W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

21.01.2022

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu

Programu Sport dla Wszystkich

 

realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”,
podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”,
działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

 

 

Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę
w łącznej wysokości
: 60 500 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie
w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25-kultura fizyczna na dany rok.

 

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2019 na realizację zadań
w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  24 000 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  24 000 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rok 2021 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 24 000 000 zł.

 

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

 

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                            
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

-    Aktywna wieś,

-    Organizator sportu w środowisku wiejskim,

 1. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   

2. Zasady przyznawania dotacji:

 

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne
i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                               

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

3. Cele i priorytety konkursu.
3.1. Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych
  i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
  i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach
  i grupach społecznych.

 

3.2. Priorytety:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;
 • Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

 

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono
w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny (oferta), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan oryginału statutu wnioskodawcy;
 • skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 • skan oświadczenia osoby/osób reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionych/ej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie Amodit na etapie składania wniosku).

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

 

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

 

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenie o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, załączone w formie skanu i przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2022 roku.

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 29 kwietnia 2022 r.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

4.8. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2022.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 

 1. spełnienie wymogów formalnych;
 2. zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla upowszechniania i promocji sportu;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. doświadczenie przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu przy udziale środków publicznych;
 8. ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu  (np. błędy rachunkowe, pisarskie i nieścisłości informacyjne).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. złożone bez wykorzystania systemu AMODIT,
 2. złożone z wykorzystaniem konta AMODIT należącego do innego wnioskodawcy,
 3. sporządzone na niewłaściwym formularzu lub bez wymaganych załączników
  i dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 4. złożenie dokumentacji wniosku podpisanej przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzonej podpisem (sprawozdania, oświadczenie),
 5. złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 6. złożenie wniosku na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym,
 7. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie,

preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe - w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. skan oryginału statutu wnioskodawcy;
 4. skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 5. skan oświadczenia osoby/osób reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionych/ej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie Amodit na etapie składania wniosku).

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

 

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki https://www.gov.pl/web/sport, oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT.


Podstawa prawna:

 

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,
  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ¬– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 323, 2447 303 lub 2443 215.

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz najczęściej zadawanymi pytaniami) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

 

Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 2. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 3. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSiT.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSiT.
 5. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
  i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 7. Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty skanu stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 8. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 9. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania stanowić może:
 1. wkład osobowy - prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 2. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).  

 

 1. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

Materiały

Program Sport dla Wszystkich 2022 r
Program Sport dla Wszystkich 2022 r.pdf 8.04MB
Program Sport dla Wszystkich 2022 - instrukcja wypełniania wniosek +zał.
Program Sport dla Wszystkich 2022 - instrukcja wypełniania wniosek +zał..pdf 0.44MB
Najczęściej zadawane pytania Program Sport dla Wszystkich 2022
Najczęściej zadawane pytania Program Sport dla Wszystkich 2022.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2022 17:24 Magdalena Skrzeczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Buza
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 1.0 21.01.2022 17:24 Magdalena Skrzeczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}