W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Złóż wniosek lub skargę

Skargi i wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki przyjmuje Departament Kontroli.
Skargę lub wniosek kierowane do Ministra Sportu i Turystyki można:

 1. przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@msit.gov.pl;
 3. złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres skrytki: /MSiT/SkrytkaESP
 4. bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Sportu
  i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa;
 5. złożyć ustnie do protokołu – we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 18.15.

W przypadku wizyty w Ministerstwie prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Kontroli w siedzibie Ministerstwa przy ul. Senatorskiej 12 pod nr tel. 22 244 73 17.

W zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności w ramach właściwości Ministra kierującego działem administracji rządowej – turystyka, przyjmowanie interesantów przez wyznaczonych pracowników Departamentu Turystyki, odbywa się przy ul. Marszałkowskiej 142.

 1. W sprawie skargi lub wniosku obywatel może też spotkać się z członkiem kierownictwa Ministerstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty
  z pracownikami Departamentu Kontroli zajmującymi się przyjmowaniem
  i rozpatrywaniem skarg i wniosków. Uzgodnienia terminu wizyty można dokonać telefonicznie pod nr: 22 244 73 17 lub osobiście w budynku Ministerstwa Sportu
  i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością:

 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Ministerstwo Sportu i Turystyki mieści się w dwóch sąsiadujących budynkach, przy ulicy Senatorskiej 12 i 14 w Warszawie. Siedziba Departamentu Turystyki mieści się w budynku przy ul. Marszałkowskiej 142.
 3. Recepcja główna mieści się w budynku przy ul. Senatorskiej 14.

 

Ważna informacja!

Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Czego może dotyczyć skarga lub wniosek?

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy twoje pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna (np. tytuł).

 

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku lub skardze?

 • imię i nazwisko (nazwę), adres;
 • wyraźną informację co do tego, czego dotyczy wniosek lub skarga;
 • jak najwięcej szczegółów sprawy, której dotyczy wniosek lub skarga. Jeżeli przedmiot wniosku lub skargi, nie jest związany z zadaniami Ministerstwa, przekażemy go do organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Jeśli składając wniosek lub skargę nie podasz imienia i nazwiska oraz adresu pozostawimy je bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku nie będzie można ustalić ich przedmiotu, wezwiemy Cię do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, uzupełnienia lub wyjaśnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków

Zgodnie z  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20216 str. 1), Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą
  w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 14,
  kontakt@msit.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa adres e-mail: iod@msit.gov.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 1. Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 46), w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku oraz obowiązku archiwizacyjnego.
 2. Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do:
 • organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innych podmiotów, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MSiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister.
 1. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 • Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w związku
  z art. 6 ust. 1 lit. c;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Informacje o wymogu podania danych:
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź wniosku.
 1. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2020 14:21 Paulina Czubak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Rosińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 7.0 08.03.2023 15:16 Mateusz Ulański
Skargi i wnioski 6.0 08.03.2023 14:03 Mateusz Ulański
Skargi i wnioski 5.0 08.03.2023 13:13 Mateusz Ulański
Skargi i wnioski 4.0 15.04.2022 14:23 Magdalena Skrzeczyńska
Skargi i wnioski 3.0 15.04.2022 13:09 Magdalena Skrzeczyńska
Skargi i wnioski 2.0 11.03.2022 16:00 Magdalena Skrzeczyńska
Skargi i wnioski 1.0 21.01.2020 14:21 Paulina Czubak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}