W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.
 • Mapa placówki nie jest dostępna
 • Nie wszystkie linki mogą być aktualne

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie jest Przemysław Michalewski, adres poczty elektronicznej przemyslaw.michalewski@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Kraczewski, adres poczty elektronicznej dominik.kraczewski@sanepid.gov.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Lesznie jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,
 • przed budynkiem brak wyznaczonego co najmniej 1-go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od ul. Niepodległości 66, dojście ma szerokość około 3.5 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem,
 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego 0,9 m.,
 • próg przy wejściowych drzwiach do budynku jest równy z polem otwierania drzwi, co umożliwia osobie niepełnosprawnej swobodne wejście do budynku,
 • dzwonek ogólnodostępny wmurowany z prawej strony drzwi, na wysokości ok.1,5 niedostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • do obsługi osób niepełnosprawnych planowane jest zaadaptowanie pomieszczenia na parterze, na którym korytarz jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne warunki ruchu osobom na wózkach inwalidzkich;
 • na parter prowadzą betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi schody (7 stopni), z prawej strony zamontowana jest poręcz (brak poręczy z lewej strony);
 • dostęp na parter uniemożliwia osobom na przykład brak platformy przychodowej lub windy ;- na parterze brak co najmniej 1-ego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku Stacji brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku, mogłaby być w alfabecie brajla.

Inwestycje powyższe są planowane po otrzymaniu/wygospodarowaniu środków na ten cel.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023 r.poz.100 ze zmianami): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku PSSE w Lesznie.

Warunkiem wejścia na teren budynku PSSE z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023r. poz.20) art.3 pkt 5 ustawy; w PSSE w Lesznie aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

 • zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w PSSE w Lesznie
 • wskazać metodę komunikowania się PJM (polski język migowy), SJM(system językowo migowy) albo SKOGM (sposoby komunikowania się osób głuchoniemych).
 • zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób:

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023r. poz 100 ze zmianami).

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

 

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - PSSE w Lesznie
raport-31-03-2021.pdf 0.06MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci.pdf 0.17MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci.docx 0.02MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dostepnosc.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2021 13:13 Dominik Kraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Kraczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 20.09.2023 10:01 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 8.0 01.04.2023 14:44 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 7.0 27.03.2023 10:56 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 6.0 27.03.2023 10:51 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 5.0 26.06.2022 14:40 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 4.0 11.06.2022 08:10 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2022 18:23 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 2.0 09.08.2021 11:46 Dominik Kraczewski
Deklaracja dostępności 1.0 19.03.2021 13:13 Dominik Kraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}