W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Regulamin obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu.

Rozdział 1
Zasady obejmowania patronatem honorowym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu lub jego udziału w komitecie honorowym.

§ 1. 1. Objęcie patronatem honorowym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu zwanych dalej odpowiednio „Ministrem", „Sekretarzem" i „Podsekretarzem" oraz „Ministerstwem", lub udział w komitecie honorowym, są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter wydarzenia o tematyce mającej znaczenie dla rozwoju sportu w Polsce.

 1. Sekretarz albo Podsekretarz może objąć patronatem honorowym lub uczestniczyć w komitecie honorowym wydarzenia, zgodnego merytorycznie z określonym dla niego zakresem czynności.
 2. Przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym nie oznacza osobistego udziału w wydarzeniu Ministra, Sekretarza albo Podsekretarza.
 3. W wydarzeniach objętych honorowym patronatem Ministra, Sekretarza albo Podsekretarza może wziąć udział wskazany przez nich przedstawiciel Ministerstwa.
 4. Objęcie patronatem honorowym lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie wymaga uzasadnienia.

§ 2. 1. Objęcie patronatem honorowym lub uczestnictwo w komitecie honorowym może być przyznawane w szczególności:

 1. zawodom międzynarodowym rangi mistrzostw Świata lub Europy;
 2. zawodom z cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy;
 3. zawodom krajowym rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, organizowanym przez polskie związki sportowe;
 4. imprezom oraz przedsięwzięciom promującym aktywność fizyczną oraz powszechne uczestnictwo w sporcie;
 5. wydarzeniom międzynarodowym o charakterze sportowym przyczyniającym się do promocji Polski na arenie międzynarodowej;
 6. pozostałym imprezom sportowym, sportowo-rekreacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, służącym rozwojowi sportu.
 7. Objęcie patronatem honorowym lub uczestnictwo w komitecie honorowym w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1, może mieć miejsce, jeżeli zostanie uznane za zasadne z punktu widzenia rozwoju sportu.
 8. Patronatu nie udziela się i nie przyjmuje się zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter komercyjny, lobbingowy lub reklamowy, chyba że zostanie ono uznane za istotne z punktu widzenia priorytetów Ministerstwa.

Rozdział 2
Procedura obejmowania patronatem honorowym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu lub jego udziału w komitecie honorowym.

§ 3. 1. W celu uzyskania patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym organizator wydarzenia występuje do Ministerstwa z wnioskiem o objęcie przez Ministra, Sekretarza albo Podsekretarza patronatem honorowym lub o wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej Ministerstwa.
 2. W przypadku wniosków złożonych w innej niż wskazana w niniejszym Regulaminie formie lub wniosków niekompletnych Biuro Ministra wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia przez organizatora braków formalnych we wskazanym terminie od dnia doręczenia wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Wypełniony wniosek należy:
 1. przesyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu,
Biuro Ministra
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa, albo

 1. złożyć w kancelarii Ministerstwa, albo
 2. przesłać w formie elektronicznej, w formacie pdf, na adres: patronaty@msport.gov.pl, albo
 3. przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /MSiT/SkrytkaESP.
 1. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i należy je składać odrębnym pismem.

§ 4. 1. Wniosek należy złożyć, nie później niż na 60 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

2. Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 1 może stanowić podstawę do negatywnego rozpatrzenia wniosku.

§ 5. O objęciu albo odmowie objęcia patronatem honorowym bądź udziale albo odmowie udziału w  komitecie honorowym, wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie pisemnej, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§ 6. 1. Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody na udział w komitecie honorowym, jak również informacja o odebraniu powyższych wyróżnień, jest zamieszczana na stronie internetowej Ministerstwa.

 1. W przypadku wydarzeń cyklicznych objęcie patronatem honorowym lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym jest przyznawane oddzielnie na każde wydarzenie.
 2. Objęcie patronatem honorowym lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego oraz organizacyjnego Ministerstwa Sportu dla organizatora.

§ 7. Minister, Sekretarz albo Podsekretarz mogą z własnej inicjatywy, po uzgodnieniu z organizatorem, objąć patronatem honorowym lub wziąć udział w komitecie honorowym wydarzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, stosuje się: § 5, § 6, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 - w zakresie objęcia patronem honorowym lub wzięcia udziału w komitecie honorowym.

