W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na projekty polonijne

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie

Termin i sposób dostarczenia projektów

Wypełnione formularze – opis projektu oraz oświadczenie - które można znaleźć poniżej w sekcji Materiały, należy przesłać na adres e-mailowy waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl do 30 listopada 2020 r.

Prosimy o rzetelne i kompletne informacje dotyczące planowanego projektu: opis projektu, jego cel, adresaci, źródła finansowania, kosztorys, wysokość wnioskowanego dofinansowania, zaproszeni partnerzy, itp.

Czego mogą dotyczyć projekty polonijne?

Szkolnictwa polskiego za granicą. Projekty, których budżet przeznaczony jest na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. Projekty mogą dotyczyć również konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprez i konkursów szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Pozostałej działalności. Są to projekty, które dotyczą organizacji przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. Przeznacza się je również na działalność zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz bibliotek polonijnych.

W przypadku innego rodzaju projektów, pytań, wątpliwości prosimy o indywidualny kontakt pod adresem: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku przyjmuje wnioski na przedsięwzięcia polonijne skierowane do Polonii i planowane na I połowę 2021 roku. Prosimy o przesyłanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie, do piątku 27.11.2020 r. na adres email podany poniżej. Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty powinny obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce,
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania,
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny nadal wpisywać się w założenia „Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020.”

Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formacie excel) oraz oświadczenie ws. unikania podwójnego finansowania zadań wchodzących w skład jednego projektu polonijnego realizowanego ze środków DWPPG znajdą Państwo w załącznikach.

W przypadku zainteresowania realizacją projektu, wypełniony wniosek w formie pliku .exl oraz oświadczenie prosimy kierować na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl

UWAGA: wnioski niekompletne, bez załączonego oświadczenia, przesyłane na innych formularzach niż Excel lub na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane.

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu (oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie).
 • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola (kwota nie większa niż 30-40% całości budżetu). Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę.

UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

 • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić z nazwy.
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto (adres), w którym projekt będzie zrealizowany.
 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „maj” lub „I półrocze.”
 • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu (etapy, przygotowania, sam projekt, ewaluacja itd.) w kilku zdaniach, w sposób zachęcający do pozytywnego rozpatrzenia.
 • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.
 • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą (patrz: wyżej).

Wszystkie wnioski są wstępnie oceniane pod względem merytorycznym w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Następnie po ewentualnej pozytywnej weryfikacji wysyłane są do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej i finalnej oceny oraz potencjalnej akceptacji. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

Konsulat Generalny RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że do dnia 30 listopada 2020 r. przyjmuje wnioski o współpracę przy realizacji przedsięwzięć polonijnych z udziałem środków finansowych konsulatu, odbywających się w I połowie 2021 r. (oraz przedsięwzięć całorocznych) na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin).

 

1. Terminy i zasady przesyłania wniosków

Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Chicago wniosków dot. przedsięwzięć polonijnych realizowanych w pierwszej połowie 2021 r. oraz przedsięwzięć całorocznych upływa w poniedziałek 30 listopada 2020 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski wypełnione na załączonym wzorze formularza proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Excel na dedykowany adres e mail: eliza.kasjan-gorecka@msz.gov.pl   

Do każdego wniosku należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć (wzór w załączeniu).

UWAGA: wnioski niekompletne, bez załączonego oświadczenia, przesyłane na innych formularzach niż Excel lub na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane.

Prosimy o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim. W przypadku składania więcej niż jednego wniosku projektowego, prosimy o zhierarchizowanie projektów – zaczynając od najważniejszego.

Informujemy, że wysokość dofinansowania wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce na współpracę z Polonią na dany rok.

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanych zadań

Zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą są finansowane w ramach:

 • Funduszu polonijnego „Szkolnictwo polskie za granicą” obejmującego w szczególności następujące działania:

- organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą;

- organizacja konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, zajęć dodatkowych, imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości szkolnych, wycieczek edukacyjnych;

- zakup materiałów niezbędnych do nauki, w tym materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek.

 • Funduszu polonijnego „Pozostała działalność” obejmującego w szczególności następujące działania:

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazy filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki;

- zakup materiałów na działalność polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz biblioteki polonijne.

 

3. Ocena i akceptacja przedsięwzięcia

Proponowane przedsięwzięcia podlegają ostatecznej ocenie i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o decyzjach będziemy Państwa informować emailem.

 

4. Rozliczenie zrealizowanych przedsięwzięć

Wydatkowanie środków finansowych i rozliczenie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie umowy zawartej między Konsulatem Generalnym RP w Chicago a Wykonawcą. Uprzejmie przypominamy, iż nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) przedsięwzięć.

