W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dla klienta

Laboratorium

Laboratorium WSSE ul. Żelazna 79 w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05

Przyjmowanie próbek do badań od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 11.30
Przyjmowanie próbek do badań skuteczności procesów sterylizacji ATTEST TM 3M TM od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.30.

Wydawanie wyników badań z zakresu diagnostyki medycznej w godz. 12:00 - 14:45.
Wydawanie pozostałych wyników badań w godzinach 8:00 - 14:45.

Wynik badania z zakresu diagnostyki medycznej można wydrukować samodzielnie po otrzymaniu w rejestracji numeru zlecenia i kodu weryfikacyjnego oraz po zalogowaniu się na stronie: https://epl.wsse.waw.pl

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

 

Szczegóły dotyczące wykonywania badań na nosicielstwo Salmonella i Shigella dostępne są w zakładce "Badania na nosicielstwo Salmonella i Shigella".

Płatności

Płatność za badania należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

Dane do przelewu:

NAZWA ODBIORCY Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
NR RACHUNKU 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000
NAZWA BANKU NBP Oddział w Warszawie
TYTUŁ PRZELEWU

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie oraz rodzaj badania lub nazwa firmy oraz rodzaj badania

 

Opłaty za badania ustalane są zgodnie z cennikiem WSSE (cennik dostępny poniżej)

Materiały

Cennik badań laboratoryjnych – woda
OLHK​_cennik​_03​_2023​_zlecone​_1.pdf 0.11MB
Cennik badań laboratoryjnych – diagnostyka medyczna
Cennik​_badań​_laboratoryjnych​_​_OLE-zadania​_zlecone​_02​_2023.pdf 0.13MB
Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka sanepidowska” przestała być dokumentem medycznym. Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydawane przez lekarza medycyny pracy na podstawie wyników badań laboratoryjnych, które można zrealizować m.in. w naszych pracowniach.

Platforma e-usług
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.02.2021 13:47 Adam Jastrzębski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Jastrzębski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Platforma e-usług 2.0 24.06.2021 13:27 Iwona Sobiechowska - Żołna
Platforma e-usług 1.0 04.02.2021 13:47 Adam Jastrzębski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Skargi i wnioski

I. Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie regulują przepisy:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.);
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).

II. Informacje ogólne.

Przedmiotem skargi może być naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw oraz zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, urzędy i ich pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności oraz usprawnienia pracy urzędów i zapobiegania wszelkim nadużyciom.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

III. Sposób wnoszenia skarg i wniosków.

Skargi i wnioski w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można wnosić:

 1. osobiście w kancelarii:
  Kancelaria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
  ul. Żelazna 79 (parter)
  00-875 Warszawa
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00-15:05
 2. pocztą na adres:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
  ul. Żelazna 79
  00-875 Warszawa
 3. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl
 4. przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: /fn0v57sx3v/skrytka
 5. ustnie do protokołu:
  w Sekcji Organizacyjnej (Oddziale Organizacji, Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich), ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, parter, pok. 38
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30-15:05.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także skarg
i wniosków przesyłanych pocztą elektroniczną.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

IV. Termin załatwienia sprawy.

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień-także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, urzędy to organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, urzędom przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Jeżeli organ, urząd, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, urzędowi zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ, urząd.  Jednocześnie o przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

V. Sposób załatwienia sprawy.

Jeżeli z treści skargi, wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku bez rozpoznania.

Po rozpatrzeniu wniosku i skargi zawiadomienie o sposobie ich załatwienia  zawiera: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Informujemy, że w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

 1. skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego;
 2. skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem, iż decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.

VI. Przyjmowanie skarg i wniosków oraz ich rejestracja.

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zajmuje się Oddział Organizacji, Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Skargi i wnioski są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków.

 

Odpisy sprawozdań z badań epidemiologicznych

Prośbę o odpis sprawozdania z badań epidemiologicznych należy przysyłać na adres e-mail: odpisy.ole.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl, lub złożyć osobiście w Kancelarii WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79, na druku załączonym poniżej.

