W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie Nr 1/2020 o sprzedaży samochodu marki Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI

02.10.2020

Ambasada RP w Berlinie ogłasza sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Viano 2.2. CDI

Zdjęcie samochodu wz. z ogłoszeniem nr 1/2020 o sprzedaży samochodu marki Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI

Ambasada RP w Berlinie ogłasza sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Viano 2.2. CDI

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Federalnej Niemiec z siedzibą w Berlinie

ul. Lassenstr. 19-21

14193 Berlin-Grunewald

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego, w dniu 16 października 2020 r., o godz. 10.00.

 

 1. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze i wadium:

Przedmiotem sprzedaży są nw. składniki, zbędne dla jednostki, jednak nadające się do dalszego użytku:

 

L.p.

Nazwa składnika

Ilość (szt.)

Wartość wyceny w EUR

Wielkość wadium w EUR

1.

Pojazd marki Mercedes-Benz Viano

1

4.000,00

400,00

 

Szczegółowe dane techniczne oraz zdjęcia przedmiotu przetargu stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Składniki majątku ruchomego, będące przedmiotem przetargu, można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego przy ul. Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin-Grunewald, w dniach od 13 oraz 15 października 2020 r., w godz. od 10.00 do 15.00.

Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz procedury sprzedaży udzieli Pan Michał Rylski, e-mail: berlin.amb.wa@msz.gov.pl.

 

 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 2. Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce w siedzibie Sprzedającego lub poprzez dokonanie przelewu na konto:

Odbiorca: Botschaft der Republik Polen

Tytuł: Wadium na sprzedaż Mercedes-Benz Viano

IBAN: DE83 1007 0848 0510 0250 00

BIC: DEUTDEDB110

 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.
 5.  
 1. Oferta złożona w przetargu musi zawierać:
 1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, REGON.
 2. Określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa, numer pozycji w ogłoszeniu, numer inwentarzowy, jeżeli podano w ogłoszeniu), oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty.
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 4. Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty lub polecenia wykonania przelewu wniesionego wadium (wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert).
 5. Oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium.
 6. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG lub właściwego rejestru zagranicznego.
 7. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 8.  
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w zaklejonej kopercie w oryginale.
 2. Koperta winna być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Ambasada RP w Berlinie

Lassenstr. 19-21

14193 Berlin-Grunewald

 1. Na kopercie powinien znajdować się tytuł:

„Oferta w przetargu na sprzedaż Mercedes-Benz Viano. Nie otwierać do dnia 16 października 2020 r. do godz. 10:00”.

 1. Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 9:00-15:00, nie później niż do dnia 15 października 2020 r. do godz. 15:00:

-        pocztą tradycyjną,

-        w Dzienniku Podawczym w siedzibie Sprzedającego.

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych.

 1. Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

 1. Odrzucenie oferty:
 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-        została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

-        nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 

 1. Inne informacje:
 1. Przedmioty, o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność Ambasady RP w Berlinie, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki, ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
 3. Jeżeli co najmniej dwie osoby zaoferują jednakową cenę za ten sam składnik majątku ruchomego - zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
 4. Termin zawarcia umowy sprzedaży składnika wyznacza się na dzień wyboru oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez i siedzibie Sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru.
 7. Wszelkie koszty, opłaty, podatki, w tym w szczególności opłaty celne i/lub homologacyjne ponosi Kupujący.
 8. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1           – dane techniczne i zdjęcia pojazdu

- Załącznik nr 2           – wzór oferty

- Załącznik nr 3           – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Materiały

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży
Załącznik​_nr​_1​_​_do​_ogłoszenia​_o​_sprzedaży.docx 4.55MB
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży
Załącznik​_nr​_2​_do​_ogłoszenia​_o​_sprzedaży.docx 0.01MB
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o sprzedaży
Załącznik​_nr​_3​_do​_ogłoszenia​_o​_sprzedaży.docx 0.01MB
Informacja o zamknięciu przetargu
Informacja​_o​_zamknięciu​_przetargu.pdf 0.07MB

Zdjęcia (11)