Rozliczenie przedsięwzięcia przez Konsulat następuje zawsze po jego zrealizowaniu przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie środków zgodnie z umową oraz sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Konsulat Generalny RP w Los Angeles

Termin i sposób dostarczenia projektów

Wypełnienione formularze, które można znaleźć poniżej w sekcji Materiały, należy przesłać na adres e-mailowy losangeles.culture@msz.gov.pl do 16 listopada 2020 r.

W tytule maila proszę wpisać I tura wniosków polonijnych 2020 / nazwa organizacji lub imię i nazwisko przedstawiciela.

Czego mogą dotyczyć projekty polonijne?

Szkolnictwa polskiego za granicą. Projekty, których budżet przeznaczony jest na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. Projekty mogą dotyczyć również konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży.
 

Pozostałej działalności. Są to projekty, które dotyczą organizacji przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. Przeznacza się je również na działalność zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz bibliotek polonijnych.

W przypadku innego rodzaju projektów proszę o indywidualny kontakt pod adresem: la.culture@msz.gov.pl.

Konsulat Generalny RP w Houston

Zgodnie z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020) składane projekty powinny obejmować poniższe obszary tematyczne.

 

Szkolnictwo polskie za granicą

- organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, a także zajęcia dodatkowe, imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży.

 

Kultura polska

– przedsięwzięcia mające na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizacja konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki, działalność zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz bibliotek polonijnych.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formacie Excel) oraz oświadczenie w sprawie unikania podwójnego finansowania zadań wchodzących w skład jednego projektu polonijnego realizowanego ze środków Departamentu WPPG MSZ znajdą Państwo w załącznikach.

 

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie wszystkich rubryk. W polach:

Nazwa projektu

– zachęcamy do używania krótkich i prostych sformułowań, które będą określać planowane przez Państwa działania.

Kosztorys realizacji projektu

– prosimy o podanie budżetu projektu uwzględniającego wszelkie koszty przewidziane na jego realizację,

Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu KG RP w Houston

– tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie do placówki w Houston,

Współorganizatorzy

– jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, czy organizacjami, należy je w tym punkcie wymienić,

Termin i miejsce realizacji projektu

– termin i np. miasto, w którym projekt będzie o zrealizowany (jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „maj” lub „I półrocze.”),

Cel projektu

– prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich,

Opis projektu

– prosimy o dokładny opis najważniejszych elementów projektu,

Harmonogram działań w ramach projektu

– w tej rubryce proszę wpisać punkty odpowiadające kolejnym etapom realizacji projektu,

Charakterystyka adresatów projektu oraz planowana liczba beneficjentów/uczestników

– grupa, do której skierowane jest dane przedsięwzięcie i szacowana liczba odbiorców,

Uzasadnienie

– opis potrzeb środowisk polonijnych, które będą uwzględnione w projekcie i jakie korzyści dla Polonii zostaną osiągnięte w związku z jego realizacją.

 

UWAGA: wnioski niekompletne, bez załączonego oświadczenia, przesyłane w innych formatach niż załączony arkusz Excel lub na inny niż wskazany poniżej adres e-mailowy mogą nie zostać rozpatrzone.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć prosimy przysłać razem z wnioskiem projektowym.

Jeżeli przy realizacji projektu opisanego we wniosku, będą Państwo korzystać z funduszy zapewnionych przez inny podmiot mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zamierzają Państwo aplikować o takie fundusze, prosimy o wypełnienie odpowiednio punktu 1 i/lub 2 oświadczenia.

Jeżeli nie korzystają Państwo i nie zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony innych polskich instytucji i organizacji, prosimy o zaznaczenie tego w treści oświadczenia.

Dokument ten zawiera dodatkowo informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez placówkę zagraniczną i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Wnioski będą wstępnie oceniane w Konsulacie Generalnym RP w Houston. Zgłoszenia, które uzyskają pozytywną weryfikację będą uczestniczyć w kolejnym etapie postępowania, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Wnioski i oświadczenia prosimy przysyłać na adres email

houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 

Materiały

Wniosek o przyznanie funduszy projektowych 2021
wniosek-o-przyznanie-funduszy-projektowych-2021-blank​_(1).xlsx 0.02MB
Chicago - wniosek o przyznanie funduszy polonijnych 2021
Chicago​_-​_Formularz​_wniosku​_2021​_przedsiewziecia​_polonijne​_xlsx.xlsx 0.02MB
Oświadczenie ws. unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć,​_wzór​_od​_2020​_r.docx 0.02MB