W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

1. Prawa osób, których dane dotyczą – klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79A,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności dotyczących nadzoru nad warunkami :

 • higieny środowiska,

 • higieny pracy w zakładach pracy,

 • higieny procesów nauczania i wychowania,

 • higieny wypoczynku i rekreacji,

 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

 • prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,

 3. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

 4. przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

 5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),

 6. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 7. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

 9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie:

 1. listownie na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie,
  ul. Dąbrowskiego 79A, 35-040 Rzeszów,

 2. telefonicznie 17 74 21 308,

 3. e-mailowo iod.psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Dąbrowskiego 79A w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Dabrowskiego 79A, 35-040 Rzeszów.

Monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Bartosz Bereś – Inspektor Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Kontakt:

 

3. Punkt kontaktowy RODO

 1. Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu i funkcjonuje
  w godzinach pracy Urzędu.

 2. Do głównych zadań „Punktu kontaktowego RODO” należy:

  • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;

  • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;

  • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie w art. 16-20 RODO;

  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;

  • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;

{"register":{"columns":[]}}