Warunkiem przygotowania odpisu jest podanie wyłącznie imienia i nazwiska oraz nr pesel (proszę nie przekazywać nadmiarowych danych typu skany dokumentów).
Po odpis wyniku należy udać się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość do siedziby WSSE ul. Żelazna 79.

Materiały

Prośba o odpis​_wersja PDF
Prośba​_o​_odpis.pdf 0.18MB
Prośba o odpis​_wersja edytowalna
Prośba​_o​_odpis.docx 0.02MB
Jak uzyskać informację publiczną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwana dalej Ustawą.
Podstawowe informacje o działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie są zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP). Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Państwa wniosek o informację publiczną powinien zawierać następujące dane:

 1. Nazwę podmiotu zobowiązanego, czyli do którego kierowany jest wniosek– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.
 2. Informacje o wnioskodawcy, czyli Państwa imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanej we wniosku.
 3. Formę przygotowania informacji przez WSSE, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych.
 4. Sposób przekazania informacji przez WSSE, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposób dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym (o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy).
 5. Okres, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek należy złożyć papierowo lub elektronicznie.

W przypadku, kiedy Państwa wniosek nie spełni warunków formalnych (czyli nie będzie zawierał wyżej wymienionych elementów), wtedy WSSE wyśle do Państwa prośbę o uzupełnienie brakujących informacji. Jeśli nie zostaną uzupełnione w ciągu 7 dni, licząc od dnia kiedy otrzymali Państwo nasze pismo, wówczas nie odpowiemy na Państwa wniosek.
Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej możesz złożyć w następujący sposób:

 • pocztą – na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa
 • osobiście – w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kancelarii.
 • e-PUAP – przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /fn0v57sx3v/skrytka
 • e-mail – na adres: sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl

Kiedy odpowiemy?

 • Informację publiczną udostępnimy zgodnie z przepisami – czyli bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wpłynął do WSSE Państwa wniosek.
 • Jeżeli nie będziemy mogli udostępnić informacji publicznej w tym terminie, powiadomimy Państwa o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia wpływu wniosku do WSSE.

Odmowa udzielenia informacji publicznej

 • Jeśli z jakichś względów (np. tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona prywatności osoby fizycznej) nie będziemy mieli możliwości udzielić informacji, zostaną Państwo o tym poinformowani w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 16 Ustawy.
 • Od decyzji administracyjnej o odmowie udzielenia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji służy odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 Ustawy.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Materiały

Wzór wniosku​_informacja publiczna
Wzór​_wniosku​_-​_informacja​_publiczna.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2023 10:16 Iwona Sobiechowska-Żołna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Stankowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak uzyskać informację publiczną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie 2.0 04.10.2023 10:28 Iwona Sobiechowska-Żołna
Jak uzyskać informacje publiczną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie 1.0 29.09.2023 10:16 Iwona Sobiechowska-Żołna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

I. Przepisy prawne regulujące ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania ewentualnych opłat za ponowne wykorzystywanie określa:

 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji

II. Informacje ogólne.

Informacje sektora publicznego – to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.
Ponowne wykorzystywanie sektora publicznego – to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
Otwarte dane - to dane, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i rozpowszechniane przez każdego – ewentualnie z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania.

III. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/biuletyn-informacji-publicznej?show-bip=true ,
 2. udostępniona w serwisie internetowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie - https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa ,
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek wnosi się w przypadku, gdy:

 • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie lub
 • w portalu danych,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

IV. Sposób złożenia wniosków.

 • osobiście w kancelarii:

Kancelaria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
ul. Żelazna 79 (parter),
00-875 Warszawa

 • godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00-15:05
 • pocztą na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji

V. Termin rozpatrzenia wniosku.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

VI. Opłaty za ponowne wykorzystywanie.
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VII. Organ odwoławczy.
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.  
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2023 10:18 Iwona Sobiechowska-Żołna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Stankowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie 1.0 29.09.2023 10:18 Iwona Sobiechowska-Żołna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}