W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków odbywa się przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w poniedziałki w godz. 13.00-15.00

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

 • pisemnie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu
 • telefaxem
 • pocztą elektroniczną
 • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski muszą zawierać imię, nzawisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimowe) pozostawia się bez rozpatrzenia - chyba, że stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu życia lub zdrowia. W takim przypadku wszczyna się postępowanie z urzędu.
Decyzje podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoba przez niego upoważniona.

Skargi / reklamacje na działalność laboratoryjną

Oddział Laboratoryjny przyjmuje i rozpatruje skargi na działalność laboratoryjną, np.:

 • dotyczące realizacji lub przebiegu badań/pobierania próbek
 • reklamacje wyników badań
 • zastrzeżenia klienta lub innej strony co do jakości wykonanej usługi

Przyjmowanie skarg:

 • pisemnie na adres podany w zakładce KONTAKT
 •  osobiście w siedzibie
 • drogą elektroniczną na adres laboratorium.psse.siedlce@sanepid.gov.pl lub sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
 • ustnie (z pisemnym potwierdzeniem złożenia skargi w ciągu 5 dni od zgłoszenia)

Skargi powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz kontakt składającego skargę.
Skargi anonimowe mogą pozostać bez rozpatrzenia lub będą skutkowały brakiem możliwości powiadomienia składającego o zakończeniu rozpatrywania skargi.

Rozpatrywanie skarg
Laboratorium rozpatruje skargi w oparciu o procedurę POL-08 SKARGI dostępnej na żądanie stron zainteresowanych u Kierownika Oddziału Laboratoryjnego w siedzibie PSSE. Procedura zawiera szczegółowy sposób przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg.

Materiały

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Skargi, Interwencje, Wnioski (07.2022)
ON​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_SkargiInterewencjeWnioski​_072022.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}