W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia PSSE

Historia PSSE w Siedlcach

II Wojna Światowa spowodowała masowe zachorowania i wybuch wielu epidemii. Do ich zwalczania konieczne było poprawienie stanu sanitarnego. Dlatego też w 1950 roku w całym kraju w Wydziałach Zdrowia Prezydiów Powiatowych i Miejskich Rad Narodowych utworzono Kolumny Sanitarne. Powiatową Kolumnę Sanitarną dla powiatu siedleckiego utworzono 1 października 1950 roku, a kierowanie jej pracą powierzono Władysławowi Gołąbkowi. W skład Kolumny wchodziło 6 osób: 2 kontrolerów sanitarnych, 2 higienistki szkolne, dezynfektor i kierowca. Miejską Kolumnę Sanitarną utworzono w 1950 roku przekształcając biuro ds. sanitarno-epidemiologicznych. Kolumna pracowała w 2-3 osobowym składzie, początkowo bez kierownika, a od lutego 1955 roku pod kierownictwem p.o. kierownika Józefa Gajewskiego. Zarówno Rada Powiatu jak i Rada Miasta podejmowały uchwały wskazujące na konieczność poprawy stanu sanitarnego, oraz jakości pracy kolumn sanitarnych poprzez zatrudnienie na kierownika lekarza epidemiologa. Ponadto Rada Miasta Siedlce wnioskowała o budowę budynku dla instytucji z niezbędnym laboratorium. W wykonaniu tych uchwał od 15 lutego 1956 roku na Kierownika Miejskiej Kolumny Sanitarnej zatrudniony został dr Andrzej Troszkiewicz – absolwent Akademii Medycznej w Warszawie o specjalności sanitarno-epidemiologicznej. Natomiast w Powiatowej Kolumnie Sanitarnej zatrudnienie lekarza zrealizowano 15 lipca 1956 roku przyjmując na stanowisko kierownika kolumny dr Stanisławę Rzewuską, również absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie. Siedzibami obu jednostek były siedziby Wydziałów Zdrowia tj. odpowiednio budynki przy ul. Kilińskiego i 1-go Maja. Na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach w dniu 15 marca 1957 roku powołano dr Andrzeja Troszkiewicza – kierownika Miejskiej Kolumny Sanitarnej. Miejską Kolumnę Sanitarną z dniem 1 października 1957 roku przekształcono w Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Od 1 grudnia 1957 roku ustanowiono stację jako samodzielną jednostkę wydzieloną z Wydziału Zdrowia powołując na stanowisko dyrektora dr A. Troszkiewicza, który pozostawał nadal Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Budowę budynku dla potrzeb miejskiej stacji rozpoczęto w czerwcu 1956 roku. Na wywłaszczonej działce przy ul. Bema, zrealizowano typowy projekt powiatowej stacji o łącznej powierzchni 520 m2. Budowę obiektu zakończono w grudniu 1958 roku. W tym czasie zatrudnienie w jednostce wynosiło 19 osób. Powiatową Kolumnę Sanitarną przekształcono w Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we wrześniu 1958 roku, która działała nadal jako jednostka nadzorowa bez laboratoriów pozostając w sześcioosobowym składzie.

W maju 1962 roku nastąpiło połączenie obu stacji w jedną Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla miasta i powiatu. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta i powiatu oraz dyrektorem stacji została dr Stanisława Rzewuska–Bednarzak. Dla stacji określono limit etatów w wysokości 28 pracowników.

Siedzibą był budynek dotychczasowej Stacji Miejskiej położony przy ul. Poniatowskiego 31. Na koniec 1974 roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 40 osób. Prowadzona przez stację systematyczna działalność nadzorowa owocowała podniesieniem stanu sanitarnego i dobrego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Praktycznie wyeliminowano zachorowania epidemiczne, a ilość zatruć pokarmowych znacznie spadła. Poprawie uległa jakość wody do picia. Od 1 lipca 1975 roku, w związku z reformą administracyjną kraju, zaistniała konieczność podzielenia obsady stacji powiatowej na dwie jednostki. W budynku przy ul. Poniatowskiego 31 usytuowano stację wojewódzką dla województwa siedleckiego z 34 pracownikami. Z wybranych ośmiu osób zorganizowano stację terenową. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mieściła się w mieszkaniu komunalnym o powierzchni ok. 40 m2 w budynku przy ulicy Formińskiego 5.

