W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje - informacje

Petycja jest to wniosek lub propozycja składana do władz publicznych, postulująca podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa. Petycje mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne jak i szeroko rozumiane jednostki organizacyjne.

Zasady wnoszenia petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870)

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powinna ona zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać w Sekretariacie PSSE w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego nr 31 w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00   

Petycje mogą być też składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl

Aktualne petycje

Aktualnie rozpatrywane petycje

Data

Podmiot wnoszący

Przedmiot petycji

Plik do pobrania

 

 
{"register":{"columns":[]}}