W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Strategiczne mapy hałasu 2022

Przykład mapy hałasu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. z 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) opracowała w ramach IV rundy mapowania strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. 

Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu udostępnia się zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazania - załącznik nr 2 ust. 10 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325).

Udostępnieniu dla potrzeb informowania społeczeństwa podlega streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym oraz część graficzna opracowanych map:

Streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznymw formacie *.pdf z podziałem na województwa:

 1. dolnośląskie
 2. kujawsko-pomorskie
 3. lubelskie
 4. lubuskie
 5. łódzkie
 6. małopolskie
 7. mazowieckie
 8. opolskie
 9. podkarpackie
 10. podlaskie
 11. pomorskie
 12. śląskie
 13. świętokrzyskie
 14. warmińsko-mazurskie
 15. wielkopolskie
 16. zachodniopomorskie

Część graficzna strategicznych map hałasu obejmuje niżej wymienione mapy w podziale na województwa:

 1. Mapa emisyjna charakteryzująca uśrednione dobowe natężenie ruchu 
 2. Mapa imisyjna obrazująca poziom hałasu w środowisku wyrażony wskaźnikiem LDWN  
 3. Mapa imisyjna obrazująca poziom hałasu w środowisku wyrażony wskaźnikiem LN  
 4. Mapa terenów objętych ochroną akustyczną obejmująca granice terenów z przyporządkowanym dopuszczalnym poziomem hałasu wyrażonym wskaźnikiem LDWN  
 5. Mapa terenów objętych ochroną akustyczną obejmująca granice terenów z przyporządkowanym dopuszczalnym poziomem hałasu wyrażonym wskaźnikiem LN  
 6. Mapa terenów zagrożonych hałasem charakteryzująca tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN
 7. Mapa terenów zagrożonych hałasem charakteryzująca tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikiem LN
 8. Mapa przedstawiająca rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat na terenach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LDWN 
 9. Mapa przedstawiająca rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat na terenach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LN

Część graficzną Strategicznych map hałasu, opracowanych przez GDDKiA udostępnia się poprzez serwis Geoportal jako kompozycję poszczególnych map hałasu.

Dostęp do serwisu Geoportal możliwy jest poprzez poniższy link: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

Dodatkowo poniżej zamieszcza się również skróconą, wizualną instrukcję dostępu do poszczególnych kompozycji ww. map z poziomu serwisu Geoportal:

Obraz prezentujący zrzut ekranu z serwisu geoportal.gov.pl z instrukcją odnalezienia warstwy strategicznych map hałasu GDDKiA. mapy można znaleźć w katalogu warstw mapy geoportalu krajowego w Dane innych instytucji/GDDKiA
 

Ponadto poszczególne mapy hałasu udostępnia się również jako usługę WMS dostępną pod poniższymi adresami:

{"register":{"columns":[]}}