Terenowym Inspektorem Sanitarnym została od 1 stycznia 1976 roku p. mgr Barbara Makać. Ze względu na szczupłość lokalu i brak możliwości zwiększenia zatrudnienia, podjęte zostały starania o pozyskanie odpowiedniej nowej siedziby. Na okres przejściowy w dniu 10 kwietnia 1982 roku zawarta została umowa najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową dwóch mieszkań M-3 i M-5 przy ul. Młynarskiej 20. Przeprowadzka bardzo poprawiła warunki lokalowe i umożliwiła zwiększenie zatrudnienia do dwudziestu osób.

W kwietniu 1982 roku zmarła dyr. Barbara Makać, a obowiązki Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego do 31 grudnia 1982 roku pełniła radca prawny pani Wanda Skup. Od 1 stycznia 1983 roku obowiązki Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego i dyrektora stacji przejęła dr Dorota Boruta, rozwijając działalność jednostki i zwiększając zatrudnienie na koniec 1990 roku do 29 pracowników.

Czasowo wynajęte pomieszczenia przy ul. Młynarskiej zwrócono Spółdzielni Mieszkaniowej 28 lutego 1992 roku, a na siedzibę stacji wykupiony został lokal przy ul. Rynkowej 24. Decyzję przydziału uzyskano 4 sierpnia 1992 roku. Lokal o powierzchni 165,5 m2 kolejny raz poprawiał warunki pracy. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 1999 roku wynosił 33,5 etatu.

Kolejna reforma administracyjna zlikwidowała województwo siedleckie i przyniosła zmiany w funkcjonowaniu służb i inspekcji. Z dniem 31 grudnia 2000 roku zlikwidowano Inspekcję Sanitarną PKP, a jej zadania i pracowników włączono do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach zwiększając zatrudnienie do 38,5 etatu. Od 1 stycznia 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a Dyrektor Stacji był jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Zgodnie z zapisami ustawowymi obowiązki te pełniła do 31 grudnia 2002 roku dotychczasowa Dyrektor MSSE pani dr Dorota Boruta. Z dniem 1 stycznia 1999 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stała się Oddziałem Zamiejscowym w Siedlcach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Kierownikiem Oddziału Zamiejscowego został inż. Ryszard Wróbel. Od 1 stycznia 2003 roku na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została powołana, wybrana w drodze konkursu mgr Jolanta Kowalska.

W ramach restrukturyzacji służb sanitarnych województwa, z dniem 30 września 2003 roku nastąpiła likwidacja Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach WSSE w Warszawie. Z dniem 1 października 2003 roku nastąpiło połączenie Oddziału Zamiejscowego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, co zaowocowało przeniesieniem siedziby stacji powiatowej z ul. Rynkowej 24 do budynku przy ul. Poniatowskiego 31. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stała się stacją nadzorowo-laboratoryjną. Od 1 maja 2004 roku na stanowisko Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zastępcy Dyrektora zatrudniony został inż. Ryszard Wróbel.

W związku z zakończeniem w sierpniu 2004 roku procesu inwestycyjnego, ustalone zostały prawa własnościowe i działkę wraz z budynkiem przekazano w trwały zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach.

Równolegle z zakończeniem prac inwestycyjnych i restrukturyzacją trwały prace związane z wprowadzeniem systemu jakości w laboratorium i uzyskaniem akredytacji.

Po opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji systemu jakości w wyniku auditu akredytacyjnego PCA uzyskano Certyfikat Akredytacji Nr AB 565 z dniem 31grudnia 2004 roku.

Stan zatrudnienia wahał się w granicach 140 osób w 2005 roku do 125 w roku 2014 i pozostaje na tym poziomie. W grudniu 2017 na emeryturę odeszła Jolanta Kowalska, dotychczasowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a od 1 stycznia 2018 roku obowiązki te przejęła Joanna Like.

(opracował: Ryszard Wróbel)

{"register":{"columns":[]}}