W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na projekty polonijne

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Waszyngtonie

Termin i sposób dostarczenia projektów

Wypełnione formularze – opis projektu oraz oświadczenie - które można znaleźć poniżej w sekcji Materiały, należy przesłać na adres e-mailowy waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl do 12 grudnia 2021 r.

Prosimy o rzetelne i kompletne informacje dotyczące planowanego projektu: opis projektu, jego cel, adresaci, źródła finansowania, kosztorys, wysokość wnioskowanego dofinansowania, zaproszeni partnerzy, itp.

Czego mogą dotyczyć projekty polonijne?

Szkolnictwa polskiego za granicą. Projekty, których budżet przeznaczony jest na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. Projekty mogą dotyczyć również konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprez i konkursów szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Pozostałej działalności. Są to projekty, które dotyczą organizacji przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. Przeznacza się je również na działalność zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz bibliotek polonijnych.

W przypadku innego rodzaju projektów, pytań, wątpliwości prosimy o indywidualny kontakt pod adresem: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków DWPPG na realizację w roku 2022.

Aktualnie odbywa się nabór wniosków projektowych. W nieprzekraczalnym terminie, do 12.12.2021 r., godz. 23:59 (11:59 PM), przyjmowane są wnioski na projekty planowane na rok 2022.

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny nadal wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (w formacie excel) oraz oświadczenia ws. unikania podwójnego finansowania zadań wchodzących w skład jednego projektu polonijnego realizowanego ze środków DWPPG znajdą Państwo w załącznikach. Prosimy o przesyłanie wypełnionych wniosków w formie edytowanej (w formacie excel) oraz oświadczeń na adres e-mail: newyork.publicaffairs@msz.gov.pl

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie.
 • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola - kwota nie powinna być większa niż ok. 40% całości budżetu. Pozostałą część sumy musicie Państwo pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów. Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę. UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach udział dofinansowania ten może być zwiększony.
 • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto lub miasta, w którym projekt zostanie zrealizowany.
 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, prosimy o określenie ogólnych ram, np. „marzec 2022” lub „II półrocze 2022”.
 • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach, w sposób możliwie wyczerpujący, a jednocześnie atrakcyjny.
 • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze działania, które należy wykonać, by zrealizować projekt. Należy również przypisać odpowiedzialność podmiotu, Konsulatu lub partnera za wykonanie każdego z wspomnianych zadań.
 • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także uzasadnienie dlaczego realizacja projektu jest wskazana.

Prosimy również o wypełnienie oświadczenia o unikaniu podwójnego finansowania oraz załącznika do oświadczenia. W razie braku wymaganych dokumentów Państwa wniosek nie zostanie rozpatrzony ze względu na braki formalne.  

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników Konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie zostaną przekazane, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu ostatecznej decyzji.

Konsulat Generalny RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że do dnia 15 maja 2022 r. przyjmuje wnioski o współpracę przy realizacji przedsięwzięć polonijnych z udziałem środków finansowych konsulatu, odbywających się w II połowie 2022 r. tj. w terminie od 1 lipca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin).

 

1. Terminy i zasady przesyłania wniosków

Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Chicago wniosków dot. przedsięwzięć polonijnych realizowanych w drugiej połowie 2022 r. upływa w niedzielę 15 maja 2022 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski wypełnione na załączonym wzorze formularza proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Word na dedykowany adres e mail: eliza.kasjan-gorecka@msz.gov.pl     

Do każdego wniosku należy załączyć skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć (wzór w załączeniu).

UWAGA: wnioski niekompletne, bez załączonego oświadczenia, przesyłane na innych formularzach niż Word lub na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane.

Prosimy o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim. W przypadku składania więcej niż jednego wniosku, prosimy o zhierarchizowanie przedsięwzięć – zaczynając od najważniejszego. Informujemy, że wysokość dofinansowania przedsięwzięć zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce na współpracę z Polonią na dany rok.

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanych zadań

Zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą są finansowane w ramach:

Funduszu polonijnego „Szkolnictwo polskie za granicą” obejmującego w szczególności następujące działania:

- organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą;

- organizacja konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, zajęć dodatkowych, imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości szkolnych, wycieczek edukacyjnych;

- zakup materiałów niezbędnych do nauki, w tym materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek.

Funduszu polonijnego „Pozostała działalność” obejmującego w szczególności następujące działania:

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazy filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki;

- zakup materiałów na działalność polonijnych zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz biblioteki polonijne.

 

3. Ocena i akceptacja przedsięwzięcia

Proponowane przedsięwzięcia podlegają ostatecznej ocenie i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o decyzjach będziemy Państwa informować emailem.

 

4. Rozliczenie zrealizowanych przedsięwzięć

Wydatkowanie środków finansowych i rozliczenie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie umowy zawartej między Konsulatem Generalnym RP w Chicago a Wykonawcą. Uprzejmie przypominamy, iż nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) przedsięwzięć.

