W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach) reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Siedlcach.
 2. Dane kontaktowe administratora: adres, nr telefonów, e-mail, e-PUAP - zamieszczone są w zakładce KONTAKT
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z  naszym Inspektorem Ochrony Danych (kontakt w zakładce Ochrona Danych Osobowych) lub z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, które załatwiają Państwa sprawę.
 4. Zasadniczym celem przetwarzania danych jest
 • realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla ochrony zdrowia publicznego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
 • wykonywanie statutowych badań i pomiarów laboratoryjnych.

 

Ponadto celem przetwarzania jest:

 • zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Siedlcach jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu)
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • kontaktowanie się z klientami/ interesantami/ kontrahentami w sprawach prowadzonych w PSSE w Siedlcach
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy.

Podstawowe przepisy uprawniające PSSE w Siedlcach do przetwarzania danych to:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 1. Dane osobowe pozyskiwane są od bezpośrednio od osób, stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów oraz pośrednio z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym we wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, wykonania usługi a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy.

Podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Odbiorcy danych: PSSE w Siedlcach nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług bez powiadomienia osoby. Dlatego mogą być przekazane następującym kategoriom podmiotów:
 • inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych PSSE w Siedlcach zobowiązana jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 • dostawcy usług, z których korzysta PSSE w Siedlcach celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.
 1. Czas przechowywania danych jest wskazany w przepisach kancelaryjnych, zgodny z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.
 2. Prawa osób: Przysługuje Państwu prawo do:
 • sprostowania/poprawiania danych
 • pisemnego uzasadnionego żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeżeli będą przetwarzane niezgodnie z podstawą prawną
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, posiadają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób.

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy, szczegółowe informacje odnośnie powyższych znajdują się w zakładce DOKUMENTY I WNIOSKI DO POBRANIA, w siedzibie na miejscu lub otrzymacie je Państwo pisemnie wraz z korespondencją.

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie jasne, rzetelne i zgodne z prawem

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.09.2021 15:11 Michał Kowal
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Gałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna RODO 2.0 11.07.2022 14:43 Michał Kowal
Klauzula informacyjna 1.0 09.09.2021 15:11 Michał Kowal

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}