W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie fotografie lub grafiki zamieszczone w serwisie opatrzone zostały poprawnymi opisami alternatywnymi. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych, tj.

 • Ctrl + ”F” wyszukiwanie,
 • Ctrl + „+” powiększanie obrazu strony,
 • Ctrl + „–” pomniejszanie obrazu strony.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny na numer 25 644 20 40 wew. 68. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Wróbel, koordynator do spraw dostępności, adres poczty elektronicznej: izabela.wrobel@sanepid.gov.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
  na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • określenie spodziewanej zwrotnej formy kontaktu.

Realizacja żądania powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny ma obowiązek niezwłocznie poinformować wnoszącego o nowym terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, lub gdy nie dotrzyma terminów określonych powyżej, można złożyć skargę na takie działanie. Wniesienie skargi może nastąpić za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub drogą elektroniczną na adres:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siedlcach

ul. Poniatowskiego 31

08-110 Siedlce

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można również skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Na terenie należącym do stacji znajdują się dwa budynki: 3 piętrowy budynek główny, oraz parterowy budynek administracyjny (nie przeznaczony do obsługi interesantów), znajdujący się za budynkiem głównym.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia, każde od ulicy Poniatowskiego:

 • wejście główne zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bema, do wejścia prowadzą schody,
 • wejście do punktu przyjęcia próbek, znajduje się w przeciwległym szczycie budynku, do wejścia prowadzą schody,
 • wejście od strony podwórza, dostępne z poziomu terenu.

Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, pełni funkcję punktu podawczego oraz punktu informacyjnego.

Budynek nie jest wyposażony w windę, ani w inne urządzenia umożliwiające pokonanie schodów. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach (poprzez wejście od podwórza) wymaga pomocy osoby trzeciej. Wewnątrz budynku, na wprost wejścia umieszczono dzwonek przyzywający pracownika. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz
i pomieszczenia na niskim parterze, wraz z salą konferencyjną.

Przy budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym. Zaleca się wjazd od ul. Poniatowskiego i postój na utwardzonym terenie znajdującym się między budynkiem głównym a administracyjnym.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2021 14:28 Michał Kowal
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Wróbel
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 30.01.2023 14:07 Michał Kowal
Deklaracja dostępności 2.0 17.06.2022 08:54 Michał Kowal
Deklaracja dostępności 1.0 31.03.2021 14:28 Michał Kowal

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}