W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie /Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Lesznie przy ulicy Niepodległości 66/.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTARTORA DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno; adres e-mail: sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl; NIP: 697 10 25 879; REGON: 410390570. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dyrektor, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dyrektor PSSE wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
 • Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora Danych na podstawie przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 2. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora Danych Osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  •  w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 3. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy;
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 4. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u Administratora Danych Osobowych np. poprzez formularz kontaktowy – Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
  • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021r.poz.195);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1225 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2231 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 729);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów:

 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego uprawnienia prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 

 

{"register":{"columns":[]}}