W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gov.pl/sport.

Data publikacji: 2020.04.21
Data aktualizacji: 2020.04.21

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ministerstwie, na jednej z sal konferencyjnych (Sali Muszlowej) znajduje się pętla indukcyjna.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Status pod względem zgodności.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie internetowej, pomimo starań redaktorów, mogą nie spełniać wymogów dostępności z uwagi na fakt, że:

 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane lub wytworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak możliwości uzyskania wersji dostępnej dokumentów (dokumenty takie prezentowane są w postaci skanów).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub materiałów na niej zamieszczonych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@msport.gov.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie (imię, nazwisko, adres lub adres mailowy lub nr telefonu),
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub informację chodzi (najlepiej w postaci linku do wybranej informacji),
 • sposób kontaktu (e-mail, telefon),
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji alternatywnej powinna także określić formę tej informacj.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do danej informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia kontaktu

W celu zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw osobom uprawnionym, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, informujemy, że z Ministerstwem Sportu osoba uprawniona może komunikować się na kilka sposobów:

 • Osobiście w Ministerstwie Sportu – wejście od ul. Senatorskiej 14, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Sportu, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,
 • wysłać e-maila na adres: kontakt@msport.gov.pl,
 • wysłać fax na numer: (22) 2443 255
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (22) 2443 264,
 • wysłać sms, mms lub przesłać wiadomość głosową na numer telefonu komórkowego: + 48 606 421 621,
 • przekazać w wyżej podany sposób zgłoszenie w celu umówienia się na kontakt z pracownikiem posługującym się językiem migowym, w siedzibie urzędu, w godzinach urzędowania 8:15-16:15, w celu załatwienia sprawy.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem w szczególności osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Sportu, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,
 • wysłać e-maila na adres: kontakt@msport.gov.pl,
 • wysłać fax na numer: (22) 2443 255
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (22) 2443 264,
 • wysłać sms, mms lub przesłać wiadomość głosową na numer telefonu komórkowego: + 48 606 421 621,
 • przekazać w wyżej podany sposób zgłoszenie w celu umówienia się na kontakt z pracownikiem posługującym się językiem migowym, w siedzibie urzędu, w godzinach urzędowania 8:15-16:15, w celu załatwienia sprawy.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Osoby niewidzące lub słabowidzące, kontaktujące się osobiście z urzędem, proszone są o zgłoszenie się w recepcji głównej przy ul. Senatorskiej 14 w celu skontaktowania z pracownikiem, który będzie mógł pomóc w załatwieniu sprawy.

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

 • w języku migowym,
 • w druku powiększonym,
 • w języku łatwym do czytania i rozumienia,
 • możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia w sposób podany w Informacji dla osób niesłyszących lub słabosłyszących  i  ustaleniu zakresu i sposobu przekazania informacji i dokumentów.

Dostępność architektoniczna Ministerstwa Sportu

Ministerstwo Sportu mieści się w dwóch sąsiadujących budynkach, przy ulicy Senatorskiej 12 i 14 w Warszawie. Recepcja główna mieści się w budynku przy ul. Senatorskiej 14.

Na dziedzińcu przy obu budynkach wyznaczone jest i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek przy ulicy Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa

Pomieszczenia wykorzystywane przez Ministerstwo przy ulicy Senatorskiej 14 znajdują się w zabytkowym budynku i są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), które dostawiane są przez pracowników recepcji. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Pracownicy recepcji zapewniają asystę i pomoc fizyczną.

W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, który umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich przemieszczanie się wewnątrz budynku pomiędzy kondygnacjami. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z lewej strony od wejścia jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Senatorskiej 12

Budynek przy ulicy Senatorskiej 12 jest w niezbędnym stopniu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda umożliwiająca łatwe przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Na dziedzińcu wyznaczone jest i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na zajmowanych kondygnacjach (I i II piętro) usunięte są bariery architektoniczne (odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak schodów, antypoślizgowa powierzchnia podłóg, dostosowane toalety). Na pierwszym i drugim piętrze znajduje się łazienkia dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.