W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dokumenty programowe

Misja i Strategia

Misją Narodowego Funduszu jest:

,, Skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działań służących absorpcji środków zagranicznych obsługiwanych przez Narodowy Fundusz.”

Strategia działania NFOŚiGW na lata 2021-2024

25 września br. Rada Nadzorcza NFOŚiGW uchwaliła Strategię działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024

Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2021-2024

Wspólna strategia sporządzana raz na 4 lata stanowi jednolitą podstawę zarówno dla strategii NFOŚiGW jak i poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.Niniejsza strategia obejmuje okres 2021-2024.

Materiały

strategia nfosigw 2021 2024
strategia​_nfosigw​_2021-2024​_uchwalona​_25092020.pdf 1.97MB
wspólna strategia 2021-2024
wspolna​_strategia​_2021-2024.pdf 1.48MB
Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024

Strategia działania NFOŚiGW na lata 2021-2024

25 września br. Rada Nadzorcza NFOŚiGW uchwaliła Strategię działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024

Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2021-2024

Wspólna strategia sporządzana raz na 4 lata stanowi jednolitą podstawę zarówno dla strategii NFOŚiGW jak i poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.Niniejsza strategia obejmuje okres 2021-2024.

 

Materiały

strategia nfosigw 2021 2024
strategia​_nfosigw​_2021-2024​_uchwalona​_25092020.pdf 1.97MB
wspólna strategia 2021-2024
wspolna​_strategia​_2021-2024.pdf 1.48MB
Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020

Diagnoza działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich latach wskazała na występowanie szeregu niekorzystnych zjawisk wpływających na bieżące funkcjonowanie Narodowego Funduszu i jego perspektywy rozwojowe.

Narodowy Fundusz został wprowadzony mniej lub bardziej świadomie w pięć „pułapek”. Zidentyfikowano występowanie pułapki finansowania dotacyjnego, która wskazuje na zachwianie równowagi w finansowaniu ochrony środowiska wynikające z utrzymywania wysokiego udziału dotacji w strukturze finansowania ochrony środowiska, ograniczającego przyszłe możliwości generowania dodatkowych środków na finansowanie ochrony środowiska i podważającego efektywność funkcjonowania Narodowego Funduszu. Obserwowane było znaczne zaangażowanie Narodowego Funduszu w finansowanie zadań za budżet państwa, rozwiązujące przejściowo problemy ze sfinansowaniem przedsięwzięć, w miejsce poszukiwania rozwiązań docelowych opartych o finansowanie ze środków zagranicznych, bądź też budżetowych. Problemem stało się utrzymanie równowagi w zarządzaniu środkami gromadzonymi w ramach tzw. zobowiązań wieloletnich, dla których regulacje prawne ograniczają możliwość rozdysponowania środków poza cele wynikające z przepisów dla danego „zobowiązania wieloletniego”. Wiele elementów do zmiany jest również w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w takich obszarach jak informatyzacja Narodowego Funduszu, ewidencja efektów środowiskowych, refundowanie kosztów związanych z wdrażaniem projektów realizowanych w udziałem środków zagranicznych, nadzór właścicielski nad BOŚ S.A. oraz stan regulacji wewnętrznych NFOŚIGW.

Odpowiedź na te niekorzystne zjawiska, a także wnioski i rekomendacje wynikające z wdrażania Strategii działania Narodowego Funduszu na lata 2013‑2016, stały się podstawą do określenia misji i planu strategicznego na lata 2017‑2020. W ramach niego Narodowy Fundusz, jako Instytucja Wdrażająca wielu programów finansowanych ze środków zagranicznych, będzie dysponował w perspektywie do 2023 r. środkami zagranicznymi o wartości przekraczającej 20 mld zł. Wolumen dostępnych środków przyczyni się do realizacji przedsięwzięć w obszarach:

  • adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej;
  • ochrony powietrza;
  • ochrony wód;
  • geologii, górnictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowania odpadami;
  • różnorodności biologicznej.

Celami horyzontalnymi realizowanymi w każdym z wyżej wymienionych obszarów będą:

  • poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych;
  • pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną;
  • wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym ocen cyklu życia – ang. LCA), wspieranie uzasadnionej ekonomicznie niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska;
  • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych.”

Materiały

Strategia Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020
strategia​_nfosigw​_(1).pdf 1.19MB
Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020

STRATEGIA DZIAŁANIA NFOŚiGW
Opracowana Strategia NFOŚiGW jest wynikiem analizy efektów wdrażania Strategii działania NFOŚiGW na lata 2009-2012 oraz uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (zwanej dalej BEiŚ). Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony i środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Wspólną Strategią). Główne kierunki działania zostały określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zarówno dotyczącej samej instytucji, jak i stanu środowiska oraz systemu jego finansowania.

Materiały

Strategia NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą na 2020 r. Aktualizacja - 28.07.2015.
strategia​_nfosigw​_aktualizacja​_28072015.pdf 1.27MB
Strategia NFOŚiGW 2013-2016 (streszczenie)

STRATEGIA DZIAŁANIA NFOŚiGW - STRESZCZENIE
Opublikowane w 2013 roku (w polskiej i angielskiej wersji językowej) streszczenie "Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".

Materiały

Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (wersja polska)
streszczenie​_strategii​_wersja​_polska.pdf 0.27MB
Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (wersja angielska)
streszczenie​_strategii​_wersja​_angielska.pdf 0.27MB
Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r.