W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Wielkiej Brytanii.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Londynie

Budynek Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie posiada dwa wejścia: dla interesantów i służbowe bezprogowe (prosto z chodnika) wejście dla personelu, które jest udostępniane osobom niepełnosprawnym o kulach lub na wózku inwalidzkim.

W wejściu zainstalowana jest winda/platforma wewnętrzna pionowa, o konstrukcji samonośnej – co daje możliwość przemieszczenia się na poziom „0” i swobodnego wydostania się z budynku. W budynku znajdują się 3 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, dwie na poziomie „0” oraz jedna na poziomie „V”. Urząd wyposażony jest w 2. windy transportujące od poziomu „-1” do poziomu „V”, które spełniają standardy do transportu osób niepełnosprawnych na wózku.

Ambasada RP w Londynie mieści się w budynku wybudowanym w drugiej połowie XVIII w. i posiada dwa wejścia – główne i boczne. Wejście główne zapewnia swobodny wstęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, wejście jest szerokie z poziomu chodnika – bez krawężników czy schodów, z niewielkimi dwoma progami (przy chodniku i przy wejściu). Ambasada jest wyposażona w rozkładaną rampę, która umożliwia swobodny wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych. Sale reprezentacyjne mieszczą się na parterze (gdzie swobodnie mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnością) oraz na I piętrze (gdzie można dostać się windą do której rozmiarów przystosowany jest specjalny wózek). Niestety toalety w budynku nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Konsulat Generalny RP w Belfaście

Konsulat Generalny RP w Belfaście mieści się przy 67 Malone Road, BT9 6SB Belfast. Wejście główne znajduje się od strony Malone Road. Petenci wchodzą przez furtkę automatycznie otwieraną przez pracownika Służby Ochrony i Kontaktu MSZ.

Następnie kierowani są do wejścia do budynku. Do budynku prowadzą dwie drogi : jedna ze schodami, a druga to szlak komunikacyjny bez schodów dla osób poruszających się na wózkach albo rodziców z wózkami dziecięcymi.

Petenci obsługiwani są na parterze budynku w sali gdzie znajdują się okienka oraz toaleta przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Szlak komunikacyjny w samym budynku, na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych przy jednoczesnej możliwości skontrolowania każdego petenta.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że przed budynkiem urzędu nie ma specjalnie oznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, niemniej jednak ponieważ budynek znajduje się w dzielnicy prywatnych rezydencji, jest możliwość parkowania do 30 minut po drugiej stronie ulicy przed budynkiem urzędu 2 Kinnear Road. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich a przy wejściu na wysokości bramy garażowej urzędu są obniżone krawężniki.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

Konsulat Generalny RP w Manchesterze mieści się w wielokondygnacyjnym budynku biurowym. Część dla interesantów znajduje się na parterze, część biurowa na 1-szym piętrze. Część dla interesantów pozbawiona jest barier w postaci progów, schodów czy innych przeszkód. Dojazd do budynku jest płaski, na poziomie gruntu. Jego powierzchnia wyłożona jest płytami chodnikowymi w dobrym stanie technicznym (bez dziur i uskoków). Wejście jest przeszklone i podświetlone, co ułatwia jego postrzeganie dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Obsługa interesantów odbywa się przy okienkach „na siedząco”, co oznacza, że są one umieszczone odpowiednio niżej. Tym samym bez problemu mogą być obsługiwani także klienci na wózkach inwalidzkich,  o niższym wzroście lub rodzice z małymi dziećmi. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenie do karmienia/przewijania dla matek z małymi dziećmi. Barierę dla osób na wózkach inwalidzkich czy osób z  dużymi wózkami dziecięcymi może stanowić  bramka bezpieczeństwa (detektor metalu)  o szerokości 82 cm. Nasi pracownicy ochrony służą pomocą w jej bezpiecznym przekroczeniu przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do części biurowej można się dostać za pomocą ogólnodostępnej windy, z której korzystają inni użytkownicy budynku. Winda (dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) znajduje się w strefie użytkowanej przez wszystkich najemców biurowca. Pracownicy/goście konsulatu mają zatem możliwość swobodnego dostania się także do części biurowej.