lub petycja dotyczy.
  • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:53 Karol Kierzkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 01.04.2022 08:31 Katarzyna Urbanowska
Skargi i wnioski 1.0 25.11.2020 11:53 Karol Kierzkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}