W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System Informatyczny CPR

Wykonywanie zadań przez centrum powiadamiania ratunkowego jest wspomagane przez system teleinformatyczny, w którym przechowywane są dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia. Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym - SI CPR

Administratorem danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych w systemie teleinformatycznym - SI CPR, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. S. Batorego 5, kod pocztowy: 02-591.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, któremu powierzono organizowanie i prowadzenie centrum powiadamiania ratunkowego, są współadministratorami danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych. Dane są przechowywane w systemie teleinformatycznym przez 3 lata.

Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:

  1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez współadministratora danych,
  2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, któremu powierzono organizowanie i prowadzenie centrum powiadamiania ratunkowego:

  1. zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego,
  2. zapewniają integralność danych w systemie teleinformatycznym,
  3. zapewniają dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie,
  4. przeciwdziałają uszkodzeniom systemu teleinformatycznego,
  5. określają zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych,
  6. określają zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych,
  7. zapewniają rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym,
  8. zapewniają poprawność danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, któremu powierzono organizowanie i prowadzenie centrum powiadamiania ratunkowego, przetwarza dane w systemie teleinformatycznym uzyskane w związku z wykonywaniem zadań centrum, w tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, podane przez zgłaszającego.

Wojewoda lub podmiot, któremu powierzono organizowanie i prowadzenie centrum powiadamiania ratunkowego, udostępnia dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym na wniosek sądu, prokuratury lub Policji.

Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 jest obowiązana do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

Inspektorem Ochrony Danych MSWiA jest p. Beata Konieczna-Drzewiecka - adres e-mail: iod@mswia.gov.pl, tel. 22 601 32 61.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W celu wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, należy kontaktować się z Biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.07.2019 14:53 Ilona Skwierzyńska
Pierwsza publikacja:
16.07.2019 14:53 Ilona Skwierzyńska
{"register":{"columns":[]}}