Rozliczenie przedsięwzięcia przez Konsulat następuje zawsze po jego zrealizowaniu przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie środków zgodnie z umową oraz sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Konsulat Generalny RP w Los Angeles

Termin i sposób dostarczenia projektów

Formularz do zgłoszenia projektu można znaleźć poniżej w sekcji Materiały. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: la.culture@msz.gov.pl do 17 czerwca 2022 r.

W tytule maila proszę wpisać II tura projektów polonijnych 2022 / <nazwa organizacji> lub <imię i nazwisko przedstawiciela>.

Czego mogą dotyczyć projekty polonijne?

Szkolnictwa polskiego za granicą. Projekty, których budżet przeznaczony jest na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą. Projekty mogą dotyczyć również konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży.
 

Pozostałej działalności. Są to projekty, które dotyczą organizacji przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki. Przeznacza się je również na działalność zespołów muzycznych i sportowych, wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów, zakładanie polonijnych stron internetowych oraz bibliotek polonijnych.

W przypadku innego rodzaju projektów proszę o indywidualny kontakt pod adresem: la.culture@msz.gov.pl.

 

Konsulat Generalny RP w Houston

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Houston uprzejmie informuje,  że do dnia 10 grudnia 2021 r. przyjmuje wnioski o współpracę przy realizacji przedsięwzięć polonijnych z udziałem środków finansowych konsulatu, odbywających się w 2022 r.

 

Zgodnie z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020) składane projekty powinny obejmować poniższe obszary tematyczne.

 

Szkolnictwo polskie za granicą

 • organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą;
 • organizacja konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży, jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe,
 • uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • wycieczki edukacyjne i inne zadania służące oświacie polonijnej.

 

Kultura polska

 • przedsięwzięcia kulturalne mające na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki.
 • działalność zespołów muzycznych i sportowych,
 • wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą,
 • funkcjonowanie mediów,
 • zakładanie polonijnych stron internetowych, działania na rzecz wspierania czytelnictwa oraz biblioteki polonijne.

 

WAŻNE!

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie wszystkich rubryk.  Zachęcamy do używania krótkich i prostych sformułowań, które będą określać planowane przez Państwa działania.

 

Kosztorys realizacji projektu

 • prosimy o podanie budżetu projektu uwzględniającego wszelkie koszty przewidziane na jego realizację,

Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu KG RP w Houston

 • tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie do placówki w Houston,

Współorganizatorzy

 • jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, czy organizacjami, należy je w tym punkcie wymienić,

Termin i miejsce realizacji projektu

 • termin i np. miasto, w którym projekt będzie o zrealizowany (jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „I półrocze” „II półrocze”),

Cel projektu

 • prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich,

Opis projektu

 • prosimy o dokładny opis najważniejszych elementów projektu,

Harmonogram działań w ramach projektu

 • w tej rubryce proszę wpisać punkty odpowiadające kolejnym etapom realizacji projektu,

Charakterystyka adresatów projektu oraz planowana liczba beneficjentów/uczestników

 • grupa, do której skierowane jest dane przedsięwzięcie i szacowana liczba odbiorców,

Uzasadnienie

 • opis potrzeb środowisk polonijnych, które będą uwzględnione w projekcie i jakie korzyści dla Polonii zostaną osiągnięte w związku z jego realizacją.

 

Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć. Jeżeli nie korzystają Państwo i nie zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony innych polskich instytucji i organizacji, prosimy o zaznaczenie tego w treści oświadczenia.

 

Jeżeli przy realizacji projektu opisanego we wniosku, będą Państwo korzystać z funduszy zapewnionych przez inny podmiot mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zamierzają Państwo aplikować o takie fundusze, prosimy o wypełnienie odpowiednio punktu 1 i/lub 2 oświadczenia.

Dokument ten zawiera dodatkowo informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez placówkę zagraniczną i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

UWAGA:

Wnioski będą wstępnie oceniane w Konsulacie Generalnym RP w Houston. Zgłoszenia, które uzyskają pozytywną weryfikację będą uczestniczyć w kolejnym etapie postępowania, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Wnioski i oświadczenia prosimy przysyłać na adres email

houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 

 

 

 

Materiały

Waszyngton – formularz wniosku 2022
Waszyngton​_Formularz​_wniosku​_2022​_przedsiewziecia​_polonijne​_xlsx​_(1).xlsx 0.02MB
Houston - formularz wniosku 2022
Formularz​_wniosku​_2022.xlsx 0.01MB
Chicago - formularz wniosku 2022
Wniosek​_o​_dofinansowanie2.docx 0.01MB
Los Angeles projekty polonijne 2022 - formularz
LosAngeles​_Formularz​_wniosku​_2022​_przedsiewziecia​_polonijne​_xlsx.xlsx 0.01MB
Nowy Jork wniosek o przyznanie funduszy projektowych 2022
NOWY​_JORK​_wniosek​_o​_przyznanie​_funduszy​_projektowych​_2022.xlsx 0.02MB
Oświadczenie ws. unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć 2022 roku
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć​_2022​_roku.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}