W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach) reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.
 2. Dane kontaktowe administratora (adres, nr telefonów, e-mail, e-PUAP), zamieszczone są w zakładce KONTAKT
 3. Zasadniczym celem przetwarzania danych jest
 • realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ochrony zdrowia publicznego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
 • wykonywanie statutowych badań i pomiarów laboratoryjnych.

 

Ponadto celem przetwarzania jest:

 • zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Siedlcach jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • kontaktowanie się z klientami/ interesantami/ kontrahentami w sprawach prowadzonych w PSSE w Siedlcach
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy.

Przepisy uprawniające PSSE w Siedlcach do przetwarzania danych to:

-        Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-        Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

-        Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

-        Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

-        Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

-        Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

-        Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

-        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

-        Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-        Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

-        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 1. Dane osobowe pozyskiwane są od bezpośrednio od osób, stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, pośrednio z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Podanie danych jest obligatoryjne w przypadku, gdy wynika z realizacji ustawowych zadań inspekcyjnych i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy.

W przypadku realizacji niektórych zadań, (np. badań laboratoryjnych), podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

 1. Odbiorcy danych: PSSE w Siedlcach nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. Dlatego mogą być one mogą być przekazane/ujawnione następującym kategoriom podmiotów:
 2. Czas przechowywania danych: Dane przechowywane są przez okres wskazany w przepisach kancelaryjnych zgodny z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.
 3. Prawa osób: Przysługuje Państwu prawo do:
 • inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych PSSE w Siedlcach zobowiązana jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 • dostawcy usług, z których korzysta PSSE w Siedlcach celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.
 • uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści.
 • wnioskowania o sprostowanie/poprawianie danych, pisemnego uzasadnionego żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeżeli będą przetwarzane niezgodnie z podstawą prawną
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, posiadają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy, szczegółowe informacje odnośnie powyższych znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA, w siedzibie na miejscu lub otrzymacie je Państwo pisemnie.

 1. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z  naszym Inspektorem Ochrony Danych (kontakt w zakładce Ochrona Danych Osobowych) lub z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, które załatwiają Państwa sprawę (zakładka KIEROWNICTWO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH).
 2. PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie jasne, rzetelne i zgodne z prawem