§ 8. Odmowa objęcia patronatem honorowym lub wyrażenia zgody na udział w komitecie honorowym, ma charakter ostateczny, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

Rozdział 3
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu w komitecie honorowym.

§ 9. 1. W przypadku objęcia patronatem honorowym lub przyznania uczestnictwa w komitecie honorowym, organizator wydarzenia zobowiązany jest do publicznego informowania o przyznanym wyróżnieniu oraz do ekspozycji logo Ministerstwa na materiałach promocyjnych związanych z przedmiotowym wydarzeniem.

 1. Organizator wydarzenia może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu dopiero po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa.
 2. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do skonsultowania z Biurem Komunikacji w Ministerstwie sposobu ekspozycji logo Ministerstwa w formie elektronicznej, na adres: biurokomunikacji@msport.gov.pl.
 3. W terminie do 30 dni po zakończeniu wydarzenia, organizator zobowiązany jest do przedstawienia w dowolnej formie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, w trybie określonym w § 3 ust 4.
 4. Przyznanie honorowego patronatu lub udział Ministra, Sekretarza albo Podsekretarza w komitecie honorowym nie uprawnia organizatora wydarzenia do uprzywilejowanego traktowania lub do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Ministerstwem lub innymi organami oraz urzędami administracji publicznej.

Rozdział 4 
Odebranie patronatu lub rezygnacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu z udziału w komitecie honorowym.

§ 10. W uzasadnionych przypadkach Minister, Sekretarz albo Podsekretarz może podjąć decyzję o odebraniu patronatu honorowego lub zrezygnować z udziału w komitecie honorowym.

§ 11. O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji z udziału w komitecie honorowym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej, bez konieczności uzasadnienia.

§ 12. 1. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego usunięcia informacji o objęciu patronatem honorowym lub o udziale w komitecie honorowym, w tym zaprzestania używania logo Ministerstwa.

2. Ministerstwo nie ponosi kosztów organizatora związanych z usunięciem informacji, o której mowa w ust. 1.

Ważne!

W przypadku przyznania patronatu, zaleca się ekspozycję logo Ministerstwa Sportu na poniższych polach eksploatacji w proporcji 15% w stosunku do całości czasu lub powierzchni przeznaczanej na informacje o organizatorach lub  sponsorach danego przedsięwzięcia:

 1. Materiały poligraficzne - ekspozycja logo na wszystkich produkowanych materiałach poligraficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury, zaproszenia, bilety, foldery itp).
 2. Internet - ekspozycja logo na stronie wraz z aktywnym linkiem.
 3. Facebook i inne portale społecznościowe - zamieszczenie informacji o Ministerstwie.
 4. W przypadku imprezy plenerowej: ustawienie balonu, bramy, roll up.
 5. Ekspozycja logo na ściankach konferencyjnych, roll up, standy itp.
 6. Ekspozycja bannerów z logo Ministerstwa, naklejek na parkiecie/boisku/ emisja logo na bandach itp. (w przypadku imprezy w obiekcie sportowym).
 7. Informacja o Ministerstwie przez spikera zawodów.
 8. Zamieszczenie logo Ministerstwa w reklamach.
 9. Zamieszczenie nazwy Ministerstwa w spotach radiowych (w przypadku ich emisji).
 10. Zamieszczenie logo i nazwy Ministerstwa w spotach telewizyjnych (w przypadku ich emisji).
 11. Inne aktywności, uzależnione od rodzaju i charakteru imprezy.

Logo Ministerstwa Sportu można pobrać w zakładce www.gov.pl/sport/logo  


W związku z przeniesieniem działu „turystyka” do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, uprzejmie prosimy o kontakt w tym zakresie z Departamentem Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii:

W związku z przeniesieniem działu „turystyka” do do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wnioski o objęcie patronatem wydarzeń związanych z branżą turystyczną prosimy kierować do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/uzyskaj-patronaty-ministerstwa


 

Materiały

Wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym
Wniosek​_Msport​_16102020​_docx.docx 0.02MB
Wykaz patronatów i komitetów honorowych - stan na 31.12.2020 rok
wykaz​_patronatów​_i​_komitetów​_honorowych​_-​_stan​_na​_31122020.pdf 0.89MB
{"register":{"columns":[]}}